| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/1725/10 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Widłakowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z poźn. zm.1) ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) ) w związku z uchwałą Nr XVII/492/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Widłakowej we Wrocławiu ( Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 1, poz. 481 ) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Widłakowej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ograniczony ulicami: Rdestową, Jerzmanowską, Osiniecką, i Widłakową przedstawiony na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

1)zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;

2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów;

3)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

4)granic obszarów wymagających przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

6)granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7)granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

8)granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)dojazd - dojazd pojazdem samochodowym;

2)kondygnacja naziemna - kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;

4)nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie;

5)obszar zabudowany B - obszar zajęty przez budynek lub budynki ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnej w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;

6)parking samodzielny wielopoziomowy - wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów, w którym podstawowej funkcji parkingowej może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;

7)parking samodzielny jednopoziomowy - jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;

8)parking terenowy otwarty - jednopoziomowe odkryte miejsce postojowe lub ich zgrupowanie opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;

9)przeznaczenie terenu - obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;

10)sieci uzbrojenia terenu - przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

11)szpaler drzew - pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie możliwe jest na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

12)teren - część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

13)trasa rowerowa - czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;

14)wydzielenie wewnętrzne - część terenu oznaczona symbolem.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

2)linie rozgraniczające tereny;

3)symbole terenów;

4)granice wydzieleń wewnętrznych;

5)symbole wydzieleń wewnętrznych;

6)nieprzekraczalne linie zabudowy;

7)budynki o odrębnych ustaleniach;

8)szpaler drzew;

9)odcinek dojazdu do terenu.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi;

2)handel detaliczny wielkopowierzchniowy - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 , wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

3)handel detaliczny małopowierzchniowy A - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2 , oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii, z wyłączeniem stacji paliw;

4)handel detaliczny małopowierzchniowy B - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 , ale nie większej niż 2000 m2 , wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

5)gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, koktajl - bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

6)rozrywka - należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, w tym kluby muzyczne, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

7)obiekty upowszechniania kultury - należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

8)pracownie artystyczne - należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9)biura - należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo - rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą sprzętu i wyposażenia biurowego, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;

10)obiekty kongresowe i konferencyjne - należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11)obiekty hotelowe - należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, gospody, schroniska w tym schroniska młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12)usługi drobne - należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13)obiekty szpitalne - należy przez to rozumieć obiekty opieki zdrowotnej, w których udziela się całodobowych świadczeń zdrowotnych, w tym szpitale, prewentoria, sanatoria, zakłady opiekuńczo - lecznicze, zakłady pielęgnacyjno - opiekuńcze, ośrodki terapii uzależnień, izby wytrzeźwień, hospicja, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

14)poradnie medyczne - należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

15)obiekty ratownictwa medycznego;

16)pracownie medyczne - należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

17)żłobki;

18)obiekty pomocy społecznej - należy przez to rozumieć domy dziecka, domy seniora, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, obiekty pogotowi opiekuńczych, schroniska dla bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19)obiekty lecznictwa zwierząt;

20)hotele dla zwierząt;

21)edukacja - należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

22)obiekty kształcenia dodatkowego - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

23)uczelnie wyższe;

24)obiekty naukowe i badawcze - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

25)policja i służby ochrony - należy przez to rozumieć obiekty policji, straży miejskiej, służb ochrony, w tym: straży ochrony kolei, agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów służących ich zarządzaniu, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

26)straż pożarna - należy przez to rozumieć obiekty straży pożarnej z wyjątkiem obiektów zarządzania strażą pożarną;

27)obiekty wystawienniczo-targowe - należy przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

28)produkcja;

29)produkcja drobna - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

30)wytwarzanie energii cieplnej;

31)magazyny i handel hurtowy - należy przez to rozumieć obiekty służące do składowania, sortowania, konfekcjonowania, sprzedaży hurtowej i wysyłkowej sprzedaży detalicznej towarów wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem giełd towarowych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

32)obsługa pojazdów - należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze samochodów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

33)naprawa pojazdów - należy przez to rozumieć obiekty służące naprawie samochodów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

34)stacje paliw;

35)obiekty do parkowania;

36)lądowiska;

37)zbieranie odpadów;

38)oczyszczalnie ścieków - należy przez to rozumieć samodzielne oczyszczalnie ścieków niebędące obiektami towarzyszącymi innym kategoriom przeznaczenia terenu;

39)zieleń parkowa;

40)skwery;

41)place zabaw;

42)terenowe urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym kąpieliska i plaże, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

43)kryte urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

44)lasy;

45)uprawy polowe i sady;

46)wody powierzchniowe - należy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

47)linie kolejowe;

48)bocznice kolejowe;

49)ulice;

50)place;

51)drogi wewnętrzne;

52)ciągi piesze;

53)ciągi rowerowe;

54)ciągi pieszo-rowerowe;

55)główne punkty zasilania w energię elektryczną;

56)stacje transformatorowe;

57)stacje gazowe;

58)obiekty infrastruktury wodociągowej - należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

59)obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

60)szalety.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1)aktywność gospodarcza - grupa obejmuje kategorie:

a) produkcja,

b) obiekty wystawienniczo-targowe,

c) magazyny i handel hurtowy,

d) obsługa pojazdów,

e) naprawa pojazdów,

f) stacje paliw;

2)usługi - grupa obejmuje kategorie przeznaczeń:

a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,

b) gastronomia,

c) obiekty upowszechniania kultury,

d) pracownie artystyczne,

e) biura,

f) usługi drobne,

g) poradnie medyczne,

h) pracownie medyczne,

i) produkcja drobna;

3)nauka - grupa obejmuje kategorie:

a) obiekty kształcenia dodatkowego,

b) uczelnie wyższe,

c) obiekty naukowe i badawcze;

4)rekreacja - grupa obejmuje kategorie:

a) zieleń parkowa,

b) skwery,

c) place zabaw,

d) terenowe urządzenia sportowe;

5)obiekty infrastruktury drogowej - grupa obejmuje kategorie:

a) drogi wewnętrzne,

b) place,

c) ciągi piesze,

d) ciągi pieszo - rowerowe,

e) obiekty do parkowania;

6)obiekty infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:

a) stacje transformatorowe,

b) stacje gazowe,

c) obiekty infrastruktury wodociągowej,

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5.

Obowiązują następujące zasady dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą budynków o odrębnych ustaleniach oznaczonych na rysunku planu;

2)dla budynków, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie roboty budowlane polegające na przebudowie, remoncie, montażu i rozbiórce;

3)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem posadowionej na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 20 m, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

4)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 15 m, o ile ustalenia dla terenu nie stanowią inaczej;

5)wymiar pionowy urządzenia lub instalacji wraz z ich konstrukcją wsporczą, zamontowanych na dachu lub elewacji budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od ich najniższego punktu do najwyższego ich punktu, nie może być większy 5 m;

6)nachylenie połaci dachu nie może być mniejsze niż 1o , o ile ustalenia dla terenu nie stanowią inaczej.

§ 6.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i ukształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

1)na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;

2)tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) 1MN łamane przez numery porządkowe od 1 do 18 należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 2U/1, 2U/2 i 2U/3 należą do terenów mieszkaniowo-usługowych, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 7.

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2. W strefie, o której mowa w pkt 1, prowadzenie prac ziemnych wymaga opinii właściwych służb ochrony zabytków.

3. W obrębie stanowisk archeologicznych wskazanych na rysunku planu, a także w przypadku odkryć archeologicznych na pozostałym obszarze, należy przeprowadzić badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 8.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1)zakazuje się nośników reklamowych z wyjątkiem:

a) nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego,

b) słupów reklamowych;

2)wymiar pionowy słupów reklamowych, o których mowa w pkt 1 lit. b, mierzony od poziomu terenu przy słupie do najwyższego punktu słupa nie może być większy niż 5 m, a powierzchnia rzutu na płaszczyznę poziomą musi zawierać się w okręgu o średnicy nie większej niż 1,5 m2 ;

3)dopuszcza się wolno stojące obiekty służące informacji o obiektach historycznych i informacji turystycznej o wymiarze pionowym nie większym niż 3 m.

§ 9.

Ustala się granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu 4AG.

§ 10.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2)powierzchnia działki nie może być mniejsza niż:

a) 700 m2 - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,

b) 500 m2 - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej;

3)szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż:

a) 16 m - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego,

b) 12 m - dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej;

4)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 45o .

§ 11.

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1)obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym,

b) dla handlu wielkopowierzchniowego - 50 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A i handlu detalicznego małopowierzchniowego B - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni sprzedaży,

d) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury, wystaw i ekspozycji, obiektów kształcenia dodatkowego - 1,5 miejsca postojowego na 100 m 2 powierzchni użytkowej,

e) dla biur i obiektów kongresowych i konferencyjnych - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) obiektów hotelowych - 6 miejsc postojowych na 10 pokoi hotelowych,

g) dla obiektów pomocy społecznej - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

h) poradni i pracowni medycznych - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

i) dla uczelni wyższych - 3 miejsca postojowe na 10 stanowisk pracy i miejsc dla studentów,

j) dla edukacji i żłobków - 1 miejsce postojowe na 1 oddział,

k) dla obiektów szpitalnych - 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

l) dla obiektów naukowych i badawczych - 25 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,

m) dla krytych urządzeń sportowych - 15 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych i miejsc dla widzów,

n) dla produkcji - 30 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,

o) dla magazynów i handlu hurtowego - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

2)miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy sytuować na działce budowlanej i terenie, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

3)parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

5)obowiązują miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A - 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

b) dla gastronomii, rozrywki, obiektów upowszechniania kultury - 3 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla biur - 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla uczelni wyższych - 20 miejsc postojowych na 100 miejsc dla studentów,

e) dla obiektów szpitalnych - 3 miejsca postojowe na 100 łóżek,

f) dla hoteli - 7 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,

g) krytych urządzeń sportowych - 2 miejsca postojowe na 1000 m2 powierzchni użytkowej.

§ 12.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1)dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;

2)przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub usytuowane w konstrukcjach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich.

§ 13.

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 5ZP/9, 5ZP/10, 7WS/1, 7WS/2, 7WS/3, 9K, 1KDS, 2KDZ/1, 2KDZ/2, 3KDL/1, 3KDL/2, 3KDL/3, 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4, 4KDD/5, 4KDD/6, 6KDPR/1, 6KDPR/2, 6KDPR/3, 6KDPR/4, 6KDPR/5, 6KDPR/6, 6KDPR/7, 6KDPR/8, 6KDPR/9, 6KDPR/10, 6KDPR/11, 6KDPR/12, 6KDPR/13, 6KDPR/14, 6KDPR/15, 6KDPR/16, 7KDP/1, 7KDP/2, 8KK.

§ 14.

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla:

1)terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5ZP/9, 5ZP/10, 7WS/1, 7WS/2, 7WS/3, 8EE/1, 8EE/2, 9K, 1KDS, 2KDZ/1, 2KDZ/2, 3KDL/1, 3KDL/2, 3KDL/3, 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4, 4KDD/5, 4KDD/6, 6KDPR/1, 6KDPR/2, 6KDPR/3, 6KDPR/4, 6KDPR/5, 6KDPR/6, 6KDPR/7, 6KDPR/8, 6KDPR/9, 6KDPR/10, 6KDPR/11, 6KDPR/12, 6KDPR/13, 6KDPR/14, 6KDPR/15, 6KDPR/16, 7KDP/1, 7KDP/2, 8KK na 0,1%;

2)terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN łamane przez numery porządkowe od 1 do 18 na 3%;

3)pozostałych terenów na 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 15.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN łamane przez numery porządkowe od 1 do 18 ustala się przeznaczenie:

1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, 2, 3;

3)rozrywka, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4;

4)żłobki;

5)obiekty lecznictwa zwierząt;

6)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5;

7)obiekty kształcenia dodatkowego;

8)obiekty pomocy społecznej;

9)obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 6;

10)hotele dla zwierząt;

11)obiekty do parkowania;

12)place zabaw;

13)terenowe urządzenia sportowe;

14)place;

15)drogi wewnętrzne;

16)ciągi piesze;

17)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1)gastronomia - nie dopuszcza się stołówek i samodzielnych obiektów służących działalności kateringowej;

2)usługi drobne - nie dopuszcza się punktów usług pogrzebowych, ślusarskich i stolarskich;

3)poradnie medyczne - dopuszcza się wyłącznie poradnie, gabinety lekarskie, zakłady rehabilitacji leczniczej, szkoły rodzenia i gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

4)rozrywka - dopuszcza się wyłącznie sale bilardowe;

5)edukacja - nie dopuszcza się szkół;

6)obiekty hotelowe - dopuszcza się wyłącznie pensjonaty.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące i w zabudowie bliźniaczej;

2)wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m, z zastrzeżeniem pkt 3;

3)wymiar pionowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 10 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

4)liczba kondygnacji naziemnych budynków mieszkalnych nie może być większa niż 3, z zastrzeżeniem pkt 6;

5)ustalenie, o którym mowa w pkt 3, nie obowiązuje w wydzieleniu wewnętrznym (H), na terenie 1MN/2;

6)trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym niż 30o i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

7)usługi, rozrywkę, żłobki, edukację i obiekty kształcenia dodatkowego dopuszcza się wyłącznie w lokalach użytkowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych;

8)ustalenie, o którym mowa w pkt 7, nie dotyczy domów kultury, klubów tematycznych i pracowni artystycznych należących do grupy kategorii przeznaczenia terenu usługi;

9)drogę wewnętrzną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (KDW), na terenie 1MN/3;

10)udział obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%, z zastrzeżeniem pkt 12;

11)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 12;

12)ustalenia, o których mowa w pkt 10 i 11, nie dotyczą działek przeznaczonych na drogi wewnętrzne i obiekty infrastruktury technicznej;

13)budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż:

a) 700 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego;

b) 500 m2 dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej;

14)na jednej działce budowlanej dopuszcza się wyłącznie jeden budynek mieszkalny jednorodzinny.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)dojazd do terenu 1MN/1 dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDZ/2, 4KDD/1, 6KDPR/1 i od ulicy Osinieckiej na odcinku dojazdu do terenu wskazanym na rysunku planu;

2)dojazd do terenu 1MN/2 dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDZ/2, 4KDD/1 i 6KDPR/1;

3)dojazd do terenów 1MN/4 i 1MN/5 dopuszcza się wyłącznie od terenów 4KDD/1, 5KDW/2 oraz od ulicy Osinieckiej;

4)nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. c, d, e, f, h, j oraz pkt 5;

5)dla obiektów hotelowych obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych w liczbie co najmniej 3 miejsca postojowe na 10 pokoi hotelowych;

6)nie dopuszcza się parkingów samodzielnych wielopoziomowych.

§ 16.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U/1, 2U/2, 2U/3, 2U/4 i 2U/5 ustala się przeznaczenie:

1)usługi;

2)obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

3)handel detaliczny małopowierzchniowy B;

4)rozrywka;

5)obiekty kongresowe i konferencyjne;

6)obiekty szpitalne;

7)obiekty ratownictwa medycznego;

8)żłobki;

9)obiekty pomocy społecznej;

10)obiekty lecznictwa zwierząt;

11)hotele dla zwierząt;

12)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

13)nauka;

14)policja i służby ochrony;

15)straż pożarna;

16)zbieranie odpadów;

17)oczyszczalnia ścieków;

18)rekreacja;

19)kryte urządzenia sportowe,

20)wody powierzchniowe;

21)obiekty infrastruktury drogowej;

22)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1)obiekty hotelowe - nie dopuszcza się pensjonatów;

2)edukacja - nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)obiekty szpitalne dopuszcza się wyłącznie jako obiekty zawierające nie więcej niż 10 łóżek;

2)obiekty edukacji i żłobki dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom o przeznaczeniu biura;

3)na terenie 2U/4 nie dopuszcza się przeznaczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, 8, 12 i 13;

4)w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem (Z), dopuszcza się wyłącznie zieleń parkową, skwery i ciągi piesze;

5)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 7;

6)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 7;

7)ustalenia, o których mowa w pkt 5 i 6, nie dotyczą działek przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej;

8)dopuszcza się nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie większej niż 9 m2 ;

9)dojazd do terenu 2U/4 dopuszcza się wyłącznie od ulicy Rdestowej i ulicy zbiorczej przylegającej do południowej granicy terenu.

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3AG łamane przez numery porządkowe od 1 do 6, ustala się przeznaczenie:

1)usługi;

2)obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

3)aktywność gospodarcza;

4)handel detaliczny małopowierzchniowy B;

5)obiekty kongresowe i konferencyjne;

6)obiekty szpitalne;

7)obiekty ratownictwa medycznego;

8)żłobki;

9)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

10)nauka;

11)policja i służby ochrony;

12)straż pożarna;

13)wytwarzanie energii cieplnej;

14)lądowiska;

15)zbieranie odpadów;

16)oczyszczalnie ścieków;

17)rekreacja;

18)wody powierzchniowe;

19)obiekty infrastruktury drogowej;

20)główne punkty zasilania w energię elektryczną;

21)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1)obiekty hotelowe - nie dopuszcza się pensjonatów;

2)edukacja - nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)obiekty szpitalne dopuszcza się wyłącznie jako obiekty zawierające nie więcej niż 10 łóżek;

2)obiekty edukacji i żłobki dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące obiektom o przeznaczeniu biura, produkcja i nauka;

3)magazyny i handel hurtowy dopuszcza się wyłącznie w budynkach lub budowlach przekrytych dachem;

4)lądowiska dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami 3AG/5 i 3AG/6;

5)w wydzieleniach wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbolem (Z), dopuszcza się wyłącznie zieleń parkową, skwery i ciągi piesze;

6)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 8;

7)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 8;

8)ustalenia, o których mowa w pkt 6 i 7, nie dotyczą działek przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej;

9)na terenie 3AG/5 obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

10)dopuszcza się nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie większej niż 9 m2 ;

11)na terenie 3AG/4, w odległości nie większej niż 70 m od linii rozgraniczającej teren 5ZP/7, wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;

12)na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3AG/1, 3AG/2, 3AG/3 i 3AG/5 wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;

13)dojazd do terenu 3AG/1 dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDL/1 i od ulicy Osinieckiej.

§ 18.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4AG ustala się przeznaczenie:

1)usługi;

2)obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

3)aktywność gospodarcza;

4)handel detaliczny wielkopowierzchniowy;

5)handel detaliczny małopowierzchniowy B;

6)obiekty kongresowe i konferencyjne;

7)żłobki;

8)obiekty ratownictwa medycznego;

9)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

10)nauka;

11)wytwarzanie energii cieplnej;

12)lądowiska;

13)zbieranie odpadów;

14)oczyszczalnie ścieków;

15)rekreacja;

16)wody powierzchniowe;

17)obiekty infrastruktury drogowej;

18)główne punkty zasilania w energię elektryczną;

19)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1)obiekty hotelowe - nie dopuszcza się pensjonatów;

2)edukacja - nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)obiekty edukacji i żłobki dopuszcza się jako obiekty towarzyszące obiektom o przeznaczeniu biura, produkcja i nauka;

2)w odległości nie większej niż 100 m od linii rozgraniczającej teren 5ZP/9 wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 20 m;

3)obowiązuje szpaler drzew na odcinku wskazanym na rysunku planu;

4)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 70%, z zastrzeżeniem pkt 6;

5)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;

6)ustalenia, o których mowa w pkt 4 i 5, nie dotyczą działek przeznaczonych na obiekty infrastruktury drogowej i infrastruktury technicznej.

§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5ZP łamane przez numery porządkowe od 1 do 13, ustala się przeznaczenie:

1)rekreacja;

2)lasy;

3)uprawy polowe i sady;

4)wody powierzchniowe;

5)ciągi piesze;

6)ciągi pieszo-rowerowe;

7)ciągi rowerowe;

8)drogi wewnętrzne;

9)obiekty infrastruktury technicznej;

10)szalety.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 5ZP/7, 5ZP/9, 5ZP/10 i 5ZP/11 nie dopuszcza się terenowych urządzeń sportowych, upraw polowych i sadów, dróg wewnętrznych i szaletów;

2)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem posadowionej na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 7 m.

§ 20.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6ZP-U/1, 6ZP-U/2 ustala się przeznaczenie:

1)rekreacja;

2)lasy;

3)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

4)handel detaliczny małopowierzchniowy A;

5)gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 1;

6)obiekty naukowe i badawcze, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt 2;

7)kryte urządzenia sportowe;

8)uprawy polowe i sady;

9)wody powierzchniowe;

10)obiekty infrastruktury drogowej;

11)obiekty infrastruktury technicznej;

12)szalety.

2. W ramach kategorii przeznaczenia:

1)gastronomia - nie dopuszcza się stołówek i samodzielnych obiektów służących działalności kateringowej;

2)obiekty naukowe i badawcze - dopuszcza się wyłącznie obserwatoria i stacje meteorologiczne.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolem (MN), na terenie 6ZP-U/1;

2)w wydzieleniu wewnętrznym (KDW), na terenie 6ZP-U/1 dopuszcza się wyłącznie drogę wewnętrzną;

3)handel detaliczny małopowierzchniowy A, gastronomię, obiekty naukowe i badawcze, kryte urządzenia sportowe, obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniach wewnętrznych (G), z zastrzeżeniem pkt 4, 5 i 6;

4)handel detaliczny małopowierzchniowy dopuszcza się wyłącznie jako funkcję towarzyszącą przeznaczeniu terenu uprawy polowe i sady, w postaci handlu roślinami;

5)powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu handel detaliczny małopowierzchniowy A i gastronomia nie może być większa niż 200 m2 ;

6)powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniu gastronomia nie może być większa niz 400 m2 ;

7)wymiar pionowy budynku mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 10 m;

8)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem posadowionej na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu nie może być większy niż 7 m;

9)udział obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%;

10)w wydzieleniu wewnętrznym (MN) ustalenie, o którym mowa w pkt 9, nie obowiązuje, a udział obszaru zabudowanego B nie może być większy niż 70%;

11)dojazd do wydzieleń wewnętrznych, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie od ulicy Rdestowej, poza obszarem objętym planem, poprzez wydzielenie wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (KDW), o którym mowa w pkt 2;

12)obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi terenowe otwarte i parkingi dla rowerów;

13)nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów samochodowych zawarte w § 11 ust. 2 pkt 1 lit c, d, l oraz pkt 5.

§ 21.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7WS/1, 7WS/2 i 7WS/3 ustala się przeznaczenie:

1)wody powierzchniowe;

2)drogi wewnętrzne;

3)ciągi piesze;

4)ciągi rowerowe;

5)ciągi pieszo-rowerowe;

6)obiekty infrastruktury technicznej.

§ 22.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8EE/1 i 8EE/2 ustala się przeznaczenie - stacje transformatorowe.

§ 23.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9K ustala się przeznaczenie - obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

§ 24.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDS ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)linie kolejowe;

3)bocznice kolejowe;

4)wody powierzchniowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują chodniki;

3)obowiązuje ścieżka rowerowa;

4)obowiązuje co najmniej jednostronny szpaler drzew od strony terenu 5ZP/7.

§ 25.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ/1 ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)wody powierzchniowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik od strony terenów 4AG, 5ZP/9, 5ZP/10, 3AG/5 i 6ZP-U/1;

3)obowiązuje ścieżka rowerowa;

4)obowiązuje co najmniej jednostronny szpaler drzew od strony terenów 4AG, 3AG/5, 5ZP/9, 5ZP/10, 6ZP-U/1.

§ 26.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 2KDZ/2 ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)wody powierzchniowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązuje trasa rowerowa.

§ 27.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDL/1, 3KDL/2, 3KDL/3 ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)linie kolejowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy lokalnej, z zastrzeżeniem pkt 2;

2)na terenie 3KDL/2 dopuszcza się obniżenie klasy ulicy z lokalnej na dojazdową;

3)linie kolejowe dopuszcza się wyłącznie na terenie 3 KDL/2 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (KK).

§ 28.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 4KDD/1, 4KDD/2, 4KDD/3, 4KDD/4, 4KDD/5, 4KDD/6, ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje ulica klasy dojazdowej.

§ 29.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 5KDW/1, 5KDW/2, 5KDW/3, 5KDW/4 ustala się przeznaczenie - droga wewnętrzna.

§ 30.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 6KDPR/1, 6KDPR/2, 6KDPR/3, 6KDPR/4, 6KDPR/5, 6KDPR/6, 6KDPR/7, 6KDPR/8, 6KDPR/9, 6KDPR/10, 6KDPR/11, 6KDPR/12, 6KDPR/13, 6KDPR/14, 6KDPR/15 i 6KDPR/16 ustala się przeznaczenie:

1)ciąg pieszo-rowerowy;

2)drogi wewnętrzne.

2. Drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenach: 6KDPR/1, 6KDPR/8, 6KDPR/9 i 6KDPR/10.

§ 31.

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 7KDP/1 i 7KDP/2 ustala się przeznaczenie - ciąg pieszy.

§ 32.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8KK ustala się przeznaczenie:

1)linie kolejowe;

2)bocznice kolejowe;

3)ulice;

4)wody powierzchniowe.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 33.

Traci moc uchwała Nr LV/3294/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 14 września 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego portu lotniczego we Wrocławiu ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 228, poz. 32873) ) na obszarze objętym planem.

§ 34.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 35.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


Piotr Kuczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/1725/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Rysunek planu


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/1725/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Widłakowej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą Nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 116).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/1725/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Widłakowej we Wrocławiu wniesionych przez:

1. Jana Leszczewskiego pismem w dniu 27 września 2010 r., w zakresie dotyczącym:

1)zwiększenia wielkości wydzielenia wewnętrznego (G) określonego w załączniku rysunkowym do uwagi;

2)zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego 6KDPR/14 i części terenu oznaczonego 6KDPR/10 od styku z terenem 6KDPR/14 do styku z terenem o oznaczeniu 4KDD/7 z ciągu pieszo-rowerowego na ulicę;

3)uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego decyzji o pozwoleniu na budowę domu mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, zlokalizowanych na działce rolnej, przedstawionych na załączonym do uwagi załączniku rysunkowym;

4)uwzględnienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obiektów przedstawionych na załączonym do uwagi załączniku rysunkowym, posiadających decyzję o warunkach zabudowy na budowę dwóch domów mieszkalnych wraz z budynkami gospodarczymi.

2. Roberta Jóźwickiego i Jacka Jóźwickiego pismem w dniu 8 października 2010 r., w zakresie dotyczącym:

1)zwiększenia w wydzieleniu (G) powierzchni użytkowej dla obiektów handlu detalicznego małopowierzchniowego A.

2)dokonania dwóch wydzieleń wewnętrznych MN, na działkach określonych w uwadze, tak jak na działkach podobnych z obszaru oznaczonego jako 6ZP-U/1, umożliwiających wybudowanie dwóch domów jednorodzinnych;

3. Waldemara Bednarza w dniu 12 października 2010 r. w zakresie dotyczącym wielkości i kształtu wydzielenia (G) na terenie 6ZP-U/1.

4. Waldemara Bednarza w dniu 13 października 2010 r. w zakresie dotyczącym wielkości i kształtu wydzielenia (G) na terenie 6ZP-U/1.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/1725/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »