| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr SP.DT.5548/08/10 Zarządu Powiatu Świdnickiego; Zarządu Powiatu Wrocławskiego

z dnia 26 października 2010r.

w sprawie powierzenia zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania drogi powiatowej nr 2075D na odcinku /Maniów/ granica powiatu - Tworzyjanów - granica powiatu /Garncarsko/ [2,230 km]

§ 1. Przekazujący powierza a Przejmujący przejmuje na okres od 1 listopada 2010 r. do 31 października 2011 r. utrzymanie drogi powiatowej nr 2075D na odcinku /Maniów/ granica powiatu - Tworzyjanów - granica powiatu /Garncarsko/, w zakresie:

1. Bieżącego utrzymania drogi, obejmujące:

1) bieżące utrzymanie zieleni w pasie drogowym, w tym:

a) wycinka krzaków z pasa drogowego,

b) usuwanie konarów oraz drzew zagrażających bezpieczeństu w ruchu drogowym,

2) bieżące wykaszanie poboczy,

3) bieżące utrzymanie rowów i poboczy,

4) bieżące wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

5) interwencyjne oznakowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

6) bieżące utrzymanie oznakowania pionowego.

2. Zimowego utrzymania dróg.

§ 2. 1. Przejmujący zobowiązuje się zorganizować zimowe utrzymanie odcinka drogi powiatowej, o której mowa w § 1 oraz zapewnić koordynację i nadzór nad pracami z zakresu odśnieżania i zwalczania śliskości na podstawie umowy zawartej z wyłonionym wykonawcą.

2. Realizacja zobowiązania określonego w ust. 1 odbywać się będzie zgodnie z III standardem zimowego utrzymania dróg, określonym w zarządzeniu Ministra Transporut i Gospdoarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 10, poz. 20 z późn. zm.).

§ 3. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z § 1 i 2, Przejmujący ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody użytkowników dróg.

2. Przekazujący zastrzega sobie możliwość usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zimowego utrzymania dróg na koszt Przejmującego.

3. Przekazującemu przysługuje prawo odstąpienia od porozumienia w przypadku, o którym mowa w ust. 1.

4. Odstąpienie od porozumienia powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 4. 1. Za bieżące utrzymanie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej nr 2075D, w zakresie zgodnym z § 1 i 2 porozumienia, Przekazujący zobowiązuje się przekazywać dotację celową, na podstawie wystawionych przez Przejmującego not obciążeniowych, na następujących zasadach:

1) za miesiące listopad, grudzień i styczeń - w kwocie 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) - do dnia 10 lutego 2011 r.,

2) za miesiące luty, marzec i kwiecień - w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) - do dnia 10 maja 2011 r.,

3) za miesiące maj, czerwiec i lipiec - w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - do dnia 10 sierpnia 2011 r.,

4) za miesiące sierpień, wrzesień i październik - w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) - do dnia 10 listopada 2011 r.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4, będą przekazywane na konto Przejmującego: KB S.A. IV Oddział Wrocław, nr rachunku: 45 1500 1793 1217 9002 1423 0000.

§ 5. Przekazanie Przejmującemu drogi powiatowej nr 2075D na odcinku /Maniów/ granica powiatu - Tworzyjanów - granica powiatu /Garncarsko/ nastąpiło na podstawie protokołu przekazania z dnia 26 listopada 2009 r.

§ 6. Przejmujący zobowiązuje się do wykonania przedmiotu porozumienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.

§ 7. Przekazujący ma prawo przeprowadzić kontrolę w zakresie prawidłowego wykonania zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

§ 8. Każda ze stron może rozwiązać porozumienie za uprzednim 1-miesięcznym wypowiedzeniem, z podaniem uzasadnienia.

§ 9. Zmiana postanowień niniejszego proozumienia może nastąpić za zgodą stron wyrażaoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 10. Spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Przekazującego.

§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 12. Porozumienie zostało sporządzone w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Starosta Powiatu Świdnickiego

Zygmunt Worsa


Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego

Roman Etel


Skarbnik Powiatu Świdnickiego

Jadwiga Juszczyk-Wolfram

Starosta Powiatu Wrocławskiego

Andrzej Wąsik


Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego

Ireneusz Słoma


Skarbnik Powiatu Wrocławskiego

Małgorzata Dreiseitel - Cieślik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »