| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/454/10 Rady Miejskiej Strzelina

z dnia 9 listopada 2010r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), oraz art. 20 ust 1, art. 27 i art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą nr XXXIX/345/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelin zatwierdzonego uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia 02.02.2000 r. Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Zakres obowiązywania planu

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów, zwany dalej planem, obejmujący obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1)rysunek planu, będący integralną częścią uchwały w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3)rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1)plan - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały;

2)linia rozgraniczająca - linia, która rozgranicza teren inwestycji o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

4)przeznaczenie terenu:

a) podstawowe - przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych,

b) uzupełniające - przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie,

5)usługi podstawowe - usługi z wykorzystaniem urządzeń służących działalności, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludności, które nie wytwarzają dóbr materialnych bezpośrednimi metodami przemysłowymi a w szczególności: usługi handlu detalicznego, działalności biurowej, oświaty, odnowy biologicznej i ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług rzemieślniczych takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne, pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzętu codziennego użytku;

6)urządzenia towarzyszące - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełniającym;

7)nieprzekraczalna linia zabudowy - linia wyznaczona na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, której przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich kondygnacjach;

8)wysokość budynku - wysokość mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku jeżeli wejście do budynku jest położone powyżej poziomu pierwszej kondygnacji nadziemnej do najwyżej położonej górnej powierzchni dachu;

9)powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym, liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na wysokości 1 m, na powierzchnię działki budowlanej;

10)wskaźnik zabudowy - należy przez to rozumieć wartość stanowiącą stosunek łącznej powierzchni zabudowy zlokalizowanej na działce budowlanej, do powierzchni tej działki;

11)uchwała - niniejsza uchwała.

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1)granica obszaru objętego planem tożsama ze strefą ochrony konserwatorskiej;

2)linie rozgraniczające teren inwestycji o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3)nieprzekraczalna linia zabudowy;

4)symbol terenu;

5)przeznaczenie terenu.

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej rozumianej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na rysunku planu symbolem MN;

2. Na terenie zakazuje się przeznaczenia innego niż te, które są dla niego ustalone w planie.

Rozdział 2.
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

§ 5. Na obszarze objętym planem obowiązuje: nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu.

§ 6. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się:

1)lokalizację urządzeń budowlanych;

2)wydzielenie drogi wewnętrznej o szerokości nie mniejszej niż 5 m.

Rozdział 3.
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska

§ 7. 1. . Na obszarze objętym planem, w zakresie ochrony środowiska obowiązuje:

1)tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;

2)gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz gminnych przepisach porządkowych;

3)zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i łączności publicznej;

§ 8. Na obszarze objętym planem, pod względem akustycznym kwalifikuje się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Rozdział 4.
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 9. 1. Na całym obszarze planu obowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabytków archeologicznych, jak na rysunku planu.

2. W strefie, o której mowa w ust.1 obowiązuje podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych, za pozwoleniem właściwego organu służby ochrony zabytków.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:

1)dostawa wody z sieci wodociągowej;

2)odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.1;

3)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji lub retencjonowanie;

4)zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;

5)dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;

6)zaopatrzenie w ciepło przy wykorzystaniu paliw ekologicznych;

2. Na obszarze objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się dla nowej zabudowy do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:

1)lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja;

2)dla budynków w zabudowie mieszkaniowej, urządzenie minimum dwóch miejsc postojowych na każdy budynek mieszkalny wliczając w to garaż.

Rozdział 6.
Zasady dotyczące łączenia i podziału nieruchomości.

1.

§ 11. Na obszarze objętym planem, dopuszcza się:

1)podziały w celu regulacji granic działek;

2)podziały w celu poszerzenia nieruchomości;

3)wydzielenie działek pod urządzenia infrastruktury technicznej, bez zachowania zasad określonych w przepisach rozdziału 7.

Rozdział 7.
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN ustala się:

1)przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2)przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawowe, zajmujące nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 25% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym budynku usługowym.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:

1)kształtowanie budynków - jako wolno stojące lub bliźniacze;

2)wysokość budynku: nie mniej niż 8 m i nie więcej niż 12 m,

3)zakaz stosowania:

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od strony ulic,

b) od frontu działki dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni większej niż połowa połaci dachu,

c) sidingu;

4)dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 45°;

5)pokrycie dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:

1)na działce budowlanej budynek garażowy lub gospodarczy wolno stojący, o powierzchni zabudowy nie większej 50 m2, wysokości do 6 m, o geometrii dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;

2)dachy mansardowe o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 25° i nie większym niż 80°,

3)sytuowanie budynku przy granicy działki,

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiązuje:

1)wskaźnik zabudowy nie większy niż 0.3 powierzchni działki;

2)powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 50% powierzchni działki.

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej, dla której obowiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m od granicy tej drogi.

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów nieruchomości dla nowych działek obowiązuje:

1)dla działki w zabudowie wolno stojącej:

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 1000 m2,

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 19 m;

2)dla działki w zabudowie bliźniaczej:

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza niż 500 m2,

b) szerokość frontu działki budowlanej nie mniejsza niż 9 m.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty o której mowa w art. 36, ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 5%

Rozdział 8.
Ustalenia końcowe

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/454/10
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 9 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/454/10
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów.

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz 717 ze zmianami)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/454/10
Rady Miejskiej Strzelina
z dnia 9 listopada 2010 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. nr 80 poz 717 ze zmianami) , art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz 2104) Rada Miejska Strzelina rozstrzyga co następuje:

§ 1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Karszów, nie przewiduje się realizacji inwestycji, które są zadaniami własnymi gminy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »