| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2010 Rady Gminy Czernica

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom oraz innym formom wychowania przedszkolnego - prowadzonym na terenie Gminy Czernica oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15; art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami/, art. 218 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), w związku z art. 14, 80 ust. 4 oraz art. 90 ust 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zmianami/, oraz art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami. Rada Gminy Czernica uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustala się:

1. tryb udzielania i rozliczania dotacji na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego (niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego, niepublicznego punktu wychowania przedszkolnego) prowadzonych na terenie Gminy Czernica;

2. podstawę obliczania dotacji;

3. wzór wniosku o udzielenie dotacji;

4. tryb i zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji;

5. wzór rozliczenia dotacji.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. Gminie- należy przez to rozumieć Gminę Czernica;

2. dotującym - należy przez to rozumieć przekazującego dotację tj. Gminę Czernica;

3. dotowanym - należy przez to rozumieć osobę prawną lub fizyczną prowadzącą przedszkole niepubliczne;

4. ewidencji - należy przez to rozumieć ewidencję przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych, o której mowa w art. 82 ustawy o systemie oświaty, prowadzoną przez Wójta Gminy Czernica;

5. dotacji - należy przez to rozumieć dotację podmiotową, udzielaną przedszkolu niepublicznemu;

6. organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę fizyczna lub prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która uzyskała zaświadczenie o wpisie przedszkola niepublicznego do ewidencji;

7. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zmianami);

8. uczniach niepełnosprawnych - należy przez to rozumieć uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy;

9. wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka- należy przez to rozumieć zajęcia w przedszkolu organizowane na podstawie odrębnych przepisów objęte finansowaniem z części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

Rozdział 2.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Przedszkola niepubliczne, punkty wychowania przedszkolnego, zespoły wychowania przedszkolnego otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu Gminy Czernica;

2. Dotacja udzielana jest na wniosek osoby fizycznej lub prawnej będącej organem prowadzącym przedszkole niepubliczne lub inną formę wychowania przedszkolnego.

3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji na prowadzenie przedszkola niepublicznego lub formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w § 1 pkt 1 uchwały stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

4. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, w Urzędzie Gminy Czernica.

5. W przypadku, gdy przedszkola niepubliczne funkcjonują w strukturze Zespołu, organ prowadzący występujący o dotację sporządza wniosek, o którym mowa w ust. 2, odrębnie na każdy typ przedszkola.

§ 4. Podstawę obliczenia dotacji stanowi, w zależności od typu i rodzaju przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego

1. zgłoszona we wniosku, o którym mowa w § 3 ust. 2. planowana przez organ prowadzący liczba dzieci,

2. rzeczywiste liczby dzieci, o których mowa w pkt 1,

3. kwota przewidziana na jednego ucznia, w tym niepełnosprawnego w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czernica;

4. kwota przewidziana na jednego ucznia objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju, w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czernica;

5. wydatki bieżące ponoszone w przeliczeniu na jednego ucznia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernica, w przypadku braku w Gminie takich przedszkoli przez Miasto Wrocław.

§ 5. 1. Dotacje dla niepublicznych przedszkoli przysługują na każdego ucznia w wysokości 75 % ponoszonych wydatków bieżących w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernica w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego i w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czernica.

2. Dotacje dla oddziałów 5-godzinnych prowadzonych w przedszkolach przysługują na każdego ucznia w wysokości 5/10 kwoty, o której mowa w pkt 1 z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czernica.

§ 6. Dotacje dla niepublicznych zespołów i punktów przedszkolnych, o których mowa w art. 14 a ust. 7 ustawy przysługują w wysokości 40 % ponoszonych wydatków w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Czernica w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Czernica.

§ 7. 1. Dotacja jest przekazywana na rachunek bankowy przedszkola, szkoły lub placówki wskazany przez Dotowanego, w miesięcznych transzach. Kwota dotacji uwzględnia liczby uczniów przesłane z danego przedszkola, w informacjach miesięcznych. Wzór informacji stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

2. Podana liczba uczniów winna być zgodna ze stanem w Księdze Uczniów danej placówki i potwierdzona przez dyrektora przedszkola, albo osobę lub organ prowadzący przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego.

Rozdział 3.
Tryb rozliczenia dotacji

§ 8. 1. Organ prowadzący przedszkole, które otrzymuje dotację z budżetu Gminy Czernica, sporządza półroczne i roczne rozliczenie wykorzystania dotacji. Wzór rozliczenia stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

2. Rozliczenie wykorzystania dotacji osoba fizyczna lub prawna prowadząca przedszkole przekazuje organowi właściwemu do udzielania dotacji, w terminie do dnia 20 lipca, za okres od 1 stycznia do 30 czerwca, oraz do dnia 20 stycznia następnego roku po roku udzielenia dotacji za okres od 1 stycznia do 31 grudnia. W przypadku gdy przedszkole kończy swą działalność, rozliczenie należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania ostatniej transzy dotacji.

3. Zasady i przesłanki zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych w nadmiernej wysokości lub nienależnie określa art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).

Rozdział 4.
Tryb i zakres kontroli

§ 9. 1. Dotującemu przysługuje prawo wglądu do dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz dokumentacji przebiegu nauczania w dotowanych przedszkolach, zespołach i punktach wychowania przedszkolnego.

2. Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Czernica zwani dalej kontrolującymi, mogą przeprowadzić kontrolę w publicznych i niepublicznych przedszkolach prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne, pod względem prawidłowości wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art.80 ust.3d i art.90 ust 3d ustawy, zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej, która stanowi podstawę do przekazania dotacji oraz danych przekazywanych w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Czernica, w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzania powyższych danych.

3. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest imienne upoważnienie podpisane przez Wójta Gminy Czernica zawierające: numer upoważnienia, imię i nazwisko kontrolującego, nazwę i adres kontrolowanego przedszkola oraz osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej kontrolowane przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, termin prowadzenia kontroli, zakres kontroli oraz okres objęty kontrolą.

4. Kontrola może być przeprowadzona w oparciu o roczny plan kontroli, po uprzednim pisemnym powiadomieniu o terminie kontroli, osoby fizycznej lub prawnej prowadzącej kontrolowane przedszkole, zespół lub punkt przedszkolny, bądź doraźnie poza terminem kontroli, na polecenie Wójta Gminy Czernica, w przypadku, gdy okoliczności wskazują na konieczność podjęcia natychmiastowych czynności kontrolnych.

5. Kontrolujący ma prawo do:

1) swobodnego poruszania się na terenie kontrolowanego przedszkola lub formy wychowania przedszkolnego, w tym swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń związanych z przedmiotem kontroli;

2) wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z przedmiotem kontroli; 3) żądania sporządzenia niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach;

3) występowania o udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień w terminie przez niego wyznaczonym, w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;

4) powołania na świadka osoby wykazanej w dokumentacji kontrolowanego podmiotu, w przypadku uczniów niepełnoletnich - rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

6. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca kontrolowaną szkołę jest zobowiązana do zapewnienia kontrolującemu warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności do niezwłocznego przedstawienia do kontroli żądanych dokumentów i materiałów, terminowego udzielania wyjaśnień oraz w miarę możliwości udostępniania oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

7. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje kontrolujący oraz osoba fizyczna lub prawna prowadzącą szkołę lub placówkę albo osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanej szkoły lub placówki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania lub niezwłocznie po zmianie protokołu, o której mowa w ust. 9 lub otrzymaniu stanowiska, o którym mowa w ust. 10.

8. Osobie fizycznej lub prawnej prowadzącej kontrolowane przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

9. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.8 kontrolujący dokonuje ich analizy, w razie potrzeby podejmuje dodatkowe czynności kontrolne, a w przypadku stwierdzenia ich zasadności zmienia protokół kontroli.

10. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko osobie fizycznej lub prawnej prowadzącej kontrolowane przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego.

11. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca kontrolowane przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie właściwym do jego podpisania, wyjaśnienie na piśmie o przyczynach tej odmowy.

12. Odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych, o których mowa w ust. 13.

13. Po zakończeniu kontroli Wójt Gminy Czernica przekazuje osobie fizycznej lub prawnej prowadzącej kontrolowane przedszkole lub inna formę wychowania przedszkolnego wystąpienie pokontrolne, w którym zawarta jest ocena przedmiotu kontroli, a w razie stwierdzenia uchybień i/lub nieprawidłowości zalecenia pokontrolne.

14. Osoba fizyczna lub prawna prowadząca przedszkole lub formę wychowania przedszkolnego, do której zostało skierowane wystąpienie pokontrolne jest obowiązana, w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym, poinformować na piśmie Wójta Gminy Czernica o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych oraz o podjętych działaniach w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i/lub nieprawidłowości;

Rozdział 5.
Przepisy końcowe

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica


Jarosław Jagielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Czernica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zalacznik nr 1 do uchwały

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Czernica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zalacznik nr 2 do uchwały

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Gminy Czernica
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Zalacznik nr 3 do uchwały

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »