| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LIV/588/10 Rady Gminy Miękinia

z dnia 29 października 2010r.

w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Księginice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust. l i 3 oraz art. 40 ust. 2 pkt l, art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Sołectwa KSIĘGINICE Rada Gminy Miękinia uchwala:STATUT SOŁECTWA KSIĘGINICE

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Miękinia,

2) Sołectwie - należy przez to rozumieć Sołectwo KSIĘGINICE ,

3) Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy Miękinia,

4) Wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Miękinia

5) Urzędzie Gminy - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Miękinia,

6) Statucie Gminy - należy przez to rozumieć Statut Gminy Miękinia,

7) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Sołectwa KSIĘGINICE

§ 2. 1. Sołectwo jest jednostką pomocniczą Gminy.

2. Sołectwo obejmuje miejscowość KSIĘGINICE .

3. Granice i położenie Sołectwa przedstawia mapa poglądowa, stanowiąca załącznik nr l do Statutu.

4. Ogół mieszkańców Sołectwa stanowi wspólnotę samorządową tego Sołectwa.

5. Mieszkańcy Sołectwa KSIĘGINICE wspólnie z mieszkańcami pozostałych Sołectw na terenie Gminy tworzą wspólnotę samorządową Gminy.

6. Granice samodzielności i samorządowych kompetencji mieszkańców Sołectwa wyznaczają przepisy prawa, a w szczególności:

1) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

2) Statut Gminy,

3) niniejszy Statut.

§ 3. 1. Sołectwo organizuje i wspiera przedsięwzięcia swoich mieszkańców, zmierzające do:

1) poprawy warunków życia,

2) zachowania porządku i bezpieczeństwa,

3) rozwoju oświaty, kultury, sportu i wypoczynku,

4) poprawy funkcjonowania i rozwoju infrastruktury,

5) poprawy warunków sanitarnych, ochrony środowiska i przyrody,

6) poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpowodziowego,

7) pobudzania społeczności lokalnej do samodzielnego rozwiązywania problemów Sołectwa (wyzwalania inicjatyw społecznych),

8) tworzenia więzi lokalnych,

9) kształtowania postaw patriotyzmu lokalnego,

10) tworzenia pomocy sąsiedzkiej,

11) zarządzania mieniem przysługującym Sołectwu.

2. W realizacji przedsięwzięć określonych w ust. l Sołectwo współdziała z organami Gminy.

Dział II.
Organizacja i zadania Sołectwa.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 4. 1. Organami Sołectwa są:

1) Zebranie Wiejskie - organ stanowiący, ogół stałych , pełnoletnich mieszkańców gminy.

2) Sołtys - organ wykonawczy, którego działalność wspomaga Rada Sołecka.

2. Kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej trwa 4 lata.

Rozdział 2.
Zebranie Wiejskie

§ 5. Do kompetencji Zebrania Wiejskiego, w szczególności należy:

1) zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

2) występowanie do Rady Gminy z wnioskami o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza zakres kompetencji Zebrania Wiejskiego,

3) uchwalanie rocznego planu działania i gospodarowania środkami przeznaczonymi dla Sołectwa w ramach budżetu Gminy,

4) dokonywanie oceny działalności Sołtysa i udzielanie absolutorium,

5) w przypadkach określonych odrębnymi przepisami opiniowanie projektów zezwoleń na uciążliwe dla środowiska rodzaje działalności gospodarczej,

6) stanowienie w innych sprawach dotyczących Sołectwa w granicach obowiązującego prawa,

7) dokonywanie oceny wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu Gminy, przez organizacje społeczne działające na terenie Sołectwa,

8) konsultowanie projektów uchwał przedstawionych przez Radę Gminy.

§ 6. 1. Zebranie Wiejskie zwołuje Sołtys z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:

1) co najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa posiadających czynne i bierne prawo wyborcze do rad gmin,

2) Rady Sołeckiej,

3) Wójta.

2. Zebranie Wiejskie może być zwoływane przez Wójta, gdy Sołtys tego nie czyni, §9 ust.1 pkt 4 lit. a-c stosuje się odpowiednio.

3. Zebranie Wiejskie zwoływane jest w miarę istniejących potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku.

4. Zebranie Wiejskie na wniosek uprawnionych, o których mowa w ust. l powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

§ 7. 1. Zawiadomienie o Zebraniu Wiejskim powinno określać dzień, godzinę i miejsce jego odbycia oraz zasadnicze punkty proponowanego porządku obrad. W zawiadomieniu podaje się informację o dwóch terminach (godzinach) odbycia Zebrania Wiejskiego z zaznaczeniem, że jeżeli w pierwszym terminie nie będzie uczestniczyć co najmniej 5 % uprawnionych, to Zebranie Wiejskie odbyte w drugim terminie jest ważne bez względu na liczbę. Drugi termin zebrania wyznacza się w 30 minut po terminie pierwszym.

2. Zebranie Wiejskie jest ważne, gdy mieszkańcy Sołectwa zostali o nim powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty i poprzez ogłoszenie na tablicach ogłoszeń w Sołectwie.

3. Zebranie Wiejskie może podejmować uchwały w pierwszym terminie, w obecności co najmniej 5 % uprawnionych, a w drugim terminie w obecności co najmniej 10.

4. Uchwały Zebrania Wiejskiego zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa lub statut stanowi inaczej.

§ 8. 1. Zebranie Wiejskie otwiera Sołtys i przewodniczy jego obradom, z zastrzeżeniem ust.2.

2. W przypadku gdy Zebranie Wiejskie zwoływane jest w trybie § 6 ust. 2, otwiera je Wójt lub upoważniona przez niego osoba a przewodniczy mu osoba wybrana spośród uczestników zebrania .

3. Sołtys nie mogąc uczestniczyć w Zebraniu Wiejskim wyznacza przewodniczącego Zebrania Wiejskiego spośród członków Rady Sołeckiej.

4. Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedłożonego przez Sołtysa.

5. Projekt porządku obrad Zebrania Wiejskiego powinien być skonsultowany z Radą Sołecką, a sprawy proponowane do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim powinny być należycie przygotowane.

6. Obowiązkiem Sołtysa jest zapewnienie referentów spraw rozpatrywanych na Zebraniu Wiejskim. Obrady Zebrania Wiejskiego są protokołowane przez protokolanta, którym powinien być członek Rady Sołeckiej lub osoba wybrana przez Zebranie Wiejskie.

7. Protokół podpisuje osoba, która przewodniczy obradom i protokolant.

8. Do protokołu załącza się listę obecności, uchwały i opinie.

9. Sołtys obowiązany jest do przedłożenia Wójtowi protokołu i uchwał Zebrania Wiejskiego w terminie 7 dni od odbycia Zebrania Wiejskiego. Nie dotyczy to sytuacji, o których mowa w § 6 ust.2.

10. W przypadkach, o których mowa w §6 ust.2 obowiązki sołtysa określone w niniejszym paragrafie wykonuje Wójt lub upoważniona przez niego osoba.

11. Uchwała Zebrania Wiejskiego sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka na najbliższej sesji Rada Gminy na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy lub Wójta.

12. Wójt wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały może wstrzymać jej wykonanie.

Rozdział 3.
Sołtys

§ 9. 1. Do kompetencji i obowiązków Sołtysa, w szczególności należy:

1) reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,

2) prowadzenie dokumentacji związanej ze swoją działalnością,

3) przewodniczenie posiedzeniom Rady Sołeckiej,

4) zwoływanie Zebrania Wiejskiego i w tym celu:

a) rozwieszanie ogłoszenia o Zebraniu Wiejskim w miejscach zwyczajowoprzyjętych, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed terminem ZebraniaWiejskiego, aby zapewnić jak najszerszy udział mieszkańców,

b) zapraszanie na Zebranie Wiejskie przedstawicieli odpowiednich jednostek organizacyjnych dla referowania spraw,

c) przygotowywanie projektów uchwał i opinii Zebrania Wiejskiego,

d) opracowywanie i przedkładanie Zebraniu Wiejskiemu projektu rocznego planu działania i gospodarowania środkami z budżetu Gminy,

5) realizowanie uchwał Rady Gminy dotyczących Sołectwa, a także współpracowanie z organami Gminy w zakresie publikacji przepisów gminnych i informacji urzędowych w celu umożliwienia mieszkańcom zapoznania się z nimi,

6) organizowanie wykonania uchwał Zebrania Wiejskiego, kontrola ich realizacji,informowanie mieszkańców o wynikach na Zebraniu Wiejskim,

7) składanie sprawozdania ze swojej działalności do końca kwietnia każdego roku,

8) odpowiadanie za właściwe gospodarowanie mieniem gminnym przysługującym Sołectwu,

9) współdziałanie z organami Gminy i radnymi z okręgu wyborczego w zakresie realizacji zadań publicznych,

10) współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na terenie Sołectwa,

11) uczestniczenie w sesjach Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

12) możliwość uczestnictwa w posiedzeniach Komisji stałych i doraźnych Rady Gminy bez prawa udziału w głosowaniu,

13) możliwość zabierania głosu w każdej sprawie dotyczącej Gminy orazreprezentowanego Sołectwa na zasadach ustalonych dla radnych,

14) Sołtysowi przysługuje dieta na zasadach określonych odrębną uchwałą Rady Gminy,

15) w zakresie ustalonym przez Radę Gminy dokonywanie poboru podatków,

16) w ramach posiadanych środków finansowych na potrzeby Sołectwa, zabezpieczanie potrzeb kancelaryjnych swego biura,

17) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów.

Rozdział 4.
Rada Sołecka

§ 10. 1. Rada Sołecka składa się z 5 osób.

2. Rada Sołecka ma za zadanie wspomaganie działalności Sołtysa jako organuwykonawczego Sołectwa.

3. Obradom Rady Sołeckiej przewodniczy Sołtys, bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 11. Do kompetencji Rady Sołeckiej, w szczególności należy:

1) wspomaganie działalności Sołtysa w prowadzeniu i załatwianiu spraw Sołectwa,

2) podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju gospodarczego Sołectwa,

3) inicjowanie działań społecznie użytecznych dla Sołectwa i jego mieszkańców,

4) współdziałanie w organizowaniu różnych form pomocy dla mieszkańców dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,

5) przedkładanie Sołtysowi opinii w sprawach gospodarowania mieniem gminnym przysługującym Sołectwu.

§ 12. 1. Posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. O posiedzeniach Rady Sołeckiej powiadamia się radnych z okręgu wyborczego.

3. W posiedzeniach Rady Sołeckiej mogą brać udział przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz organizacji społecznych działających na terenie Sołectwa.

4. Uchwały Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej trzech członków.

Dział III.
Zasady i tryb wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

Rozdział 5.
Postanowienia ogólne

§ 13. 1. Przepisy Statutu określają zasady i tryb wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej, zgłaszanie kandydatów oraz ważność tych wyborów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, a dotyczących wyboru Sołtysa stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.)

2) ustawy z dnia 20 czerwca 2002 o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113 póz. 984 z późn. zm.)

§ 14. 1. Sołtys oraz członkowie Rady Sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do głosowania.

2. Uprawnionym do głosowania (posiadającym czynne prawo wyborcze) jest każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada prawo wybierania do rady gminy.

§ 15. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) ma każdy mieszkaniec stale zamieszkały w Sołectwie, który posiada prawo wybieralności do rady gminy.

§ 16. 1. Wybory Sołtysa zarządza się nie później niż do 6 miesięcy od wyborów Rady Gminy.

2. Datę wyborów wyznacza się na dzień ustawowo wolny od pracy.

3. Wybory zarządza Wójt, wyznaczając datę wyborów zgodnie z ust. 2 oraz określa kalendarz czynności wyborczych przewidzianych w Statucie.

Rozdział 6.
Organy wyborcze w wyborach sołtysa

§ 17. 1. Wybory organizuje i sprawuje nadzór nad nimi Wójt.

2. Wybory przeprowadza komisja wyborcza.

§ 18. 1. Do zadań Wójta w zakresie organizacji wyborów należy:

1) rejestrowanie zgłoszonych kandydatów,

2) zarządzenie druku obwieszczeń wyborczych i podanie ich do publicznej wiadomości,

3) zarządzenie druku kart do głosowania i dostarczenie ich komisji wyborczej,

4) rozpatrywanie skarg związanych z wyborami,

5) wykonywanie innych czynności określonych w Statucie.

2. Do zadań komisji wyborczej należy:

1) przeprowadzenie głosowania,

2) czuwanie w czasie głosowania nad przestrzeganiem przepisów wyborczych,

3) ustalenie wyników głosowania i wyników wyborów oraz podanie ich do publicznej wiadomości,

4) przekazanie protokołów głosowania i wyborów Wójtowi.

3. W celu sprawnego wykonania zadań, o których mowa w ust. l Wójt tworzy Biuro Wyborcze spośród pracowników Urzędu Gminy.

4. Wójt może powierzyć wykonanie określonych spraw w swoim imieniu Kierownikowi Biura Wyborczego.

§ 19. 1. Komisje wyborcze powołuje najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów Wójt spośród wyborców, o których mowa w § 14 ust. 2 zgłoszonych przez komitety wyborcze zgłaszające kandydatów na Sołtysa.

2. W skład komisji wyborczej wchodzi od 5 do 7 osób, w tym jedna osoba z Urzędu Gminy, wskazana przez Wójta spośród pracowników samorządowych.

§ 20. 1. W skład każdej komisji wyborczej wchodzi po jednym przedstawicielu zgłoszonym przez poszczególne komitety wyborcze spośród wyborców o których mowa w § 14 ust. 2.

2. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów do komisji niż określona w § 19 ust. 2, przeprowadza się losowanie.

3. W skład komisji nie może wchodzić kandydat na Sołtysa oraz jego małżonek, wstępni, zstępni a także rodzeństwo i osoby pozostające z kandydatem w stosunkuprzysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Członkostwo w komisji wyborczej pełnione jest społecznie.

5. Wójt określa sposób zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczej.

Rozdział 7.
Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa

§ 21. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na Sołtysa przysługuje mieszkańcom Sołectwa,uprawnionym do głosowania.

2. Zgłoszenia kandydata na Sołtysa dokonuje grupa wyborców w liczbie co najmniej 5 osób.

3. W celu dokonania zgłoszenia kandydata na Sołtysa grupa wyborców, o których mowa w ust. 2 tworzy komitet wyborczy.

§ 22. 1. Kandydatów na Sołtysa zgłasza się do Biura Wyborczego, o którym mowa w § 18 ust. 3 najpóźniej 14 dni przed dniem wyborów.

2. Zgłoszenie kandydata na sołtysa powinno być poparte własnoręcznymi podpisami popierających go wyborców w liczbie co najmniej 25 osób.

§ 23. 1. Zgłoszenia kandydata na Sołtysa dokonuje się na piśmie.

2. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę komitetu wyborczego dokonującego zgłoszenia,

2) imię, nazwisko i adres pełnomocnika działającego w imieniu komitetu,

3) imiona i nazwisko, wiek i miejsce zamieszkania zgłaszanego kandydata,

4) podpis pełnomocnika dokonującego zgłoszenia.

3. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oposiadaniu prawa wybieralności (bierne prawo wyborcze),

2) oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego zawierające dane jego członków

3) wykaz osób popierających zgłoszenie: wykaz ten powinien być opatrzony na każdej stronie adnotacją "udzielam poparcia kandydatowi na Sołtysa Sołectwa imię i nazwisko kandydata" i zawierać czytelne wskazanie imion, nazwisk, adresu zamieszkania, numer PESEL wyborcy, który udziela poparcia kandydatowi składając na wykazie własnoręczny podpis,

4) wzór zgłoszenia, wykazu i oświadczeń, o których mowa w pkt. l -3 określa Wójt.

§ 24. Wójt rejestruje kandydata na Sołtysa jeżeli:

1) kandydat spełnia warunki określone w § 15,

2) zgłoszenie spełnia warunki określone w § 23.

§ 25. 1. Po sporządzeniu protokołu rejestracji kandydata, kopię protokołu rejestracji doręcza się pełnomocnikowi komitetu wyborczego.

2. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, Wójt odmawia rejestracji kandydata i niezwłocznie wzywa pełnomocnika do usunięcia wskazanych wad zgłoszenia, ustalając 2-dniowy termin ich usunięcia.

3. Informację o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa, Wójt podaje do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia najpóźniej w 7 dniu przed dniem wyborów.

§ 26. Wójt skreśla z listy wyborczej kandydatów, którzy wycofali zgodę na kandydowanie. Informację o skreśleniu Wójt niezwłocznie podaje do wiadomości publicznej.

Rozdział 8.
Obwody głosowania, spis wyborców, karty do głosowania i głosowanie w wyborach sołtysa

§ 27. 1. Wybory Sołtysa przeprowadza się w obwodzie głosowania.

2. Sołectwo stanowi jeden obwód głosowania.

§ 28. 1. Głosowanie przeprowadza się na podstawie spisu wyborców.

2. Spisy wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy.

§ 29. 1. Wójt zarządza wydrukowanie kart do głosowania i zapewnia ich przekazanie komisji wyborczej w dniu głosowania.

2. Na karcie do głosowania wymienia się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona zarejestrowanych kandydatów na Sołtysa.

3. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk okrągłej pieczęci Gminy.

4. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

§ 30. Wyborca może oddać głos tylko na jednego zgłoszonego kandydata.

§ 31. 1. Wyborca głosuje stawiając znak "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów.

2. Jeżeli znak "x" postawiono w kratce z lewej strony obok nazwiska dwóch lub więcej kandydatów albo nie postawiono tego znaku obok żadnego kandydata, glos uznaje się za nieważny.

3. Dopisywanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub nazw, albo innych dopisków nie wpływa na ważność oddanego na niej głosu.

§ 32. Głosowanie w wyborach Sołtysa przeprowadza się w godzinach od 14°° do 18°°.

Rozdział 9.
Ustalenie wyników głosowania i wyboru Sołtysa

§ 33. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w Sołectwie.

§ 34. 1. Komisja ustala na podstawie aktualnego spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

2. Komisja ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.

3. Przewodniczący komisji w obecności jej członków otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.

4. Kart do głosowania przedartych całkowicie na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 3.

5. Jeżeli liczba kart wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 35. 1. Komisja wyborcza ustala na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na kandydatów.

2. Warunki ważności głosu określaj ą przepisy § 31 Statutu.

3. Komisja sporządza w trzech egzemplarzach protokół głosowania w Sołectwie.

§ 36. 1. W protokole głosowania wymienia się liczby:

1) osób uprawnionych do głosowania,

2) wyborców, którym wydano karty do głosowania,

3) oddanych kart do głosowania,

4) kart nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności,

5) kart ważnych,

6) głosów nieważnych z podaniem przyczyny ich nieważności,

7) głosów ważnie oddanych na każdego z kandydatów.

2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.

3. W protokole zapisuje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i podjęte decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.

4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji wyborczej obecne przy jego sporządzeniu.

§ 37. 1. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyborów poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym, w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, jednego egzemplarza protokołu głosowania w Sołectwie.

2. Za wybranego uważa się kandydata, który w głosowaniu otrzymał największa liczbę ważnie oddanych głosów.

§ 38. 1. Przewodniczący komisji wyborczej przekazuje do Biura Wyborczego w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania w Sołectwie.

2. Tryb przekazania i przyjmowania protokołów, o których mowa w ust. l, określa Wójt.

§ 39. Wójt wydaje wybranemu kandydatowi zaświadczenie o wyborze na Sołtysa.

§ 40. 1. W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów na Sołtysa uzyska tę samą liczbę głosów, Wójt dla tych kandydatów zarządza ponowne głosowanie w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników.

2. Głosowanie przeprowadza się w sposób określony w niniejszym dziale.

3. Za wybranego w ponownym głosowaniu uważa się tego kandydata, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów.

Rozdział 10.
Protesty wyborcze, Ważność wyborów, Finansowanie wyborów.

§ 41. 1. W ciągu 7 dni od daty wyborów może być wniesiony protest do Rady Gminy z powodu naruszenia przepisów Statutu, albo z powodu dopuszczenia się przestępstwa przeciwko wyborom, jeżeli to naruszenie lub przestępstwo mogło wywrzeć wpływ na wynik wyborów.

2. Protest przeciwko wyborowi Sołtysa może wnieść wyborca, który był umieszczony w spisie wyborców w obwodzie głosowania.

3. Prawo wniesienia protestu przysługuje również kandydatom i pełnomocnikom komitetów wyborczych zgłaszających kandydatów do komisji wyborczej.

4. Protest rozpatruje Rada Gminy w terminie jednego miesiąca od daty jego wpływu.

5. O zakończeniu postępowania w sprawie protestów i o treści ostatecznych orzeczeń Rada zawiadamia niezwłocznie zainteresowanych i Wójta.

6. Przeprowadzenie wyborów ponownych lub podjęcie wskazanych czynności wyborczych zarządza Wójt w ciągu 7 dni od dnia zakończenia postępowania, o którym mowa w ust. 5.

§ 42. Koszty wyboru Sołtysa pokrywane są z budżetu Gminy.

Rozdział 11.
Wygaśnięcie mandatu

§ 43. 1. Wygaśniecie mandatu Sołtysa następuje wskutek:

1) pisemnego zrzeczenia się mandatu,

2) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów,

3) prawomocnego wyroku sądu orzeczonego za przestępstwo z winy umyślnej,

4) odwołania przed upływem kadencji,

5) śmierci.

2. Wygaśnięcie mandatu w przypadkach określonych w ust. l, stwierdza Wójt w drodze zarządzenia, w ciągu jednego miesiąca od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

3. W przypadkach określonych w ust. l pkt l i 3, przed podjęciem zarządzeniao wygaśnięciu mandatu, należy umożliwić Sołtysowi złożenie wyjaśnień.

4. Zarządzenie Wójta o wygaśnięciu mandatu Sołtysa, z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 1-4, doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu.

§ 44. 1. Odwołanie Sołtysa może nastąpić, w szczególności gdy:

1) nie wykonuje swoich obowiązków,

2) narusza postanowienia statutu i uchwał Zebrania Wiejskiego,

3) dopuścił się czynu dyskwalifikującego go w opinii społeczności sołectwa.

2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 50 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania lub Wójt z własnej inicjatywy.

3. W przedmiocie wniosku o odwołanie Sołtysa rozstrzyga Zebranie Wiejskie w formie uchwały, której podjęcie winno być poprzedzone wysłuchaniem zainteresowanych osób.W Zebraniu Wiejskim uczestniczyć musi co najmniej 10 % stałych mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. Nie wyznacza się drugiego terminu zebrania. Przyjęcie wniosku przez Zebranie Wiejskie jest równoznaczne z wszczęciem procedury o odwołanie Sołtysa.

4. Zebranie Wiejskie dotyczące wniosku o odwołanie Sołtysa jest zwoływane przez Wójta.

5. Odwołania Sołtysa dokonuje się w głosowaniu tajnym, powszechnym i bezpośrednim w trybie przyjętym dla wyboru Sołtysa, o którym mowa w dziale III.

6. Odwołania Sołtysa nie przeprowadza się, jeżeli do upływu kadencji pozostało mniej niż trzy miesiące.

§ 45. Po upływie kadencji Sołtys pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Sołtysa.

Rozdział 12.
Zasady i tryb wyboru Rady Sołeckiej

§ 46. 1. W ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru, nowo wybrany Sołtys zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym dokonuje się wyboru członków Rady Sołeckiej.

2. W przypadku niezwołania Zebrania przez Sołtysa w określonym wyżej terminie, Zebranie Wiejskie niezwłocznie zwołuje Wójt.

§ 47. 1. Prawo zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej ma:

1) Sołtys w liczbie przewidzianej w Statucie,

2) Stali mieszkańcy posiadający czynne prawo wyborcze, obecni na Zebraniu Wiejskim.

2. Wybory Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna powołana przez Zebranie Wiejskie.

3. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić kandydaci na członków Rady Sołeckiej i Sołtys.

4. Komisję skrutacyjną powołuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

5. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

2) przygotowanie kart do głosowania,

3) rozdanie kart do głosowania uprawnionym do głosowania,

4) przeprowadzenie głosowania,

5) ustalenie wyników wyborów,

6) sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów, który podpisujeprzewodniczący i członkowie komisji,

7) ogłoszenie wyników wyborów.

§ 48. Wyborca może oddać głos najwyżej na 5 kandydatów.

§ 49. 1. Za wybranych uważa się 5 kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów.

2. W przypadku równej ilości głosów otrzymanych przez kandydatów, przeprowadza się pomiędzy tymi kandydatami drugie głosowanie, w wyniku którego za wybranego członka Rady Sołeckiej uważa się kandydata, który uzyskał większą ilość głosów.

§ 50. Po ogłoszeniu wyników wyborów przez komisję skrutacyjną, Zebranie Wiejskie podejmuje uchwałę stwierdzającą wybór Rady Sołeckiej.

§ 51. 1. Członkowie Rady Sołeckiej mogą być odwołani przed upływem kadencji, jeśli nie wykonują swoich obowiązków oraz naruszają postanowienia Statutu lub utracili prawo wyborcze do rad gmin.

2. Z wnioskiem o odwołanie członka Rady Sołeckiej może wystąpić Sołtys lub grupa mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze, licząca nie mniej niż 20 osób.

3. Odwołanie członka Rady Sołeckiej następuje przez Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 % mieszkańców uprawnionych do głosowania.

4. Przepisy §47 ust.2-5 i §50 stosuje się odpowiednio

§ 52. Nie przeprowadza się do Rady Sołeckiej wyborów uzupełniających, chyba, że liczba jej członków spadnie poniżej 3 osób.

§ 53. Po upływie kadencji Rada Sołecka pełni swoją funkcję do czasu objęcia obowiazków przez nowo wybraną Radę Sołecką.

Dział IV.
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Gminy nad działalnością Sołectwa

§ 54. 1. Organami nadzoru nad działalnością Sołectwa są Rada Gminy i Wójt, zaś organem kontroli jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

2. Nadzór nad działalnością sprawowany jest na podstawie kryterium: zgodności z prawem,

3. Kontrola dokonywana jest na podstawie kryterium zgodności z prawem, celowości i gospodarności.

4. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością Sołectwa sprawuje Wójt.

Dział V.
Zakres zarządzania i korzystania z mienia komunalnego

§ 55. 1. Rada Gminy na wniosek lub za zgodą Zebrania Wiejskiego może przekazać Sołectwu w drodze uchwały, wydzieloną część mienia gminnego do zarządzania i korzystania.

2. W przypadku przekazania Sołectwu mienia gminnego, do wyłącznej właściwości Sołectwa należy podejmowanie decyzji w zakresie zwykłego zarządu w stosunku do przekazanego mienia.

3. Zakres zwykłego zarządu mieniem obejmuje w szczególności:

1) utrzymywanie mienia w stanie niepogorszonym poprzez dokonywanie niezbędnych napraw, konserwacji i remontów,

2) załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia i prowadzenie działalności gospodarczej z użyciem mienia w zakresie nie wykraczającym poza zadania o charakterze użyteczności publicznej,

3) oddawanie w najem, dzierżawę lub do innego korzystania, przekazanego mienia.

4. Umowy cywilnoprawne w zakresie zarządu mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania, zawiera Wójt po uzyskaniu zgody Zebrania Wiejskiego.

5. Sołectwo rozporządza dochodami z przekazanego mu mienia komunalnego, przeznaczając je na cele Sołectwa.

Dział VI.
Postanowienia końcowe

§ 56. 1. Zmiany Statutu dokonuje Rada Gminy w drodze uchwały.

2. W sprawach spornych, wiążącej interpretacji Statutu dokonuje Rada Gminy.

§ 57. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miękinia.

§ 58. Traci moc uchwała Nr XXI/169/04 Rady Gminy Miękinia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa KSIĘGINICE

§ 59. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

przewodnicząca


Jolanta Tarnowska

Załącznik do Uchwały Nr LIV/588/10
Rady Gminy Miękinia
z dnia 29 października 2010 r.
Zalacznik1.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »