| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/360/2010 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach

z dnia 25 października 2010r.

w sprawie uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piastowska-Hirszfelda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Nr XVIII/131/2007 z dnia 28 grudnia 2007 r., po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach Nr XLII/253/2005 z dnia 23 listopada 2005 r.,

Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala co nastepuje

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, z wyłączeniem, oznaczonego na rysunku planu, terenu zamkniętego.

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki do niniejszej uchwały:

1. rysunek planu w skali 1 : 1 000 stanowiący załącznik nr 1;

2. rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;

3. rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Na ustalenia planu składają się:

1. Ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;

2. Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

3. Przepisy końcowe określone w rozdziale 4 niniejszej uchwały;

4. Oznaczenia graficzne rysunku planu, o których mowa w § 5 ust. 1.

§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1. plan - ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikiem nr 1;

2. przepisy szczególne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

3. teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem przeznaczenia;

4. przeznaczenie podstawowe terenu - jest to część przeznaczenia terenu, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu - w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, każda z tych kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;

5. przeznaczenie uzupełniające terenu - rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;

6. nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych nie będących: obiektami małej architektury, sieciami infrastruktury technicznej oraz związanymi z nimi urządzeniami;

7. obowiązująca linia zabudowy - linia wzdłuż której należy sytuować budynki oraz budowle naziemne nie będące: obiektami małej architektury, liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami i obiektami;

8. dopuszcza się możliwość przekroczenia linii, o których mowa w pkt 6 i 7, elementami budynku takimi jak: ganek, weranda, wykusz, balkon, schody zewnętrzne itp.;

9. powierzchnia zabudowy - powierzchnia zajęta przez budynek w stanie wykończonym wyznaczona przez rzut poziomy krawędzi budynku na powierzchnię terenu, do której nie wlicza się:

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu,

b) powierzchni elementów drugorzędnych takich jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy itp.,

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany, szopy itp.;

10. usługi towarzyszące - działalność służąca zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkańców z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, rzemiosła usługowego (szewc, fryzjer, krawiec itp.), kultury, edukacji, opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki a także działalność biur i agencji z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw;

11. zieleń towarzysząca - zieleń towarzysząca obiektom budowlanym taka jak: zieleń ozdobna, rekreacyjna, izolacyjna, ogrody przydomowe itp.;

12. urządzenia sportowo-rekreacyjne - boiska lub inne niekubaturowe urządzenia służące wypoczynkowi i rekreacji;

13. obiekty i urządzenia komunikacji - obiekty i urządzenia służące obsłudze komunikacji takie jak: przystanki autobusowe, stacje paliw, myjnie, stacje obsługi technicznej, place manewrowe, parkingi, garaże, itp.;

14. obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej - obiekty i urządzenia techniczne uzbrojenia terenu, w tym ciągi drenażowe, przewody i urządzenia służące do przesyłania: płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzenia łączności publicznej i sygnalizacji, a także inne podziemne, lub nadziemne obiekty i urządzenia niezbędne do korzystania z tych przewodów i urządzeń;

15. istniejące budynki i budowle - istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granica opracowania;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole przeznaczenia terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) obowiązujące linie zabudowy;

6) granice stref ochrony konserwatorskiej;

a) "B" ochrony konserwatorskiej,

b) ochrony zabytków archeologicznych;

7) obiekty ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabytków;

8) obiekty przewidziane do usunięcia, przebudowy lub rewitalizacji;

9) zespół zieleni komponowanej do utrzymania;

10) szpaler drzew do zachowania i uzupełnienia.

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:

1) teren zamknięty wyłączony z ustaleń planu;

2) granica terenu zamkniętego

3) orientacyjny zasięg zagrożenia hałasem od linii kolejowej o poziomach 75 dB i 65 dB;

4) numery dróg publicznych;

5) numer linii kolejowej;

6) oznaczenia graficzne w dziale - infrastruktura techniczna.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

1) ochrony wymaga historyczny zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lat 50-tych XX w;

2) ukształtowania i zagospodarowania w formie: skwerów, zieleńców, alei, itp. wymagają publiczne tereny zieleni urządzonej.

2. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określają przepisy zawarte w rozdziale 3.

§ 7. Na obszarze objętym planem w zakresie ogólnych zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:

1) działalność placówek usługowych nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;

2) cały obszar objęty planem leży w zasięgu GZWP nr 320 "Pradolina Odry", w którego strefie zasilania obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi;

3) określa się, oznaczony na rysunku planu, orientacyjny zasięg zagrożenia hałasem od linii kolejowej o poziomach:

a) 75 dB. w odległości 25m od skrajnej szyny toru,

b) 65 dB w odległości 100m od skrajnej szyny toru;

4) na obszarze, o którym mowa w pkt 3, dla obiektów związanych ze stałym pobytem ludzi należy stosować ekrany akustyczne albo inne zabezpieczenia przeciwhałasowe;

5) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku nie może przekraczać wartości określonych w przepisach szczególnych:

a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolami 1MN i 2MN,

b) na terenach zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oznaczonych symbolami 7U i 8U,

c) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczonych symbolami od 1MW do 7MW oraz od 1MWn do 7MWn,

d) na terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonym symbolem 1MW/U,

e) na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych oznaczonych symbolami 1US i 2US;

6) wymóg utrzymania, oznaczonego na rysunku planu, zespołu zieleni komponowanej;

7) istniejące, oznaczone na rysunku planu, szpalery drzew należy konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew.

§ 8. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się, oznaczone na rysunku planu, strefy ochrony konserwatorskiej, tożsame z obszarami objętymi ewidencją zabytków, oraz przepisy wymienione w ust. 2 - 4.

2. W strefie "B" ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące wymogi:

1) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego tj. linie zabudowy (oznaczone na rysunku planu jako obowiązujące linie zabudowy) zabudowę historyczną, jej rozplanowanie, kompozycję wnętrz urbanistycznych i nasadzeń zieleni oraz podziały i sposób zagospodarowania działek;

2) w obszarze historycznego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lat 50-tych XX wieku nowe obiekty mogą powstać jako logiczne uzupełnienie układu przestrzennego, z nawiązaniem do historycznych obiektów w zakresie: skali, gabarytów, ukształtowania bryły, poziomu posadowienia parteru, podziałów elewacyjnych, podziałów otworów okiennych i drzwiowych oraz użytych materiałów budowlanych;

3) nowa zabudowa nie może dominować nad zabudową historyczną;

4) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej miasta (zakaz stosowania jaskrawych, nasyconych barw);

5) zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako materiałów okładzinowych;

6) zakaz wprowadzania przegrodzeń na obszarze historycznego zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lat 50-tych XX wieku;

7) dopuszcza się przebudowę obiektów istniejących przy uwzględnieniu warunków kształtowania nowej zabudowy w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej oraz zasad zachowania ładu przestrzennego - po przebudowie budynek winien tworzyć spójną kompozycję (w przypadku obiektów objętych ewidencją zabytków obowiązują odrębne uwarunkowania);

8) elementy dysharmonizujące, niespełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej oraz uniemożliwiające ekspozycję obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub w uzasadnionych przypadkach poddane odpowiedniej przebudowie z dostosowaniem bryły, formy architektonicznej do historycznej kompozycji przestrzenno-architektonicznej, z użyciem tradycyjnych, lokalnych materiałów budowlanych;

9) elementy infrastruktury winny być projektowane w sposób uwzględniający zachowanie wartości obiektów historycznych oraz ochronę historycznego krajobrazu kulturowego;

10) zakaz prowadzenia napowietrznych linii teletechnicznych i energetycznych - istniejące linie napowietrzne należy sukcesywnie kablować;

11) umieszczanie wolno stojących tablic reklamowych i tablic reklamowych na elewacjach budynków jest bezwzględnie zabronione, dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji oraz innych elementów informacji wizualnej takich jak: szyldy, nazwy ulic itp.

3. W strefie ochrony zabytków archeologicznych dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych w zakresie określonym przez organ konserwatorski.

4. Określa się obiekty ujęte w ewidencji zabytków:

1) obiekty ujęte w ewidencji zabytków oznaczono na rysunku planu;

2) zasób ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizowany;

3) dla obiektów umieszczonych w ewidencji zabytków obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

a) należy zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane,

b) należy utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć historyczny detal architektoniczny,

c) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku,

d) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi - w przypadku konieczności przebicia nowych otworów, należy je zharmonizować z zabytkową elewacją budynku,

e) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, w tym ceglane lub tynkowe pokrycie ścian zewnętrznych,

f) zakazuje się stosowania okładzin ściennych typu "siding",

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych należy montować z uwzględnieniem ochrony wartości zabytkowych obiektów.

§ 9. Na obszarze objętym planem w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się:

1) na terenach dróg publicznych w obrębie linii rozgraniczających zakaz realizacji obiektów budowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych ulic związanych z utrzymaniem i obsługą komunikacji takich jak: zatoki, miejsca postojowe, wiaty przystankowe itp.;

2) na terenach, o których mowa w pkt.1, dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi: kioski uliczne, zieleń towarzyszącą oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia;

3) wzdłuż dróg publicznych zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych.

§ 10. Na obszarze objętym planem w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:

1) na terenach zieleni urządzonej zakaz lokalizacji zabudowy;

2) w przypadku tworzenia pasów zieleni izolacyjnej na terenach położonych w sąsiedztwie terenów kolejowych, należy tak planować zadrzewienia aby usytuowanie drzew nie zagrażało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej.

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się,:

1) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, na wszystkich terenach, o ile przepisy szczególne nie będą tego wykluczać;

2) dopuszcza się przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym zainwestowaniem wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą sieci;

3) przebudowa układu komunikacyjnego powinna obejmować kompleksową przebudowę uzbrojenia technicznego.

2. Na obszarze objętym planem w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia ustala się:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej

b) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci wodociągowej wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą sieci;

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków komunalnych

a) odprowadzenie ścieków komunalnych do istniejącego komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,

b) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci kanalizacyjnej wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą sieci;

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe wszystkich terenów zabudowanych i utwardzonych,

b) usunięcie z wód opadowych i roztopowych substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one wartości określone w przepisach szczególnych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji na terenie własnym inwestora,

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. b;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zaopatrzenie w gazu z istniejącej dystrybucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sieci po spełnieniu technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia, na zasadach określonych przez operatora sieci,

b) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci gazowej wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą sieci;

5) zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) budowę dodatkowych stacji transformatorowych jako stacji wnętrzowych, stosownie do potrzeb,

b) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych,

c) dopuszcza się skablowanie lub przełożenie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych SN wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą sieci;

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) utrzymanie istniejącego systemu zaopatrzenia miasta w energię cieplną,

b) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł ciepła przy zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,

c) zakaz lokalizacji nadziemnych zbiorników na olej opałowy i gaz płynny;

7) w zakresie telekomunikacji - lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w odrębnych przepisach szczególnych i gminnych.

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują na obszarze objętym planem.

§ 13. Na obszarze objętym planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

§ 14. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1MW do 7MW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się:

a) w budynkach mieszkalnych usługi towarzyszące,

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,

b) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać pięciu, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 18m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia,

f) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) w przypadku scalania i podziału, należy wyznaczyć ciągi pieszo-jezdne o szerokości nie mniejszej niż 5m;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:

a) zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych,

b) istniejące budynki mieszkalne mogą być odbudowywane i rozbudowywane,

c) w przypadku odbudowy lub rozbudowy powierzchnia zabudowy może się zwiększyć o nie więcej niż 5%,

d) nie dopuszcza się lokalizacji garaży naziemnych;

4) w zakresie linii zabudowy - nie wyznacza się linii zabudowy.

§ 15. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1MW/U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,

b) zabudowa usługowa z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 10;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,

b) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać pięciu, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 18m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia,

f) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) w przypadku scalania i podziału, należy wyznaczyć ciągi pieszo-jezdne o szerokości nie mniejszej niż 5m;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:

a) odległość zabudowy od osi istniejących przewodów ciepłowniczych zgodnie z przepisami szczególnymi,

b) nie dopuszcza się lokalizacji garaży naziemnych,

c) dopuszcza się lokalizację garaży podziemnych;

4) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach 5m od linii rozgraniczających: 3KD-D, 2KDW i 4KDW.

§ 16. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1MWn do 5MWn ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się:

a) w budynkach mieszkalnych usługi towarzyszące,

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,

b) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać czterech, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12m,

e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym z zastrzeżeniem lit. f,

f) istniejące budynki o innym kącie nachylenia połaci dachowych i innym pokryciu mogą być rozbudowywane i odbudowywane z zachowaniem istniejącej liczby kondygnacji, formy i pokrycia dachu,

g) nie określa się wielkości zaplecza parkingowego;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) w przypadku scalania i podziału, należy wyznaczyć ciągi pieszo-jezdne o szerokości nie mniejszej niż 5m;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - nie dopuszcza się garaży naziemnych;

4) w zakresie linii zabudowy:

a) na terenach od 1MWn do 3MWn obowiązująca linia zabudowy w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 3KD-D - zgodnie z rysunkiem planu,

b) na terenach 4MWn i 5MWn:

- obowiązujące linie zabudowy w liniach zabudowy istniejących budynków wzdłuż 5KD-D i 10KDW - zgodnie z rysunkiem planu,

- nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej 4KD-D.

§ 17. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 6 MWn i 7MWn ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niska;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się:

a) w budynkach mieszkalnych usługi towarzyszące,

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,

b) co najmniej 25% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać czterech, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 15m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia, tj. dachy płaskie lub czterospadowe;

f) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) w przypadku scalania i podziału, należy wyznaczyć ciągi pieszo-jezdne o szerokości nie mniejszej niż 5m;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:

a) nie dopuszcza się garaży naziemnych,

b) dopuszcza się usunięcie, przebudowę lub rewitalizację obiektów oznaczonych na rysunku planu

- w przypadku dopuszczenia ich rozbiórki wymagane jest sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej,

c) na terenie 7MNn:

- wymóg wydzielenia i urządzenia miejsca rekreacji - skweru lub placu zabaw,

- wymóg utrzymania, oznaczonego na rysunku planu, zespołu zieleni komponowanej;

4) w zakresie linii zabudowy:

a) na terenie 6MWn nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 3KD-D i 7KDW - zgodnie z rysunkiem planu,

- w odległości 5m od linii rozgraniczającej 11KDW,

- zalecany układ nowych budynków prostopadły w stosunku do drogi 3KD-D i 11 KDW, jako powtórzenie istniejacych budynków na terenach 1 MWn i 2 MWn;

b) na terenie 7 MWn nieprzekraczalne linie zabudowy:

- w linii zabudowy istniejących budynków wzdłuż 5KD-D i 7KDW - zgodnie z rysunkiem planu,

- w odległości 5m od linii rozgraniczającej 11KDW,

- wokół wewnętrznego placu - zgodnie z rysunkiem planu,

- w odległości 24m od linii rozgraniczającej teren 2US,

- w odległości 20m od linii rozgraniczającej teren 3U.

§ 18. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1MN i 2MN ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się:

a) w budynkach mieszkalnych usługi towarzyszące,

b) urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%,

b) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 12m,

e) dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 35°- 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,

f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy stosowaniu jako wiodącego układu dwuspadowego,

g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.,

h) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,

i) należy zapewnić 2 stanowiska postojowe na każdej działce;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości: -nie dopuszcza się wtórnego podziału działek;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:

a) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne występujące w zabudowie historycznej miasta,

b) zakaz budowy ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych;

4) w zakresie linii zabudowy:

a) na terenie 1MN nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

- 10m od linii rozgraniczającej 7KDW

- 5m od linii rozgraniczających 3KD-D, 8KDW, 9KDW,

b) na terenie 2MN nieprzekraczalne linie w odległościach 5m od linii rozgraniczających 3KD-D, 8KDW i 9KDW.

§ 19. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1U i 2U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 10;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się urządzenia sportowo-rekreacyjne..

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia,

f) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - odległość zabudowy od osi istniejących przewodów ciepłowniczych zgodnie z przepisami szczególnymi;

4) w zakresie linii zabudowy:

a) na terenie 1U nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach 5m od linii rozgraniczających 1KD-D, 3KD-D i 2KDW,

b) na terenie 2U nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

- 5m od linii rozgraniczającej 4KDW,

- w linii zabudowy istniejącego budynku wzdłuż 3KD-D - zgodnie z rysunkiem planu.

§ 20. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 3U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 10;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9m,

e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,

f) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

3) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach 5m od linii rozgraniczających 4KD-D i 5KD-D.

§ 21. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 4U do 6U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 10;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać jednej,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 4,5m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia,

f) nie określa się wielkości zaplecza parkingowego;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - na terenach 5U i 6U dopuszcza się wyłącznie zabudowę w formie tymczasowych obiektów budowlanych;

4) w zakresie linii zabudowy:

a) na terenie 4U nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 5m od linii rozgraniczającej4 KD-D,

b) na terenie 5U nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

- 3m od linii rozgraniczającej 1KD-Z,

- 1m od linii rozgraniczającej 2KDWp.

c) na terenie 6U nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach:

- 3m od linii rozgraniczającej 1KD-Z,

- 5m od linii rozgraniczającej 1KD-L,

- 1m od linii rozgraniczającej 2KDWp.

§ 22. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 7U i 8U ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa z zakresu oświaty;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca;

3) dopuszcza się obiekty i urządzenia sportu i rekreacji.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać:

- na terenie 7U - 12m,

- na terenie 8U - 9m,

e) na terenie 7U dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia,

f) na terenie 8U dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,

g) należy zapewnić na terenie własnym stanowiska postojowe w ilości dostosowanej do potrzeb;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

3) w zakresie linii zabudowy - na terenie 8U nieprzekraczalna linia zabudowy odległościach 5m od linii rozgraniczających 2KD-D i 3KD-D.

§ 23. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny i sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) zieleń towarzysząca.

2. Na terenie, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu -zakaz lokalizacji zabudowy i miejsc postojowych.

§ 24. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 2US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny sportu i rekreacji,

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9m,

e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 35°- 45°, kryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym lub materiałem imitującym dachówkę w kolorze ceglastym,

f) należy zapewnić na terenie własnym co najmniej 5 stanowisk postojowych;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

3) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalne linie zabudowy w odległościach 5m od linii rozgraniczających 3KD-D i 4KD-D.

§ 25. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1U/US ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa usługowa z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 10,

b) tereny i sportu i rekreacji;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

c) zieleń towarzysząca.

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 60%,

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch, w tym użytkowe poddasze,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia,

f) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikiem 1 stanowisko na 40m2 p. u. usług;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości - dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

3) w zakresie linii zabudowy - nie wyznacza się linii zabudowy.

§ 26. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1KS i 2KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - urządzenia komunikacji (parkingi);

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) zieleń towarzysząca.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

2) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - zakaz lokalizacji zabudowy.

§ 27. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 3KS i 4KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - obiekty i urządzenia komunikacji;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,

b) zieleń towarzysząca.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%,

b) co najmniej 10% powierzchni działki należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może przekraczać dwóch,

d) wysokość budynków mierzona od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 9m,

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje pokrycia;

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - wymóg ujednolicenia kolorystyki elewacji dla całego zespołu obiektów;

4) w zakresie linii zabudowy - na terenie 3KS nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10m od granicy terenu kolejowego.

§ 28. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1ZP do 4ZP ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;

3) dopuszcza się urządzenia sportowo-rekreacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1,obowiązują następujące ustalenia:

1) w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:

a) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości,

b) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do 90°;

2) w zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu - zakaz lokalizacji zabudowy.

§ 29. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1E ustala się przeznaczenie na teren elektroenergetyki.

§ 30. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1W ustala się przeznaczenie na tereny wodociągów.

§ 31. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1K ustala się przeznaczenie na tereny kanalizacji.

§ 32. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1KD-Z ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna kl. Z;

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń towarzysząca, chodniki, oświetlenie, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe itp.;

3) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:

a) kioski uliczne,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej w pasie drogowym poza jezdnią.

§ 33. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 1KD-L ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna kl. L;

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń towarzysząca, chodniki, oświetlenie, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe itp.,

3) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:

a) kioski uliczne,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 34. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1KD-D do 5KD-D ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - drogi publiczne kl. D;

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń towarzysząca, chodniki, oświetlenie, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe itp.,

3) dopuszcza się za zgodą zarządcy drogi:

a) kioski uliczne,

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 35. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami od 1KDW do 11KDW ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne,

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleń towarzysząca, chodniki, oświetlenie, miejsca postojowe, ścieżki rowerowe itp.,

3) dopuszcza się obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.

§ 36. Dla terenów wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1KDWp i 2KDWp ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - ciągi piesze;

2) przeznaczenie uzupełniające zieleń towarzyszącą,

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 37. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości 15% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MW, MWn, MW/U, MN, U, U/US, KS;

2) w wysokości 0,01% dla pozostałych terenów.

3) dopuszcza się obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury technicznej.


§ 38. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jelcza-Laskowic.

§ 39. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


mgr Beata Bejda

Załącznik do Uchwały Nr LIV/360/2010
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 2010 r.
Zalacznik1.jpg

RYSUNEK MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PIASTOWSKA - HIRSZFELDA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/360/2010
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PIASTOWSKA-HIRSZFELDA

1. Lista nieuwzględnionych uwag Nie uwzględnia się uwag:

1) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., wniesione pismem z dnia 14 września 2009 r. w sprawach:

a) przeznaczenia działki nr 10/47 AM-34 obręb Laskowice na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

b) nie obejmowania terenów działek nr: 10/42, 10/43, 10/47, 10/49, 10/50, 10/52, 10/53, 10/54, 10/55 AM-34 obręb Laskowice, strefami: "B" ochrony konserwatorskiej i ochrony zabytków archeologicznych;

2) Mariana Strzeleckiego "Strzelecki - Nieruchomości", wniesione pismem z dnia 23 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia części działki nr 18/3 AM-34 obręb Laskowice, na zabudowę usługową;

3) BricoMarche Sp. z o. o., wniesione pismem z dnia 21 września 2009 r. w sprawie przeznaczenia części działki nr 18/3 AM-34 obręb Laskowice, na zabudowę usługową.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


mgr Beata Bejda


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/360/2010
Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach
z dnia 25 października 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Piastowska-Hirszfelda inwestycjami z zakresu zadań własnych gminy będą dwa nowe odcinki gminnych dróg publicznych o łącznej długości ok. 240 mb. Przewiduje się, że finansowanie tego zadania odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, jak również ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnętrznych.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach


mgr Beata Bejda

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »