reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 4/2010 pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Prochowice

Na podstawie art. 6, ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), uchwała Nr XXVII/148/2009 Rady Powiatu Legnickiego z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, Nr LXI/268/2010 Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 27 października 2010r. w sprawie przejęcia prowadzenia zadań publicznych, zawarto pomiędzy:

Zarządem Powiatu Legnickiego, zwanym dalej Przekazującym, reprezentowanym przez:

Pana Jarosława Humennego - Starostę Legnickiego,

Pana Józefa Antoniaka - Wicestarostę Legnickiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Legnickiego - Pana Tadeusza Rasały

a Burmistrzem Miasta i Gminy Prochowice - Panią Haliną Kołodziejską

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice - Pani Genowefy Bzdek

porozumienie o następującej treści:

§ 1.

Przekazujący przekazuje, a Przejmujący przyjmuje zadanie Zarządu Powiatu w zakresie zimowego utrzymania odcinków dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Prochowice wymienionych w załączniku nr 1 do porozumienia.

§ 2.

Zadanie, o którym mowa w §1, obejmuje zimowe utrzymanie dróg powiatowych w zakresie zwalczania śliskości i odśnieżania przy zachowaniu standardów przewidzianych w "Planie zimowego utrzymania dróg", stanowiącym załącznik nr 2 do porozumienia oraz jednokrotne sprzątanie pozimowe.

§ 3.

1. Przejmujący zadanie wykonywać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Przekazujący zastrzega sobie prawo kontroli merytorycznej i finansowej zimowego utrzymania dróg wymienionych w §1.

§ 4.

Na realizację powyższego zadania Przekazujący przeznaczył ryczałt w kwocie 40 829,20zł (czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć 20/100 złotych ) płatny w następujących terminach i wysokościach:

I - do dnia 15 stycznia 2011 r. - 40%,

II - do dnia 15 lutego 2011 r. - 25%,

III - do dnia 15 marca 2011 r. - 25%

IV - do dnia 15 kwietnia 2011 r. - 10%.

§ 5.

W razie wystąpienia bardzo trudnych warunków zimowych na terenie gminy, skutkujących ogłoszeniem przez Wojewodę stanu klęski żywiołowej, Przejmujący może wystąpić do Przekazującego o zwiększenie kwoty wymienionej w §4.

§ 6.

1. Wydatkowanie środków, o których mowa w §4, odbywać się może wyłącznie na cele określone w niniejszym porozumieniu.

2. Niewłaściwe wykonanie przedmiotu porozumienia stanowić będzie podstawę do rozwiązania porozumienia w drodze jednostronnej czynności dokonanej przez Przekazującego oraz zwrotu środków finansowych przekazanych na zimowe utrzymanie dróg przez Przyjmującego proporcjonalnie do okresu, od którego porozumienie przestanie obowiązywać.

3. Rozliczenie dotacji przeznaczonej na zimowe utrzymanie dróg Przejmujący przedkłada Przekazującemu w terminie do 30 kwietnia 2011r. Środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg Przyjmujący zwraca Przekazującemu. Rozliczenia dotacji należy dokonać zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 3 do porozumienia.

§ 7.

Porozumienie niniejsze zostaje zawarte na okres od 15 listopada 2010r. do dnia 15 kwietnia 2011 r

§ 8.

Przekazujący oświadcza, że przedmiot niniejszego porozumienia objęty jest ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością przez zarządcę dróg.

§ 9.

Zmiana i wcześniejsze rozwiązanie porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10.

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11.

Porozumienie spisano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

§ 12.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Starosta Legnicki

Jarosław Humenny


Wicestarosta Legnicki

Józef Antoniak

Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice

Halina Kołodziejska


Skarbnik Powiatu

Tadeusz Rasała


Skarbnik Miasta i Gminy Prochowice

Genowefa Bzdek

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 4/2010
pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik nr 1 - zestawienie dróg

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 4/2010
pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2 -zasady klasyfikacji

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 4/2010
pomiędzy Powiatem Legnickim a Miastem i Gminą Prochowice
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik Nr 3 - zasady rozliczenia

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama