| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/392/10 Rady Miejskiej w Górze

z dnia 19 października 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 70/1 w obrębie Włodków Dolny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz.1241 oraz z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. nr 6 poz. 41, nr 141 poz. 1492. z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087. z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. nr 199 poz. 1227, nr 201 poz. 1237, nr 220 poz. 1413, z 2010r. nr 24 poz.124, nr 75 poz. 474, nr 106 poz. 675, nr 119 poz. 804, nr 130 poz.781) oraz w związku z uchwałą Nr XXXI/205/08 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29.12.2008 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Rada Miejska w Górze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, uchwalony uchwałą Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r., Nr 115, poz. 1901, w zakresie terenu działki nr 70/1 w obrębie Włodków Dolny, w granicach określonych na załączniku do niniejszej uchwały.

2. Rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim określonych odpowiednią część załącznika nr 32.1 do uchwały Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu odpowiadają legendzie rysunku planu stanowiącego załącznik nr 34 do uchwały Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. i stanowią obowiązujące ustalenia planu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kubicki

Załącznik do Uchwały Nr LV / 392 / 10
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 19 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, DZIAŁKA NR 70/1 OBRĘ WŁODKÓW DOLNY

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Liferay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »