| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/321/10 Rady Gminy Kostomłoty

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Kostomłoty Nr XXXII/167/09 z dnia 24 lutego 2009 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty, Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Wichrów oraz terenów położonych w południowej części wsi Kostomłoty, uchwalony uchwałą Nr XV/65/07 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 listopada 2007 r., opublikowany w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 34 z dnia 13 lutego 2008 r. poz. 470.

2. Rysunek planu, będący zał. nr 1 i stanowiący integralną część uchwały nr XV/65/07 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 27 listopada 2007 r. nie podlega zmianie.

3. W § 14 ust. 2 pkt. 4 dodaje się litery h, i o treści:

"h) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń elektroenergetycznych tzw. Głównych Punktów Zasilania (GPZ) zapewniając jednocześnie dojazd do realizowanej inwestycji,

i) na wszystkich terenach oznaczonych symbolem ZL, P/U i R ustala się możliwość realizacji linii elektroenergetyczny 110kV, a ich ostateczny przebieg będzie wynikał z możliwości technicznych i terenowych prowadzenia linii w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządzającymi terenami na których dopuszcza się realizację linii elektroenergetycznych.".

4. W § 41 ust. 1 pkt. 2 dodaje się literę c, o treści:

"c) Główny Punkt Zasilania (GPZ),".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kostomłoty.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


JANINA GAWLIK


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/321/10
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI WICHRÓW ORAZ TERENÓW POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI KOSTOMŁOTY

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kostomłoty nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/321/10
Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 26 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI WICHRÓW ORAZ TERENÓW POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI KOSTOMŁOTY, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Bogdan

Założycielka agencji pracy Jobhouse, ekspertka z zakresu HR i rynku pracy. W marcu 2017 roku otrzymała nagrodę publiczności w ogólnopolskim konkursie Bizneswoman Roku, organizowanym przez kobiecy portal Sukces Pisany Szminką.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »