| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 401/XLVII/10 Rady Miasta Nowa Ruda

z dnia 8 września 2010r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz. U. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz. U. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 4 i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, Nr 180. poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowa Ruda, zwany później regulaminem, w następującej treści:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowa Ruda.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości i w miejscach publicznych

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno - higienicznego.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego. Usuwanie błota, śniegu, lodu powinno odbywać się niezwłocznie, natomiast innych zanieczyszczeń - w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w tygodniu.

3. Utrzymanie czystości i porządku na chodniku położonym bezpośrednio przy granicy nieruchomości regulują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Zakazuje się usuwania błota, śniegu, lodu na jezdnię dróg publicznych, a także na chodniki w sposób uniemożliwiający swobodne poruszanie się przechodniów.

5. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez ich odgarnięcie niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do likwidowania nawisów śnieżnych i lodowych (sopli) zwisających nad drogą, ciągiem pieszym lub częścią nieruchomości służącej do użytku publicznego.

7. Utrzymanie czystości i porządku na drogach publicznych, terenach służących komunikacji publicznej i innych, nie wymienionych w pkt 2 i 3 regulują przepisy art. 5 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. W miejscach służących do użytku publicznego zakazuje się:

1) mycia pojazdów samochodowych;

2) dokonywania napraw pojazdów samochodowych, za wyjątkiem dokonywania drobnych napraw związanych z awarią samochodu mających na celu jego uruchomienie.

9. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mogą odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że prace związane z naprawą pojazdów nie są uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie będą powodowały zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, a sposób postępowania z powstającymi odpadami będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§ 3. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się spalania w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych, w szczególności tworzyw sztucznych, gumy, odzieży, mebli, niebezpiecznych itp., odpadów pochodzących z działalności gospodarczej z wyłączeniem surowego drewna, papieru, makulatury, słomy oraz odpadów zielonych.

§ 4. Dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów oraz nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Zasady zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 5. W drodze selektywnej zbiórki, wydzieleniu z wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych podlegają:

1) odpady surowcowe:

a) makulatura;

b) odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;

c) odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych.

2) odpady roślinne;

3) odpady z remontów;

4) odpady wiekogabarytowe;

5) odpady niebezpieczne;

6) baterie i akumulatory;

7) odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia jej w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów poprzez ich zakup lub wydzierżawienie.

2. Zabrania się zbierania śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu i odpadów wielkogabarytowych w pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w ust. 1.

3. Miejsca gromadzenia odpadów stałych powinny być przygotowane zgodnie z przepisami §22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U Nr 75, poz. 690, z pózn. zm.).

4. Właściciel nieruchomości zapewnia przedsiębiorcy, w uzgodnionym terminie swobodny dostęp do pojemników.

5. Odpady z remontów, prowadzonych we własnym zakresie, gromadzone są w odrębnych kontenerach lub w wyznaczonych miejscach na nieruchomości. Firma na zgłoszenie takiego faktu podstawia kontener na koszt wynajmującego.

6. Dezynfekcję pojemników prowadzi ich właściciel, a w przypadku wydzierżawienia pojemnika obowiązek ten przechodzi na dzierżawcę.

§ 7. 1. Zabrania się wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych.

2. Zabrania się wrzucania do pojemników na odpady komunalne: gruzu, gorącego popiołu, żużla, odpadów niebezpiecznych, śniegu, lodu, odpadów wiekogabarytowych, odpadów roślinnych, odpadów opakowaniowych powstających w wyniku działalności gospodarczej, wymienionych w §5.

3. Zabrania się wrzucania niesegregowanych odpadów komunalnych do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki.

4. W przypadku wrzucenia do pojemników na odpady komunalne, odpadów o których mowa w ust.2 i 3 jednostka wywozowa ma prawo odmówić opróżnienia pojemnika.

5. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów w pojemnikach na odpady komunalne, pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów oraz w koszach ulicznych.

§ 8. Odpady wielkogabarytowe zbiera się w wyznaczonych miejscach na nieruchomości, służących do gromadzenia odpadów stałych, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby trzecie i umożliwiający łatwy dostęp przedsiębiorcy. Właściciel zgłasza konieczność ich wywozu firmie i ponosi jego koszty.

§ 9. W przypadku organizacji imprezy o charakterze publicznym miejsce, w którym się ona odbywa powinno być zaopatrzone w odpowiednią ilość pojemników na odpady stałe oraz odpowiednią liczbę toalet. Teren bezpośrednio po zakończeniu imprezy i tereny przyległe, powinien zostać oczyszczony.

§ 10. W miejscach publicznych (np. chodniki, przystanki, place, parki, zieleńce itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach wyłożonych każdorazowo po ich opróżnieniu workami ulegającymi biodegradacji.

§ 11. Właściciele nieruchomości prowadzący działalność gastronomiczną lub handlową w branży spożywczej obowiązani są do:

1) zapewnienia wystarczającej ilości koszy lub pojemników do gromadzenia odpadów wytworzonych w wyniku prowadzonej działalności, w tym także na potrzeby klientów; kosze powinny być wyłożone workami;

2) opróżniania urządzeń, o których mowa w pkt.1 z częstotliwością dostosowaną do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu;

3) sprzątania miejsca prowadzonej działalności oraz najbliższego otoczenia.

§ 12. Nieruchomości niezabudowane powinny być utrzymane w odpowiednim stanie porządkowym poprzez usuwanie na bieżąco zalegających odpadów, koszenia wysokich traw i chwastów.

§ 13. W zakresie warunków gromadzenia nieczystości ciekłych obowiązują przepisy art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14. Właściciele nieruchomości zabudowanych, wyposażonych w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych, zobowiązani są na własny koszt do przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej w terminie nie dłuższym niż jeden rok, licząc od dnia jej wybudowania i przekazania do eksploatacji. Warunki techniczne wykonania i odbioru przyłącza wymagają uzgodnień z eksploatatorem sieci kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

§ 15. Podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest obowiązany do selektywnego odbierania odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowiska. Obowiązany jest także uzyskać poziomy odzysku odpadów wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowa Ruda.

§ 16. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się raz w tygodniu.

2. W uzasadnionych przypadkach częstotliwość, o której mowa w ust. 1, może ulec zmianie po ustaleniu z jednostką wywozową.

§ 17. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego z częstotliwością ustalona z odbiorcą, a w przypadku wcześniejszego zapełnienia zbiornika, zgłoszenie tego faktu odbiorcy.

§ 18. Usuwanie nieczystości ciekłych, o których mowa w §13 powinno odbywać się nie rzadziej, niż dwa razy w roku, a ilość odwiezionych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych winna odpowiadać ilości wody zakupionej do celów bytowych.

§ 19. Wykonanie obowiązków, o których mowa w §16 i §17 właściciel nieruchomości zapewnia poprzez zawarcie umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z takich usług oraz przechowywania dowodów płacenia za ich wykonanie przez okres dwóch lat.

§ 20. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów, jednak nie może być mniejsza niż raz dziennie.

§ 21. Dopuszcza się kompostowanie odpadów roślinnych powstających na terenie nieruchomości we własnym zakresie i na własne potrzeby.

Rozdział 5.
Lokalizacja i dostęp do pojemników na odpady

§ 22. 1. Obowiązek gospodarowania odpadami komunalnymi na terenach nieruchomości ciąży na ich właścicielach, poprzez:

1) wyznaczenie miejsc na ustawienie pojemników do gromadzenia odpadów oraz wyposażenie nieruchomości w zestaw pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, umożliwiających ich segregację;

2) w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, gromadzenie ich w przeznaczonych do tego celu pojemnikach;

3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porządku w miejscu ich ustawienia;

4) zapewnienie użytkowania urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie innej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem poprzez zawarcie stosownej umowy w przypadku gdy niemożliwe jest wyznaczenie miejsca do gromadzenia odpadów na terenie własnej nieruchomości.

2. Pojemniki na odpady komunalne winny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarówno dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej. Nie mogą być przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla sąsiadów, użytkowników dróg, ulic oraz ciągów pieszych.

3. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi właściciel nieruchomości.

§ 23. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom jednostki wywozowej dostęp do pojemników w terminach ustalonych z tą jednostką.

§ 24. Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsca wystawienia pojemników do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką wywozową.

§ 25. Za utrzymanie czystości miejsc wystawienia i opróżniania pojemników odpowiedzialny jest właściciel nieruchomości.

§ 26. Zabrania się parkowania pojazdów w sposób utrudniający dostęp do pojemników na odpady.

§ 27. Miejsca do gromadzenia odpadów stałych przy budynkach wielorodzinnych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Rozdział 6.
Transport odpadów

§ 28. Transport odpadów przez jednostki wywozowe powinien być prowadzony w sposób niezagrażający bezpieczeństwu ruchu według wyznaczonych tras oraz niepowodujący zanieczyszczania i zaśmiecania terenu. W przypadku zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu zobowiązuje się jednostkę wywozową do usunięcia nieczystości na własny koszt.

§ 29. Do transportu odpadów jednostki wywozowe są zobowiązane stosować samochody specjalistyczne. W przypadku odpadów drobnych - samochody bezpylne i kontenerowe, dla odpadów wielkogabarytowych - transport ciężarowy, do przewozu odpadów płynnych - samochody i pojazdy asenizacyjne.

§ 30. 1. Jednostki wywozowe są zobowiązane utrzymywać pojazdy do transportu odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym.

2. Dezynfekcję pojazdów należy prowadzić w miejscach do tego przeznaczonych.

3. Na pojazdach, o których mowa w ust. 1, właściciel zobowiązany jest umieścić w sposób trwały swoje znaki identyfikacyjne.

Rozdział 7.
Zasady rozliczania usług w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi oraz opłaty z tytułu świadczenia takich usług

§ 31. 1. Ustala się maksymalną stawkę za odebrane odpady przez firmy wywozowe w wysokości:

1) 105 zł brutto za 1 m3 odpadów komunalnych.

2) 45 zł brutto za 1 m3 nieczystości ciekłych.

2. Ustala się maksymalną stawkę za odbiór odpadów objętych selektywną zbiórką odpadów przez firmy wywozowe w wysokości 84 zł brutto za 1m3.

Rozdział 8.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe

§ 32. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych są zobowiązane stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt z pomieszczenia.

§ 33. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) zarejestrowanie psa;

2) oznakowanie psa;

3) wyposażenie psa w obrożę;

4) stały, skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi, z zastrzeżeniem ust. 5.

5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach oraz na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, przejściach podziemnych, terenach zielonych (zieleńcach, parkach itp.). Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one wyłożone workiem ulegającym biodegradacji.

2. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe nie wolno:

1) wyprowadzać psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników;

2) wprowadzać psów lub innych zwierząt do placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właściciela nieruchomości (placówki czy obiektu)

3) wprowadzać psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych;

4) pozostawiać psa na uwięzi w taki sposób, że zagraża otoczeniu.

3. Psy muszą być wyprowadzane na uwięzi i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańce oraz inne zagrażające otoczeniu w kagańcu wyłącznie przez osoby dorosłe.

4. Zwolnienie psa z uwięzi jest dozwolone jedynie w miejscach oddalonych od zabudowań, gdy właściciel lub opiekun ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem. Psy ras średnich i dużych mogą być zwalniane z uwięzi tylko z nałożonym kagańcem. Nie wolno zwalniać z uwięzi psów ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu.

5. Zwolnienie ze smyczy psów bez kagańca jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 34. 1. Osoby utrzymujące psa zobowiązane są do jego zarejestrowania i oznakowania w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie psa lub w terminie 6 miesięcy od jego urodzenia.

2. Rejestracja i oznakowanie psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie oraz dokumentu tożsamości (ze zdjęciem) potwierdzającego fakt zameldowania osoby utrzymującej psa na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda.

3. Rejestr psów prowadzony jest przez Urząd Miasta w Nowej Rudzie.

4. Oznakowanie psa polega na wszczepieniu mu pod skórę elektronicznego mikroczipa.

5. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym w ust.3, w terminie 14 dni od jego padnięcia lub zbycia.

§ 35. 1. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.

2. Za zachowanie się psów lub innych zwierząt oraz powstałe w ich wyniku szkody odpowiadają w pełni właściciele lub osoby opiekujące się nimi, czy też zobowiązane do opieki nad nimi.

§ 36. 1. Psy bezpańskie i pozostające bez opieki podlegają odłowieniu.

2. Wyłapywanie psów prowadzone będzie w sposób:

1) stały, w odniesieniu do pojedynczych zgłoszeń dotyczących pozostawionych bez opieki psów, w szczególności chorych lub powodujących zagrożenie bezpieczeństwa;

2) okresowy (masowy), w odniesieniu do większych obszarów miasta i większej ilości psów.

3. W przypadku ustalenia właściciela psa, który został umieszczony w schronisku, właściciel psa ponosi koszty pobytu psa w schronisku, w tym koszty opieki weterynaryjnej w wysokości wynikającej z obowiązującego cennika w schronisku.

4. Psy umieszczone w schronisku będą zwracane właścicielom po uiszczeniu opłat, o których mowa w ust.3.

§ 37. 1. Zabrania się utrzymywania ptaków lotnych, w tym w szczególności gołębi, w sposób uciążliwy dla otoczenia i naruszający wymagania sanitarno-epidemiologiczne.

2. Gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą ptaków nieczystości winno odbywać się w sposób zgodny z prawem, w tym wymaganiami niniejszej uchwały, a w szczególności nie prowadzić do:

1) zanieczyszczenia terenu nieruchomości, na której zlokalizowana jest hodowla,

2) emisji nieprzyjemnych zapachów do otoczenia.

Rozdział 9.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 38. Zakazuje się chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielo mieszkaniowej oraz w zwartej zabudowie jednorodzinnej.

§ 39. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach nieruchomości poza obszarem wymienionym w §38 pod warunkiem przestrzegania następujących zasad:

1. Wytwarzane podczas prowadzenia hodowli odpady i nieczystości będą gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,

2. Nie powodowania przez prowadzoną hodowlę uciążliwości, w szczególności zapachowych dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,

3. Przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych.

§ 40. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych po zwierzęciu.

§ 41. Pszczoły winny być trzymane w ulach, ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłócały korzystania z nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 10.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 42. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzania w miarę potrzeb deratyzacji.

2. Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Burmistrz Miasta Nowa Ruda w uzgodnieniu z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym i podaje do publicznej wiadomości.

Rozdział 11.
Przepisy końcowe

§ 43. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są oznakować zwierzęta w sposób określony w §34 ust.4 niniejszej uchwały w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 44. Traci moc uchwała Nr 166/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowa Ruda zmieniona Uchwałą Nr 107/XIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 listopada 2007 r. i Uchwałą Nr 312/XXXVIII/09 Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 25 listopada 2009 r.

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Behan

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Łodygowska

Prawnik, autorka bloga prawniczego dla kobiet w ciąży i młodych Mam www.matkaprawnik.pl. Specjalizuje się w prawie pracy, opiece okołoporodowej i ubezpieczeniach społecznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »