reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 314/XLII/10 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 17 września 2010r.

w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia wstępne

§ 1.

Uchwala się Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach Regulaminu mowa jest o:

1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2772 ze zm.).

2. Uczniu - rozumie się przez to osoby wymienione w art. 90 b ust.3 i 4 ustawy.

3. Kierowniku - rozumie się przez to Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z siedzibą w Węglińcu, ul. Sikorskiego 40.

§ 3.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

Rozdział 2.
Formy stypendium szkolnego

§ 4.

1. Stypendium szkolne może być udzielone w formach określonych w art. 90 d ust. 2,4 i 5 ustawy.

2. Stypendium udzielone w formie określonej w art. 90 d ust. 2 ustawy realizowane jest:

1)Poprzez dokonanie zakupu podręczników, pomocy naukowych, przyborów szkolnych, abonamentu internetowego, zielona szkoła, wycieczki szkolne, stroju sportowego i innego wyposażenia uczniów wymaganego obligatoryjnie przez szkołę i innych, zgodnie z Katalogiem wydatków kwalifikowanych w ramach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec (Załącznik nr 1).

2)Poprzez pełnoletnich uczniów, rodziców lub opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich lub za pośrednictwem szkoły.

Rozdział 3.
Warunki przyznawania stypendium szkolnego

§ 5.

Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom spełniającym łącznie następujące kryteria:

1. Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Węgliniec.

2. Znajdują się w trudnej sytuacji materialnej lub pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 4.
Wysokość stypendium szkolnego

§ 6.

Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego w danym roku szkolnym jest ustalana w oparciu o wysokości dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i ilości wniosków złożonych w terminie określanym w art. 90n ust. 6 ustawy o systemie oświaty. Kierownik po otrzymaniu dotacji, o której mowa wyżej, zapewni 5% otrzymanej dotacji na wypłatę zasiłków szkolnych, oraz określi w drodze zarządzenia wysokość miesięcznych stawek stypendium, z zastrzeżeniem, że najniższa miesięczna kwota stypendium nie może być niższa niż 80%, a najwyższa nie może przekraczać 200% kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Rozdział 5.
Tryb i zasady rozpatrywania wniosków

§ 7.

1. Składane wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym podlegają rejestracji zgodnie z data wpływu.

2. Po weryfikacji formalnej i analizie sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia Kierownik wydaje decyzję administracyjną.

Rozdział 6.
Wypłata stypendium szkolonego

§ 8.

1. Uczeń, któremu zostało przyznane stypendium szkolne traci prawo do jego otrzymania od 1-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustały przyczyny stanowiące podstawę przyznania stypendium szkolnego.

2. Stypendium wypłacane jest po udokumentowaniu wydatków poniesionych na cele edukacyjne w okresie na jaki zostało przyznane stypendium z zastrzeżeniem § 8 ust. 4.

3. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie dokumentów tj.:

1)Imiennych faktur VAT,

2)Imiennych rachunków,

3)Biletów imiennych miesięcznych,

4)Kwitariuszy,

5)Zaświadczeń,

6)Dowodów wpłaty KP.

4. Stypendium przyznawane jest na okres nie krótszy niż 1 miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym:

1)Do 31 grudnia za miesiące: od września lub października (w przypadku słuchaczy kolegiów) do grudnia włącznie,

2)Do 31 marca za miesiące: od stycznia do marca włącznie,

3)Do 30 czerwca za miesiące: od kwietnia do czerwca włącznie.

5. Faktury, rachunki, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające zakup podręczników i innych pomocy naukowych i materiałów szkolnych będą przyjmowane od czerwca danego roku, abonament internetowy od września do czerwca danego roku szkolnego.

Rozdział 7.
Warunki ubiegania się o zasiłek szkolny

§ 9.

Zasiłek szkolny może być przyznany między innymi w przypadku:

1. Śmierci rodzica lub opiekuna prawnego,

2. Długotrwałej choroby w rodzinie, która powoduje znaczne obciążenie finansowe dla rodziny,

3. Utraty pracy przez oboje rodziców,

4. Skutków klęski żywiołowej bezpośrednio dotyczących gospodarstwa domowego ucznia,

5. Innych zdarzeń losowych, które wpływają negatywnie na sytuację finansową ucznia i mogą zakłócić przebieg procesu edukacji.

§ 10.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

1. Mają miejsce zamieszkania na terenie gminy Węgliniec,

2. W rodzinie zaistniało zdarzenie o którym mowa w § 9.

§ 11.

O wysokości zasiłku szkolnego decyduje Kierownik na podstawie złożonego wniosku kierując się indywidualną ocena skutków zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego (np. odpis aktu zgonu, zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę, wypadek, zaświadczenie wystawione przez policję (kradzież) lub straż pożarną (pożar).

§ 12.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 13.

Z dniem wejścia w życie tracą moc uchwały:

1. Uchwała nr 198/XXX/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

2. Uchwała nr 213/XXXI/05 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 21.04.2005 r. zmieniająca uchwałę nr 198/XXX/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

3. Uchwała nr 44/VII/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 29.03.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

4. Uchwała nr 65/X/07 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27.06.2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

5. Uchwała nr 158/XXIV/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.09.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

6. Uchwała nr 191/XXVII/08 Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 198/XXX/05 z dnia 30.03.2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Barbara Drozd

Uzasadnienie

Zgodnie z art.90 m ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem zleconym gminie. Zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 44, poz. 250) Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenie postępowania wobec osób uprawnionych do świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania decyzji administracyjnych. W celu zapewnienia prawidłowej i sprawnej realizacji powyżej przedstawionych zadań przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Węglińcu proponuje się zmianę Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec poprzez uzupełnienie i ujednolicenie zakresu w/w dokumentu.


Załącznik do Uchwały Nr 314/XLII/10
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 17 września 2010 r.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Węgliniec.

1. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, rozwijających, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą: płatne zajęcia lekcyjne oraz pozalekcyjne o charakterze edukacyjnym tj. czesne za naukę w szkole, korepetycje, kursy nauki języków obcych, informatyki, zajęcia sportowe, w tym na basenie, nauka tańca, nauka gry na instrumentach muzycznych, wycieczki szkolne i tematyczne (np. teatr, kino, muzeum i in.). Koszty związane z uczestnictwem w praktykach zawodowych lub kursach edukacyjnych;

2. Całkowita lub częściowa refundacja kosztu obowiązkowego ubezpieczenia grupowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

3. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki:

1)zakup podręczników tj.: podręczniki, lektury, vademecum, kompendium, słowniki, atlasy, encyklopedie, tablice matematyczne, chemiczne, fizyczne i astronomiczne, mapy, globusy oraz inne publikacje o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach, np. edukacyjne programy komputerowe - jeśli są to wydatki związane z zajęciami szkolnymi obligatoryjnie wymagane przez szkołę;

2)pomoce dydaktyczne i przybory szkolne tj.: tornister lub plecak szkolny, torba szkolna, zestaw komputerowy (komputer, oprogramowanie, drukarka, myszka, klawiatura, płyty CD, dyskietki) kalkulator, piórnik, przybory geometryczne, zeszyty, bloki rysunkowe, gumki, temperówki, taśma klejąca, klej, korektor, długopisy, ołówki, kredki, rapidografy, cyrkle, pisaki, farby i inne przybory związane z zajęciami szkolnymi; opłata za Internet, jeśli program nauczania ucznia przewiduje korzystanie z Internetu;

3)strój sportowy wymagany w procesie edukacji, tj.: odzież sportowa: spodenki sportowe, koszulki sportowe, getry, skarpetki/podkolanówki na zajęcia w-f , dres - czyli spodnie dresowe i bluza, kąpielówki, kostium pływacki, czepek, okulary pływackie,

4)obuwie sportowe typu: tenisówki, halówki, trampki lub adidasy, klapki na basen,

5)strój galowy wymagany w procesie edukacji,

6)inne artykuły niezbędne do nauki w poszczególnych rodzajach i typach szkół tj.: przybory plastyczne - m.in.: farby, płótna, blejtramy, pędzle; instrumenty muzyczne, ubiór ochronny (fartuchy, mundurki wymagane przez szkołę), biurko, krzesło do biurka, okulary korekcyjne oraz inne związane ze specyfiką szkoły; art. potrzebne do wykonania prac dyplomowych itp.,

4. Całkowita lub częściowa refundacja kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów):

1)dojazd do i ze szkoły poza miejscem zamieszkania środkami komunikacji zbiorowej,

2)zakwaterowanie w internacie, bursie lub stancji,

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama