| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/1723/10 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 4 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Poświęckiej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) ) w związku z uchwałą Nr XXXII/1105/09 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Poświęckiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 96) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Poświęckiej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

1)zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;

2)granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak takich terenów i obiektów;

3)sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;

4)granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

5)granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

6)granic obszarów wymagających rekultywacji - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;

7)granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

8)granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

9)granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych.

§ 2.

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)dojazd - dojazd pojazdem samochodowym;

2)kondygnacja naziemna - kondygnacja, której nie mniej niż połowa wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się powyżej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a także każda, usytuowana nad nią kondygnacja;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu budowli; linia ta nie dotyczy podziemnych części obiektów budowlanych, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków;

4)nośnik reklamowy - obiekt służący reklamie;

5)obiekt wbudowany w budynek - pomieszczenie lub wyodrębnioną grupę powiązanych ze sobą pomieszczeń, stanowiące funkcjonalną całość, należącą do danej kategorii przeznaczenia terenu i znajdujące się w budynku, w którym zajmuje nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej;

6)obowiązująca linia zabudowy - nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowli, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;

7)obszar zabudowany B - obszar zajęty przez budynek lub budynki, ograniczony zewnętrznym obrysem ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnej w jego lub ich rzucie o największej powierzchni;

8)parking samodzielny jednopoziomowy - jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;

9)przeznaczenie terenu - obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;

10)sieci uzbrojenia terenu - przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania;

11)szpaler drzew - pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;

12)teren - część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;

13)trasa rowerowa - czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieżki rowerowe, pasy rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;

14)wydzielenie wewnętrzne - część terenu oznaczona symbolem.

§ 3.

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granice obszaru objętego planem tożsame z granicami strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych;

2)linie rozgraniczające tereny;

3)symbole terenów;

4)granice wydzieleń wewnętrznych;

5)symbole wydzieleń wewnętrznych;

6)obowiązujące linie zabudowy;

7)nieprzekraczalne linie zabudowy;

8)miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;

9)obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;

10)granice obszarów wymagających przekształceń;

11)szpaler drzew;

12)odcinki obowiązującej linii zabudowy, na których obowiązuje usytuowanie usług na pierwszej kondygnacji naziemnej;

13)korytarz usytuowania ciągu pieszo-rowerowego;

14)odcinek dojazdu do terenu.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4.

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi;

2)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub ich zespół, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

3)mieszkania towarzyszące - należy przez to rozumieć części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się nie więcej niż 2 mieszkania;

4)zabudowa zamieszkiwania zbiorowego - należy przez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwania uczniów, studentów i pracowników, w tym internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

5)handel detaliczny małopowierzchniowy A - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m2 , oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

6)handel detaliczny małopowierzchniowy B - należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2 , ale nie większej niż 2000 m2 , wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

7)gastronomia - należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty służące działalności kateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

8)rozrywka - należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9)drobne usługi rozrywki - należy przez to rozumieć kawiarnie internetowe, gabinety wróżek i astrologów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

10)widowiskowe obiekty kultury - należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11)obiekty upowszechniania kultury - należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12)wystawy i ekspozycje - należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

13)obiekty sakralne - należy przez to rozumieć świątynie i obiekty zgromadzeń religijnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym kaplice, plebanie, domy parafialne i katechetyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

14)pracownie artystyczne - należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

15)biura - należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych, przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;

16)obiekty kongresowe i konferencyjne - należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

17)obiekty hotelowe - należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska turystyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

18)usługi drobne - należy przez to rozumieć punkty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, punkty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, pralnie, punkty wynajmu i wypożyczania przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

19)poradnie medyczne - należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

20)obiekty ratownictwa medycznego;

21)pracownie medyczne - należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

22)żłobki;

23)obiekty pomocy społecznej - należy przez to rozumieć domy dziecka, domy seniora, domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, obiekty pogotowi opiekuńczych, schroniska dla bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

24)obiekty lecznictwa zwierząt;

25)edukacja - należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

26)obiekty kształcenia dodatkowego - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, w tym szkoły, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

27)obiekty naukowe i badawcze - należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

28)produkcja drobna - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

29)wytwarzanie energii cieplnej;

30)obsługa pojazdów - należy przez to rozumieć obiekty służące obsłudze pojazdów, w tym myjnie, stacje diagnostyki pojazdów, punkty wymiany oleju, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

31)naprawa pojazdów - należy przez to rozumieć obiekty służące naprawie pojazdów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

32)obiekty do parkowania;

33)zieleń parkowa;

34)skwery;

35)place zabaw;

36)terenowe urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym kąpieliska i plaże, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

37)kryte urządzenia sportowe - należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;

38)łąki rekreacyjne;

39)wody powierzchniowe - należy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem nabrzeży i bulwarów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

40)ulice;

41)place;

42)drogi wewnętrzne;

43)ciągi piesze;

44)ciągi rowerowe;

45)ciągi pieszo-rowerowe;

46)stacje transformatorowe;

47)stacje gazowe;

48)obiekty infrastruktury wodociągowej - należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

49)obiekty infrastruktury kanalizacyjnej - należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

50)szalety.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

1)usługi ogólne - grupa obejmuje kategorie:

a) handel detaliczny małopowierzchniowy B,

b) rozrywka,

c) widowiskowe obiekty kultury,

d) obiekty upowszechniania kultury,

e) wystawy i ekspozycje,

f) biura,

g) obiekty kongresowe i konferencyjne,

h) obiekty hotelowe,

i) pracownie medyczne,

j) obiekty pomocy społecznej,

k) obiekty kształcenia dodatkowego,

l) obiekty naukowe i badawcze;

2)usługi towarzyszące - grupa obejmuje kategorie:

a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,

b) gastronomia,

c) drobne usługi rozrywki,

d) pracownie artystyczne,

e) usługi drobne,

f) poradnie medyczne, z zastrzeżeniem ust. 3,

g) żłobki,

h) obiekty lecznictwa zwierząt,

i) produkcja drobna;

3)infrastruktura drogowa - grupa obejmuje kategorie:

a) obiekty do parkowania,

b) place,

c) drogi wewnętrzne,

d) ciągi piesze,

e) ciągi rowerowe,

f) ciągi pieszo-rowerowe;

4)obiekty infrastruktury technicznej - grupa obejmuje kategorie:

a) stacje transformatorowe,

b) stacje gazowe,

c) obiekty infrastruktury wodociągowej,

d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące w ramach przeznaczenia poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie gabinety lekarskie i gabinety paramedyczne.

4. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5.

W ramach przeznaczenia:

1)usługi drobne nie dopuszcza się punktów usług pogrzebowych, ślusarskich i stolarskich;

2)produkcja drobna dopuszcza się wyłącznie piekarnie, lodziarnie i cukiernie o powierzchni użytkowej nie większej niż 150 m2 ;

3)wody powierzchniowe dopuszcza się wyłącznie cieki i zbiorniki wodne;

4)w ramach przeznaczenia terenowe urządzenia sportowe i kryte urządzenia sportowe nie dopuszcza się stadionów.

§ 6.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1)poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

2)w odniesieniu do budowli nieprzekraczalne linie zabudowy i obowiązujące linie zabudowy dotyczą wyłącznie budowli przekrytych dachem;

3)wymiar pionowy urządzenia wraz z urządzeniami towarzyszącymi i konstrukcją wsporczą, zamontowanego na dachu lub elewacji budynku, lub budowli przekrytej dachem, mierzony od jego najniższego do najwyższego punktu, nie może być większy niż 1/5 wymiaru pionowego tego budynku lub budowli mierzonego od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu;

4)wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, posadowionej na terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 5 m;

5)budynki, których więcej niż 50% powierzchni użytkowej zajmuje handel detaliczny małopowierzchniowy B, nie mogą mieć mniej niż dwie kondygnacje naziemne na co najmniej 50% ich obszaru zabudowanego B;

6)kąt nachylenia połaci dachowej nie może być mniejszy niż 1°, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

7)budynek mieszkalny jednorodzinny dopuszcza się wyłącznie na działce budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m2, z zastrzeżeniem pkt 8;

8)ustalenie, o którym mowa w pkt 7, nie dotyczy:

a) wydzielenia wewnętrznego A na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 4MW-MN,

b) wydzielenia wewnętrznego A na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 7MN/3;

9)w odległości mniejszej niż 10 m od granicy działki budowlanej przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną nie dopuszcza się:

a) parkingów terenowych otwartych o liczbie miejsc postojowych większej niż 5,

b) placów zabaw, boisk, miejsc na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych.

§ 7.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania środowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody:

1)na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni;

2)tereny oznaczone na rysunku planu symbolami:

a) 4MW-MN, 6MN, 7MN/1, 7MN/2 i 7MN/3 należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 3MW/1, 3MW/2, 3MW/3 i 5MW należy do terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego,

c) 2U-MW/1, 2U-MW/2, 2U-MW/3, 2U-MW/4, 2U-MW/5, 2U-MW/6 należą do terenów mieszkaniowo-usługowych,

zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 8.

1. Obejmuje się ochroną konserwatorską budynki wskazane na rysunku planu:

1)przy ul. Poświęckiej 1;

2)przy ul. Poświęckiej 3.

2. Przedmiotem ochrony obiektów, o których mowa w ust. 1, są:

1)gabaryty budynków;

2)forma dachu.

§ 9.

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych na całym obszarze objętym planem.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, prowadzenie prac ziemnych należy opiniować z właściwymi służbami ochrony zabytków, z zastrzeżeniem ust 3.

3. W granicach obszaru dawnej wsi o metryce średniowiecznej należy uzyskać stanowisko właściwych służb ochrony zabytków odnośnie konieczności prowadzenia badań archeologicznych za pozwoleniem właściwych służb ochrony zabytków.

§ 10.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1)zakazuje się nośników reklamowych, z wyjątkiem:

a) nośników reklamowych stanowiących wyposażenie przystanków transportu publicznego,

b) słupów reklamowych;

2)wymiar pionowy słupów reklamowych, o których mowa w pkt 1 lit. b, mierzony od poziomu terenu przy słupie do najwyższego punktu słupa nie może być większy niż 5 m, a powierzchnia rzutu na płaszczyznę poziomą musi zawierać się w okręgu o średnicy nie większej niż 1,5 m;

3)odległość pomiędzy słupami reklamowymi nie może być mniejsza niż 70 m.

§ 11.

Wyznacza się granice obszarów wymagających przekształceń zgodnie z rysunkiem planu.

§ 12.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

1)dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2)powierzchnia działki dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego nie może być mniejsza niż 600 m2;

3)szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 1 m;

4)kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 20o .

§ 13.

1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

1)obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie w domu mieszkalnym jednorodzinnym,

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1,2 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

c) dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego - 15 miejsc postojowych na 100 miejsc dla użytkowników,

d) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A i B - 25 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaży,

e) dla gastronomii i rozrywki - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla obiektów upowszechniania kultury - 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

g) dla wystaw i ekspozycji - 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

h) dla widowiskowych obiektów kultury - 25 miejsc postojowych na 100 miejsc dla widzów,

i) dla biur - 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

j) dla obiektów kongresowych i konferencyjnych - 20 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

k) dla obiektów hotelowych - 60 miejsc postojowych na 100 pokoi hotelowych,

l) dla poradni medycznych i pracowni medycznych oraz obiektów lecznictwa zwierząt, obiektów kształcenia dodatkowego - 15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni użytkowej,

m) dla edukacji i żłobków- 1 miejsce postojowe na 1 oddział,

n) dla obiektów naukowych i badawczych - 20 miejsc postojowych na 100 stanowisk pracy,

o) dla terenowych i krytych urządzeń sportowych - 20 miejsc postojowych na 100 miejsc użytkowych i miejsc dla widzów;

2)miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą;

3)parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z wyjątkiem pkt 4;

4)parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkach zabudowy jednorodzinnej;

5)obowiązują miejsca postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 0,5 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,

b) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A i B - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

c) dla obiektów upowszechniania kultury - 2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

d) dla biur - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

e) dla terenowych urządzeń sportowych - 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej,

f) dla krytych urządzeń sportowych - 3 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni użytkowej;

6)miejsca postojowe, o których mowa w pkt 5, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca towarzyszą lub na terenie przyległych ulic.

§ 14.

Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

1)dopuszcza się sieci uzbrojenia terenu;

2)zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;

3)sieci uzbrojenia terenu dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z zastrzeżeniem pkt 4;

4)ustalenie, o którym mowa w pkt 3, nie dotyczy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 9Z/2 i 1KDG.

§ 15.

Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDG, 2KDZ, 3KDL/1, 3KDL/2, 4KDL, 5KDD/1, 5KDD/2, 5KDD/3, 5KDD/4, 5KDD/5, 5KDD/6, 5KDD/7 i 5KDD/8 oraz 8ZP/1, 8ZP/2 i 9Z/1.

§ 16.

Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

1)8ZP/1, 8ZP/2, 9Z/1, 9Z/2, 1KDG, 2KDZ, 3KDL/1, 3KDL/2, 4KDL, 5KDD/1, 5KDD/2, 5KDD/3, 5KDD/4, 5KDD/5, 5KDD/6, 5KDD/7, 5KDD/8 i 6KDW na 0,1%;

2)2U-MW/1, 2U-MW/2, 2U-MW/3, 2U-MW/4, 2U-MW/5, 2U-MW/6, 3MW/1, 3MW/2, 3MW/3, 4MW-MN, 5MW, 6MN, 7MN/1, 7MN/2 i 7MN/3 na 3%;

3)1U/1 i 1U/2 na 30%.

Rozdział 3.
Ustalenia dla terenów

§ 17.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U/1 i 1U/2 ustala się przeznaczenie:

1)usługi ogólne;

2)usługi towarzyszące;

3)obiekty ratownictwa medycznego;

4)obiekty sakralne;

5)edukacja;

6)mieszkania towarzyszące;

7)zieleń parkowa;

8)skwery;

9)place zabaw;

10)terenowe urządzenia sportowe;

11)kryte urządzenia sportowe;

12)infrastruktura drogowa;

13)wytwarzanie energii cieplnej;

14)obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/1 wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;

2)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/2 wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 19 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, nie może być większy niż 14 m;

3)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/1 liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, przy czym trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym lub równym 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

4)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/2 liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 5, przy czym piątą kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

5)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/1 udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;

6)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/2 udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%;

7)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;

8)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1U/2 obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu 1KDG.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)dojazd do terenu 1U/1 dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDD/7;

2)dojazd do terenu 1U/2 dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDD/2.

§ 18.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U-MW/1, 2U-MW/2, 2U-MW/3, 2U-MW/4, 2U-MW/5 i 2U-MW/6 ustala się przeznaczenie:

1)usługi ogólne;

2)usługi towarzyszące;

3)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

4)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

5)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

6)mieszkania towarzyszące;

7)zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;

8)zieleń parkowa;

9)skwery;

10)place zabaw;

11)terenowe urządzenia sportowe;

12)kryte urządzenia sportowe;

13)wody powierzchniowe;

14)infrastruktura drogowa;

15)wytwarzanie energii cieplnej;

16)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)usługi ogólne dopuszcza się wyłącznie w budynkach, w których nie usytuowano przeznaczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4;

2)usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek;

3)na pierwszej kondygnacji naziemnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych usytuowanych na odcinkach obowiązującej linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, obowiązują usługi towarzyszące;

4)zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) 2U-MW/4 w granicach wydzieleń wewnętrznych: A, B, C i D,

b) 2U-MW/5 w granicach wydzieleń wewnętrznych A i B,

c) 2U-MW/6 w granicach wydzielenia wewnętrznego A.

5)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o której mowa w pkt 4, z robót budowlanych, niepolegających na remoncie i rozbiórce, dopuszcza się wyłącznie przebudowę i montaż;

6)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 2U-MW/3 w granicach wydzielenia wewnętrznego A, z robót budowlanych, niepolegających na remoncie i rozbiórce, dopuszcza się wyłącznie przebudowę i montaż;

7)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 19 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, nie może być większy niż 14 m;

8)liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 5, z zastrzeżeniem pkt 9;

9)piątą kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większych niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

10)na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U-MW/4 i 2U-MW/3 w korytarzu usytuowania ciągu pieszego-rowerowego obowiązuje na poziomie terenu ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

11)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 50%, z zastrzeżeniem pkt 12;

12)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej, zajętej przez budynki mieszkalne wielorodzinne, nie może być większy niż 40%;

13)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;

14)na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2U-MW/2, 2U-MW/3, 2U-MW/4 i 2U-MW/5 obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu 1KDG.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)dojazd do terenu 2U-MW/1 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/1 i 5KDD/3;

2)dojazd do terenu 2U-MW/2 dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDD/3;

3)dojazd do terenu 2U-MW/3 dopuszcza się wyłącznie od terenu 4KDL;

4)dojazd do terenu 2U-MW/4 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/6 i 6KDW oraz od terenu 2KDZ na odcinku wskazanym na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 5;

5)dojazd od terenu 2KDZ poza odcinkiem wskazanym na rysunku planu dopuszcza się wyłącznie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych i obiektów usług ogólnych i towarzyszących w granicach wydzielenia wewnętrznego D;

6)dojazd do terenu 2U-MW/5 dopuszcza się wyłącznie od ulicy Michała Tadeusza Falzmanna oraz od ulicy Henryka Michała Kamieńskiego usytuowanej poza obszarem objętym planem, z zastrzeżeniem pkt 7;

7)dojazd od ulicy Henryka Michała Kamieńskiego dopuszcza się wyłącznie do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach wydzielenia wewnętrznego B;

8)dojazd do terenu 2U-MW/6 dopuszcza się wyłącznie od terenów 3KDL/1 i 5MW.

§ 19.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3MW/1, 3MW/2 i 3MW/3 ustala się przeznaczenie:

1)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)mieszkania towarzyszące;

3)zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;

4)usługi towarzyszące;

5)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

6)zieleń parkowa;

7)skwery;

8)place zabaw;

9)terenowe urządzenia sportowe;

10)kryte urządzenia sportowe;

11)wody powierzchniowe;

12)infrastruktura drogowa;

13)wytwarzanie energii cieplnej;

14)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek;

2)w pierwszej kondygnacji naziemnej budynków usytuowanych na odcinkach obowiązującej linii zabudowy wskazanych na rysunku planu, dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące;

3)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 19 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, nie może być większy niż 14 m,

z zastrzeżeniem pkt 4;

4)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MW/3 w granicach wydzielenia wewnętrznego A wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;

5)liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 5, z zastrzeżeniem pkt 6 i 7;

6)piątą kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większych niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

7)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MW/3 w granicach wydzielenia wewnętrznego A liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, przy czym trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym lub równym 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

8)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MW/3 w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje na poziomie terenu ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

9)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MW/3 dopuszcza się przekrycie cieku wodnego stropem lub dachem na poziomie nie niższym niż 4 m mierzonym od poziomu ciągu pieszo-rowerowego lub poziomu terenu;

10)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;

11)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej.

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)dojazd do terenu 3MW/1 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/3 i 5KDD/4 oraz od terenu 9Z/1;

2)dojazd do terenu 3MW/2 dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDD/4, 5KDD/5 i 4KDL;

3)dojazd do terenu 3MW/3 dopuszcza się wyłącznie od terenu 4KDL i 5KDD/5 oraz drogi wewnętrznej usytuowanej po wschodniej stronie terenu poza obszarem objętym planem.

§ 20.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4MW-MN ustala się przeznaczenie:

1)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

3)zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;

4)mieszkania towarzyszące;

5)usługi towarzyszące;

6)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

7)obiekty sakralne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

8)zieleń parkowa:

9)skwery;

10)place zabaw;

11)terenowe urządzenia sportowe;

12)kryte urządzenia sportowe;

13)wody powierzchniowe;

14)infrastruktura drogowa;

15)wytwarzanie energii cieplnej;

16)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1)edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

2)obiekty sakralne dopuszcza się wyłącznie plebanie, domy parafialne i katechetyczne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

2)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do:

a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 16 m,

b) górnej krawędzi gzymsu wieńczącego, ściany zewnętrznej lub attyki, nie może być większy niż 11 m,

z zastrzeżeniem pkt 3;

3)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;

4)liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 4, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6;

5)czwartą kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

6)dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, przy czym trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym lub równym 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

7)w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje na poziomie terenu ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

8)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%, z zastrzeżeniem pkt 10;

9)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej, z zastrzeżeniem pkt 10;

10)ustalenia, o których mowa w pkt 8 i 9, nie dotyczą wydzieleń wewnętrznych A i B.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/6, 3KDL/1 i 2KDZ.

§ 21.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW ustala się przeznaczenie:

1)zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

2)zabudowa mieszkaniowa zamieszkiwania zbiorowego;

3)usługi towarzyszące;

4)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

5)zieleń parkowa;

6)skwery;

7)place zabaw;

8)terenowe urządzenia sportowe;

9)infrastruktura drogowa;

10)wytwarzanie energii cieplnej;

11)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)usługi towarzyszące i edukację dopuszcza się wyłącznie jako obiekty wbudowane w budynek;

2)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 23 m;

3)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 60%;

4)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;

5)obowiązuje szpaler drzew wzdłuż terenu 1KDG.

§ 22.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6MN ustala się przeznaczenie:

1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)mieszkania towarzyszące;

3)usługi towarzyszące;

4)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

5)obsługa pojazdów;

6)naprawa pojazdów;

7)zieleń parkowa;

8)skwery;

9)place zabaw;

10)terenowe urządzenia sportowe;

11)infrastruktura drogowa;

12)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)obsługę pojazdów i naprawę pojazdów dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego A;

2)w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące;

3)budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

4)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;

5)liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, przy czym trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym lub równym 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

6)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%;

7)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/7 i 5KDD/8.

§ 23.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 7MN/1, 7MN/2 i 7MN/3 ustala się przeznaczenie:

1)zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2)mieszkania towarzyszące;

3)usługi towarzyszące;

4)edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;

5)zieleń parkowa;

6)skwery;

7)place zabaw;

8)terenowe urządzenia sportowe;

9)infrastruktura drogowa;

10)obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)w lokalu użytkowym w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące;

2)budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno stojące;

3)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;

4)liczba kondygnacji naziemnych nie może być większa niż 3, przy czym trzecią kondygnację naziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych większym lub równym 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej niż 1,20 m;

5)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%;

6)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 40% powierzchni działki budowlanej.

§ 24.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 8ZP/1 i 8ZP/2 ustala się przeznaczenie:

1)zieleń parkowa;

2)łąki rekreacyjne;

3)skwery;

4)place zabaw;

5)terenowe urządzenia sportowe;

6)wody powierzchniowe;

7)ciągi piesze;

8)ciągi rowerowe;

9)ciągi pieszo-rowerowe;

10)drogi wewnętrzne;

11)obiekty infrastruktury technicznej;

12)szalety.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 4 m;

2)obowiązuje usytuowanie na poziomie terenu ciągu pieszo-rowerowego o szerokości nie mniejszej niż 4 m, łączącego teren 5KDD/5 z terenem 5KDD/4 oraz teren 5KDD/4 z ulicą Żmigrodzką;

3)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 10%;

4)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)dojazd do terenu 8ZP/1 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/4 i 9Z/1;

2)dojazd do terenu 8ZP/2 dopuszcza się wyłącznie od terenów 5KDD/4 i 5KDD/5.

§ 25.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 9Z/1 i 9Z/2 ustala się przeznaczenie:

1)skwery;

2)zieleń parkowa;

3)place zabaw;

4)terenowe urządzenia sportowe;

5)wody powierzchniowe;

6)ciągi piesze;

7)ciągi rowerowe;

8)ciągi pieszo-rowerowe;

9)drogi wewnętrzne;

10)obiekty do parkowania;

11)obiekty infrastruktury technicznej;

12)szalety.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1)wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, mierzony od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 4 m;

2)udział powierzchni obszaru zabudowanego B w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 10%;

3)powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 60% powierzchni działki budowlanej.

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemu transportowego:

1)obiekty do parkowania pojazdów samochodowych dopuszcza się wyłącznie na terenie 9Z/2;

2)obiekty do parkowania pojazdów samochodowych, o których mowa w pkt 1, dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;

3)na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9Z/2 w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

4)dojazd do terenu 9Z/1 dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDD/1 i od ulicy Żmigrodzkiej;

5)dojazd do terenu 9Z/2 dopuszcza się wyłącznie od terenu 4KDL oraz od dróg wewnętrznych usytuowanych po wschodniej stronie terenu poza obszarem objętym planem.

§ 26.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDG ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)skwery.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy głównej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązuje obustronna ścieżka rowerowa;

4)w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

5)w wydzieleniu wewnętrznym A obowiązuje skwer.

§ 27.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy zbiorczej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)obowiązuje trasa rowerowa.

§ 28.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 3KDL/1 i 3KDL/2, ustala się przeznaczenie - ulice.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy lokalnej;

2)obowiązują obustronne chodniki.

§ 29.

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDL ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)skwery.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy lokalnej;

2)obowiązują obustronne chodniki;

3)w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje na poziomie terenu ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m;

4)w wydzieleniu wewnętrznym A obowiązuje skwer.

§ 30.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 5KDD/1, 5KDD/2, 5KDD/3, 5KDD/4, 5KDD/5, 5KDD/6, 5KDD/7 i 5KDD/8 ustala się przeznaczenie:

1)ulice;

2)wody powierzchniowe;

3)stacje transformatorowe.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1)obowiązuje ulica klasy dojazdowej;

2)na terenie 5KDD/6 w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego obowiązuje na poziomie terenu ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m.

3. Stacje transformatorowe dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 5KDD/6.

§ 31.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6KDW ustala się przeznaczenie - drogi wewnętrzne.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§ 32.

Tracą moc uchwały:

1)Nr LII/778/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Wrocławia, obejmującego teren przy ul. Kamieńskiego 188-200 z przeznaczeniem na lokalizację budownictwa mieszkaniowego i usługowego (Dz. Urz. Woj. Wrocławskiego Nr 11, poz. 111);

2)Nr XXXVII/2427/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ul. Żmigrodzkiej do ul. Kamieńskiego we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 117, poz. 24793) );

3)Nr XXII/714/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Żmigrodzką we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 201, poz. 2241),

na obszarze objętym planem.

§ 33.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

§ 34.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia


Piotr Kuczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/1723/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/1723/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Poświęckiej we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą Nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą uchwałą Nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 116).


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/1723/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Poświęckiej we Wrocławiu wniesionych przez:

1)Marka Nowaka pismem w dniu 02.08.2010 r., w części dotyczącej:

a) § 6 pkt 1 projektu planu - wyrażenia zastrzeżenia wobec dopuszczenia budynków mieszkalnych w odległości 3 metrów od siebie (1,5 metra od granicy działki), w związku z tym budzi wątpliwości, co do celowości stosowania, ograniczenie zawarte w § 21 ust. 3 pkt 3 i w § 22 ust. 3 pkt 2,

b) § 17 ust. 1 pkt 1-4 projektu planu (tereny U-MW) - wyrażenia zastrzeżenia wobec dopuszczenia tak różnych przeznaczeń bez wydzielenia miejsc ich lokalizacji (zapewnienia właściwej relacji i odległości między nimi),

c) § 21 ust. 1 pkt 1 projektu planu (teren 6MN) - wyrażenia wątpliwości, czy za właściwe należy uznać dopuszczenie domów jednorodzinnych w sąsiedztwie ulicy Żmigrodzkiej,

d) terenów U-MW wzdłuż terenu 1KDG - wyrażenia zastrzeżenia wobec:

- dopuszczenia do powstania budynku o długości nawet ponad 150 m,

- dopuszczenia do powstania nieatrakcyjnego, technicznego zagospodarowania terenów (np. parkingi terenowe, miejsca zbiórki odpadów komunalnych, naziemne obiekty elektroenergetyczne, elementy naziemne parkingów podziemnych, naziemne zbiorniki paliw) widocznego z nieosłoniętego terenu 1KDG, przy uwzględnieniu: odległości pomiędzy liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy na terenach U-MW, przyjętego modelu wyznaczania linii zabudowy na terenach U-MW, tj. obowiązujących linii zabudowy od strony ulic klasy lokalnej i klasy dojazdowej, a nieprzekraczalnych linii zabudowy od strony ulicy klasy głównej,

- braku ograniczeń lokalizacji ekranów akustycznych, z wytycznymi dla poszukiwania innych rozwiązań techniczno-przestrzennych mających na celu zabezpieczenie mieszkańców sąsiednich terenów przed ponadnormatywnym hałasem,

e) terenu 1KDG - wyrażenia zastrzeżenia wobec dopuszczenia do powstania szerokiej arterii komunikacyjnej (korytarz o szerokości 50-70 m), bez wprowadzenia szpalerów drzew i nadania ulicy charakteru alei śródmiejskiej (na podobieństwo ulicy Powstańców Śląskich, a unikanie powtórzenia ulicy Legnickiej);

f) terenów na północ od terenu 1KDG - wyrażenia zastrzeżenia wobec:

- braku ustaleń służących zapewnieniu miejscu integracji lokalnych społeczności,

- braku ogólnodostępnego terenu zielonego, w tym obiektów rekreacyjnych,

przy uwzględnieniu dopuszczenia zabudowy wielorodzinnej oraz mocno oddalonych przejść pieszych do terenów na południe od terenu 1KDG,

g) wyrażenia zastrzeżenia, przy uwzględnieniu obecnego sposobu użytkowania znacznej części obszaru objętego planem (tereny zielone) oraz dla nieobciążania istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, wobec braku ustaleń w zakresie retencji wody opadowej i roztopowej;

2)Jacka Gellera pismem w dniu 02.08.2010 r. dotyczącej dopuszczenia przeznaczenia "stacje paliw" jako funkcji towarzyszącej zabudowie usługowej na terenie 2U-MW/5;

3)Marzenę i Jana Nowickich oraz 6 osób pismem w dniu 22.09.2010 r., dotyczącej sprzeciwu wobec dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie 4MW-MN;

4)Stanisława Ogrodowskiego pismem w dniu 11.10.2010 r., dotyczącej sprzeciwu wobec dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie 4MW-MN;

5)Lesława Sławińskiego oraz 8 osób w dniu 12.10.2010 r., dotyczącej sprzeciwu wobec dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenie 4MW-MN.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/1723/10
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 4 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »