| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LXVI/530/10 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu, Zajączków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Nr 0150/XLVIII / 415 /09 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 22.10.2009 r. po stwierdzeniu zgodności ze "studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie", zmienionym przez Radę Miejską w Obornikach Śląskich uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 4 grudnia 2007r. Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Ustalenia ogólne

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1: 2000 stanowiące załączniki nr 1.

2. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych, nie będącymi: obiektami małej architektury, liniami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie dotyczy istniejących budynków, zlokalizowanych przed wejściem w życie niniejszej uchwały poza wyznaczoną linią zabudowy;

2) plan - ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z załącznikami;

3) powierzchnia zabudowy - powierzchnia kondygnacji parterowej budynku lub suma powierzchni kondygnacji parterowych budynków znajdujących się na danym terenie, liczona w zewnętrznym obrysie murów wraz z prześwitami i podcieniami;

4) przepisy szczególne - aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;

5) przeznaczenie podstawowe terenu - jest to część przeznaczenia, która dominuje na danym terenie w sposób określony ustaleniami planu;

6) przeznaczenie uzupełniające terenu - rodzaj przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu lub poszczególnych nieruchomości mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;

7) teren - obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolami przeznaczenia podstawowego;

8) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza - należy przez to rozumieć realizację jednego budynku mieszkaniowego wolnostojącego lub bliźniaczego na jednej działce. Każdy z segmentów mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej winien być zlokalizowany na odrębnej działce budowlanej.

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione na rysunkach planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu i mają charakter informacyjny.

§ 5. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń zmiany planu nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi orza zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się w granicach całego obszaru obowiązek powiadamiania Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamiarze prowadzenia wszelkich prac ziemnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 7. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:

1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia technicznego należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;

2) w liniach rozgraniczających ulic należy zachować również rezerwę dla realizacji urządzeń telekomunikacyjnych;

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się realizację urządzeń technicznych uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji;

4) dla realizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 3 i które służą więcej niż jednemu odbiorcy dopuszcza się wydzielenia niezbędnych działek; w takim przypadku należy zapewnić dojazd do działek z dróg publicznych w formie drogi wewnętrznej lub organizacji zabudowy umożliwiającej świadczenie służebności dojazdu.

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla obszarów objętych planem ustala się:

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodociągowej;

2) zaopatrzenie dodatkowo z własnych ujęć, o ile przepisy szczególne nie będą tego wykluczać;

3) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej, obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyjnej;

4) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci studni chłonnych lub systemów rozsączających, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania;

5) obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych linii elektroenergetycznych oraz sieci gazowych;

6) obowiązek prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej;

7) stosowanie urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe lub lotne, o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;

8) w budynkach mieszkalnych dopuszcza się kominki jako ogrzewanie dodatkowe;

9) gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział 3.
W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości w granicach terenów o przeznaczeniu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

§ 8. 1. Nie ustala się terenów wymagających obligatoryjnie scalenia i podziału nieruchomości.

2. Dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości, których zabudowa i zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami niniejszego planu wymaga poprzedzającego przeprowadzenia odpowiedniej procedury.

3. Ustala się następujące parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości położonych w granicach terenów o przeznaczeniu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN:

1) szerokość frontów działek przeznaczonych na zabudowę, z wyjątkiem działek położonych przy łukach dróg lub ich zakończeniach, nie powinna być mniejsza niż 20 m dla zabudowy wolnostojącej oraz 15m dla zabudowy bliźniaczej;

2) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową zabudowę nie może być mniejsza niż:

a) 1000 m2 dla terenu zabudowy wolnostojącej,

b) 800m2 dla terenu zabudowy bliźniaczej;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na 80 °- 90° z wyjątkiem działek położonych przy zakończeniach dróg;

4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 8m;

5) dopuszcza się wydzielanie ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 5m.

Rozdział 4.
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 1 symbolami od MN1 do MN3 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliźniacza;

b) garaże, budynki gospodarcze;

2) dopuszczalne:

a) urządzenia komunikacji - drogi wewnętrzne, parkingi,

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;

2) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie może przekroczyć 12m licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy;

3) dachy dwu lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci 30°- 45°, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub materiałem dachówkopodobnym, z wyłączeniem dachówki bitumicznej;

4) minimalna wielkość działki dla zabudowy wolnostojącej 1000m2 ;

5) minimalna wielkość działki dla zabudowy bliźniaczej 800m2 ;

6) minimalna szerokość frontu działki 20m dla zabudowy wolnostojącej;

7) minimalna szerokość frontu działki 15m dla zabudowy bliźniaczej;

8) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na 80 - 90O z wyjątkiem działek położonych przy zakończeniach dróg;

9) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 8m;

10) dopuszcza się wydzielanie ciągów pieszo-jezdnych oraz pieszych o szerokości w liniach rozgraniczających minimum 5m nie więcej niż 4 działek;

11) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie czynnej wynosi 45%;

12) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki;

13) w przypadku przeznaczenia części budynków na usługi należy zapewnić stanowiska postojowe na własnym terenie zgodnie ze wskaźnikiem co najmniej 1 stanowisko na każde rozpoczęte 40m2 powierzchni użytkowej usług;

14) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy według rysunku planu:

a) w odległości 10m od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym symbolem na załączniku nr 1 symbolem KDG1,

b) w odległości 6m od linii rozgraniczającej z terenami oznaczonymi na załączniku nr 1 symbolami KDD1 i KDW1,

c) w odległości 5m od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem WS1.

3. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 1 symbolami R1,R2 i R3 ustala się przeznaczenie na uprawy rolnicze.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3, obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) na terenie oznaczonym na załączniku nr 1 symbolem R 3 dopuszcza się zabudowę zagrodową przy spełnieniu następujących warunków:

a) budynki nie mogą być lokalizowane w odległości mniejszej, niż 10m od linii rozgraniczającej z terenem oznaczonym symbolem KDG1,

b) dojazd należy zapienić z drogi KDPj2,

c) powierzchnia zabudowy nie może przekroczyć 30% powierzchni działki,

d) zabudowa winna spełniać wymagania określone w ust. 2, pkt. 2, 3;

3) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury technicznej, oraz lokalizacje stacji transformatorowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

4) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych gospodarczych dróg dojazdowych;

5) szerokość strefy ochronnej dla sieci elektroenergetycznych zgodna z przepisami szczególnymi;

6) szerokość strefy ochronnej od sieci gazowej wysokiego ciśnienia zgodna z przepisami szczególnymi.

5. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 1 symbolami WS1 oraz WS2 ustala się przeznaczenie na tereny wód otwartych.

6. Na terenach, o których mowa w ust. 5, obowiązują następujące ustalenia:

1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami szczególnymi;

2) dopuszcza się przejazdy mostkowe lub zarurowanie na odcinku wjazdu na teren.

7. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 symbolem KDG1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: teren drogi głównej, o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem planu;

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

8. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 symbolem KDD1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: teren drogi dojazdowej, o szerokości w liniach rozgraniczających 10m;

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

9. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 symbolem KDW1 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe: teren drogi wewnętrznej, o szerokości w liniach rozgraniczających 8m;

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzenia.

10. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 1 symbolami KDPj1, KDPj2 i KDPj3 ustala się przeznaczenie na tereny dróg pieszo-jezdnych o szerokości w liniach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem planu.

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 10. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN;

2) w wysokości 0% dla pozostałych terenów.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.

§ 12. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/530/10
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.jpg

ZAJACZKOW DO UCHWALENIA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/530/10
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik nr 2 - Zajaczkow-do530

Przewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich


Szczepan Antoszczyszyn

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »