| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/V/10 Rady Gminy Nowa Ruda

z dnia 30 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 5, art. 6 ust. 12, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 334/XLIV/10 z dnia 3 listopada 2010 roku w sprawie podatku od nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń oraz budynków lub ich części związanych z uzdatnianiem, magazynowaniem i dostawą wody - 0,01 zł;"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Różnica między stawką podstawową w podatku od nieruchomości określoną w § 1 pkt 2 lit. b), pkt 6 lit. c), pkt 7 lit. b) a preferencyjną stawką określoną odpowiednio w § 1 pkt 2 lit. a), pkt 6 lit. b), pkt 7 lit. a) stanowi pomoc de minimis, której udzielanie następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L nr 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.).

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1 przysługuje, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis, otrzymanej przez podatnika w okresie 3 kolejnych lat poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro. Całkowita wielkość pomocy przyznanej jednemu podmiotowi gospodarczemu działającemu w sektorze transportu drogowego przez okres 3 lat kalendarzowych nie może przekroczyć 100 tys. Euro.

3. Podmiot ubiegający się o udzielenie pomocy de minimis, jak również podatnik korzystający już z pomocy de minimis, o której mowa w ust. 1, zobowiązany jest bez wezwania organu podatkowego - Wójta Gminy Nowa Ruda, do przedstawienia:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo

2) oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo

3) oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy de minimis w roku którym podmiot ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat w przypadku gdy podmiot nie otrzymał takiej pomocy,

4) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311)

4. Szczegółowe informacje o uzyskanej przez podmiot innej niż de minimis pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych, na które udzielana jest pomoc na podstawie niniejszej uchwały oraz o sytuacji ekonomicznej przedstawia się na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia o którym mowa w ust. 3."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3 Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części, stanowiące własność Gminy Nowa Ruda, które nie zostały przekazane w posiadanie zależne albo w trwały zarząd innym osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nieposiadającym osobowości prawnej, a także te, które zostały przekazane w posiadanie zależne lub trwały zarząd innym podmiotom, lecz zajmowane są na potrzeby ochotniczych straży pożarnych lub jednostek organizacyjnych instytucji kultury"

§ 2

Wykonanie uchwały powierzy się Wójtowi Gminy Nowa Ruda.

§ 3

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowa Ruda, w siedzibie Rady Gminy Nowa Ruda i Urzędu Gminy Nowa Ruda oraz na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Tarapacki

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Wolska-Bryńska

Radca prawny w Departamencie Kontroli Podatkowych w Kancelarii Prawno-Podatkowej Mariański Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »