| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SP.DT.5548/07/10 Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie; Zarządu Powiatu Wrocławskiego

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie uchwały nr XIII/133/08 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 3 września 2008 r., uchwały nr XXV/240/08 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 2008 r. oraz art. 13 pkt 6 lit a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) oraz art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.), strony ustalają co następuje:

§ 1. 1. Przyjmujący zobowiązuje się zorganizować zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kąty Wrocławskie w okresie od dnia 15 listopada 2010 r. do dnia 15 kwietnia 2011 r.

2. Wykaz dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem stanowi załącznik nr 1 do porozumienia.

§ 2. Realizacja zobowiązania określonego w § 1 odbywała się będzie zgodnie ze standardami zimowego utrzymania dróg, określonymi w załączniku nr 2 i w załączniku nr 3 dla poszczególnych odcinków dróg.

§ 3. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązku wynikającego z § 1 i § 2 Przyjmujący ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody użytkowników dróg do pełnej ich wysokości.

2. Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zimowego utrzymania dróg na koszt Przyjmującego.

3. Przekazującemu przysługuje prawo odstąpienia od porozumienia w terminie 30 dni od stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z porozumienia potwierdzonego protokolarnie.

4. Odstąpienie od porozumienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 4. 1. Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych Przekazujący zobowiązuje się przekazać kwotę w wysokości 77.520,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych, 00/100 groszy).

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, Przekazujący przekaże w formie przelewu na rachunek wskazany przez Przyjmującego, do dnia 31 stycznia 2011 roku.

3. Rozliczenie przekazanych środków nastąpi do dnia 31 maja 2011 roku na podstawie:

a) kserokopii opisanych faktur, jeżeli roboty były zlecane podmiotowi zewnętrznemu,

b) kalkulacji własnej (wg zatwierdzonych przez Przekazującego cen jednostkowych), jeżeli roboty były wykonywane własnymi środkami.

4. Opis dokumentów wymienionych w ust. 3 powinien zawierać: numer porozumienia, nazwę zadania, kwotę dotacji oraz klauzulę "wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem".

5. W przypadku niewykorzystania środków finansowych objętych niniejszym porozumieniem, Przyjmujący zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Przekazującego kwoty niewykorzystanej w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.

6. W przypadku niewykorzystania środków zgodnie z niniejszym porozumieniem, Przyjmujący zobowiązuje się do ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, naliczonymi od dnia przekazania dotacji.

§ 5. Przekazujący ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowego wykonania zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych.

§ 6. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 7. Zmiana postanowień zawartego porozumienia może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

Starosta


Andrzej Wąsik


Wicestarosta


Ireneusz Słoma


Skarbnik Powiatu


Małgorzata Dreiseitel - Cieślik

Burmistrz


Antoni Kopeć


Skarbnik Miasta i Gminy


Małgorzata Wujciów

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr SP.DT.5548/07/10
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr SP.DT.5548/07/10
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr SP.DT.5548/07/10
Zarządu Powiatu Wrocławskiego
z dnia 26 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ExpaTax

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »