reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-73/2010/527/VIII-C/CP Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorcy Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Górze

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami), w związku art. 47 ust. 2 oraz z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 10 grudnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy: Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Górze

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 020203093

zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem

postanawiam

zatwierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzonej moją decyzją z dnia 1 września 2009 r. nr OWR-4210-44/2009/527/VIII-A/CP, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Stosownie do treści art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo prowadzące działalność koncesjonowaną w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła, ustaliło taryfę dla ciepła, która została zatwierdzona w dniu 1 września 2009 r. decyzją Prezesa URE nr OWR-4210-44/2009/527/VIII-A/CP wraz ze zmianą z dnia 24 września 2010 r. nr OWR-4210-36/2010/527/VIII-B/CP z okresem obowiązywania do dnia 31 stycznia 2011 r.

W dniu 17 grudnia 2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła. Wniosek ten Przedsiębiorstwo uzasadniło zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).

Rozpatrując przedmiotowy wniosek kierowano się przesłankami określonymi w art. 155 Kpa, zgodnie z którymi decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Ponieważ spełnione zostały przesłanki warunkujące zmianę decyzji administracyjnej w trybie art. 155 Kpa, w szczególności zmianie dotychczas obowiązującej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne oraz przemawia za tym słuszny interes Strony - postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Zgodnie z art. 31 ust. 4 oraz art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata

Otrzymuje:

1) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

ul. Poznańska 23

56-200 Góra

2) Wojewoda Dolnośląski

-Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 i załącznika (Część I ust. 53 pkt 1) ustawy o opłacie skarbowej - starszy specjalista Cezary Pasiecznik

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr OWR-4210-73/2010/527/VIII-C/CP
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do zmiany tar 2010

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Szajkowski

Konsultant podatkowy w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama