| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/10 Rady Miejskiej w Karpaczu

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, ze zm. Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003r., Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 175, Dz.U. z 2005r., Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz.U. z 2007r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 z 2007r., Dz.U. Nr 173, poz 121 z 2008r., Dz.U. 180, poz. 1111, Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675), w związku z art.65 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000r., Nr 88, poz. 985, Dz.U. z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2004r., Nr 102, poz 1055, Dz.U. z 2005r., Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2007r., Nr 112, poz. 766) oraz z art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t.. Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 ze zm. Dz.U. z 2005r., Nr 180, poz. 1495, z 2006r., Nr 144, poz. 1042, z 2008r., Nr 223, poz. 1464, z 2009r., Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, Dz.U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Karpaczu Nr XVIII/95/03 z dnia 28 października 2003r. w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty (j.t. Dz. Urzęd. Woj. Dolnośląskiego z 13 sierpnia 2004r., Nr 151, poz. 2656, zm. Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2004 r., Nr 212, poz. 3305, Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2005 r., Nr 45, poz. 1005, Nr 77, poz. 1671, Nr 241, poz. 3765, Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2008 r., Nr 64, poz. 830, Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2009 r., Nr 26, poz. 639, Dz. Urzęd. Woj. Doln. z 2010 r., Nr 16, poz. 247), wprowadza się następujące zmiany:

ust. 1 w § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się comiesięczną opłatę zryczałtowaną za pozbywanie się odpadów komunalnych gromadzonych przez ich wytwórców w kwocie brutto:

1) dla gospodarstw domowych: 8,80 zł na jedną osobę x ilość osób w gospodarstwie domowym objętych opłatą,

2) dla hoteli, pensjonatów, domów wczasowych oraz innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, z wyłączeniem obiektów wymienionych w punkcie 6, przy czym opłata uzależniona jest od skali obłożenia ośrodka świadczącego usługi hotelarskie:

a) 3,77 zł na jedno łóżko -skala obłożenia w skali roku do 40%,

b) 4,90 zł na jedno łóżko -skala obłożenia w skali roku od 41% - 60%,

c) 8,09 zł na jedno łóżko -skala obłożenia w skali roku od 61% - 100%, informacja o skali obłożenia zawarta jest w deklaracji,

3) dla szkół i przedszkoli: - 1,63 zł na jedną osobę,

4) dla lokali gastronomicznych: - 2,61 zł na każdy m2 powierzchni usługowo - handlowej,

5) dla lokali handlowych i usługowych: - 0,70 zł na każdy m2 powierzchni usługowo - handlowej,

6) dla pól namiotowych, biwakowych, kempingów: - 15,14 zł na jedno miejsce namiotowe, biwakowe, kempingowe,

7) dla innych rodzajów działalności: - 3,01 zł na każda zatrudnioną osobę,

8) dla sanatoriów i szpitali: - 9,63 zł na jedno łóżko, informacja o skali obłożenia zawarta jest w deklaracji,

9) dla parkingów: - 0,04 zł. za każdy m2 powierzchni".

ust.2 w § 5 otrzymuje brzmienie "Ustala się stawkę bazową za usuwanie 1 m3 odpadów komunalnych w wysokości 95,55 zł. netto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć 55/100) Wartość brutto określa się dodając do wartości netto aktualnie obowiązujący podatek VAT".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karpaczu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Podstawa prawna podjęcia przez Radę Miejską w Karpaczu zmiany uchwały w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w brzmieniu następującym: art.18.2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. art. 65 ustawy z dnia 15 września 2000r. o referendum lokalnym (Dz.U. z 2000r. Nr 88 poz. 985 z późn.zm.) ma brzmienie następujące: -jeżeli referendum zakończy się wynikiem rozstrzygającym w sprawie podanej pod referendum organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie podejmie czynności w celu jej realizacji. art. 6a i 6b ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm.) art. 6a.1.Rada gminy może w drodze uchwały, na podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio referendum gminnym, przejąć od właścicieli nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1,3 i 4. 2. Przejmując obowiązki rada gminy ustala opłatę ponoszoną przez właścicieli nieruchomości za wykonanie przejętych obowiązków. 3. Opłata, o której mowa w ust. 2 jest ustalona w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. Wysokość opłat jest uzależniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. Przy ustaleniu stawki opłat stosuje się art. 6 ust. 4. art. 6b. Ustalając opłaty, o których mowa w art. 6a, rada gminy określa terminy ich uiszczania. Opłaty nieuiszczane w wyznaczonym terminie podlegają przymusowemu ściągnięci w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Karpaczu


Irena Seweryn

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Ministerstwo Finansów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »