| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr Nr III/12/10 Rady Gminy Rudna

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie określenia tworzenia warunków w tym organizayjnych oraz trybu finansowania zadania własnego Gminy Rudna w zakresie sportu


Na podstawie art. 27 ust. 2 i art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), Rada Gminy Rudna uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:
1) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Rudna zamierza osiągnąć;
2) warunki i tryb udzielania wsparcia finansowego zadania własnego Gminy Rudna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zlecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym:
a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej,
b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej,
c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego.
2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie określonym w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.).
3. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się każdy klub sportowy nie należący do sektora finansów publicznych i nie działający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Rudna prowadzi działalność sportową.
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową w rozumieniu art. 126 i art. 221 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze zm), która jest przeznaczona na dofinansowanie zadania służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;
2) klubie sportowym - należy przez to rozumieć prowadzącą działalność sportową osobę prawną utworzoną na podstawie odrębnych przepisów, w tym uczniowski klub sportowy.
3) zadaniu- należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez klub sportowy, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w § 3;
4) umowie - należy przez to rozumieć umowę dotacji zawartą między Gminą Rudna reprezentowanym przez Wójta Gminy Rudna a klubem sportowym, której treści reguluje przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w pkt. 1 i postanowienia niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Przyjmuje się, że cel publiczny, jaki Gmina Rudna zamierza osiągnąć w zakresie rozwoju sportu w Gminie Rudna obejmuje upowszechnianie oraz wspieranie rozwoju sportu poprzez osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym oraz poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Rudna,
2. Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej.
3. W celu realizacji celu określonego w ust. 1 Gmina Rudna udzielać będzie klubom sportowym, o których mowa w § 1 ust. 3 dotację stanowiącą dofinansowanie realizacji zadania, na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
Rozdział 2
Warunki otrzymania dotacji
§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielona dotacja może być przeznaczona na pokrycie:
1) wydatków na realizację programów szkolenia sportowego,
2) wydatków z tytułu zakupu sprzętu sportowego oraz strojów sportowych,
3) kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach,
4) kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) wydatków z tytułu wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) obsługę księgową zadania,
- jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.
2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego i innych osób z wyłączeniem osób o których mowa w ust. 1 pkt 5.
2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia,
5) kosztów, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
§ 5. 1. W roku budżetowym klub sportowy w trybie niniejszej uchwały może otrzymać z budżetu Gminy Rudna dotację na więcej niż jedno zadanie pod warunkiem, że każde z zadań objęte jest oddzielnym wnioskiem, umową i dotacją.
2. W przypadku gdy klub sportowy prowadzi kilka drużyn zobowiązany jest złożyć odrębny wniosek dla drużyny seniorów i grup pozostałych.
3. Jedno zadanie nie może być jednocześnie dofinansowane dotacją udzielaną na warunkach i w trybie niniejszej uchwały oraz dotacją udzielaną z budżetu Gminy Rudna na zasadach i w trybie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
§ 6. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Rudna jest przekazanie klubowi sportowemu środków na poczet poniesienia kosztów zadania.
§ 7. 1. Organem przyznającym dotacje na zadanie z zakresu sportu jest Wójt Gminy Rudna.
2. W celu uzyskania dofinansowania klub sportowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego wniosku o udzielenie dofinansowania.
3. Wzór wniosku o przyznanie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Wypełniony wniosek należy składać w Kancelarii przyjmowania pism i dokumentów Urzędu Gminy w Rudnej, w terminie do 30 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy, w którym dotacja ma być udzielona.
5. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
6. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również dotacja przyznana może być w wysokości niższej niż wnioskowana.
7. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, Wójt wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia, uzupełnienia lub innego sprecyzowania wniosku. Wniosek, który nie został uzupełniony w terminie 7 dni od daty dostarczenia wezwania, pozostawia się bez rozpoznania.
8. Przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności:
1) oddziaływanie przedsięwzięcia na sferę organizacyjną sportu lub współzawodnictwo sportowe i ich rozwój na właściwym poziomie,
2) wysokość środków w budżecie gminy przeznaczonych na ten cel,
3) przedstawioną kalkulację kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,celu przedsięwzięcia i planowanych efektów.
§ 8. 1. Decyzję w sprawie przyznania klubom dotacji podejmuje Wójt Gminy Rudna, w terminie do 15 lutego roku w którym dotacja ma być przyznana.
2. Decyzja Wójta Gminy Rudna jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
3. Decyzja Wójta Gminy Rudna jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji.
4. O przyznanych dotacjach powiadamia się niezwłocznie zainteresowanych na piśmie oraz podaje się wykaz do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rudna z jednoczesnym wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Rudna.
Rozdział 3
Umowa o dotację
§ 9. 1. Z klubem sportowym zakwalifikowanym do udzielenia wsparcia finansowego Wójt Gminy Rudna zawiera umowę dotacji na realizację zadania, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1.
2. Dotację przekazuje się w co miesięcznych transzach po podpisaniu umowy, na rachunek bankowy klubu sportowego wskazany w umowie. Termin i sposób przekazania dotacji określa umowa.
3. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek oraz zaktualizowany stosownie do przyznanej dotacji harmonogram i kosztorys.
4. Klub sportowy nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację zadania na cele inne niż określone w umowie.
5. W treści umowy dotacji dotyczącej dofinansowania części kosztów zadania, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania zadania przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.
6. W treści umowy zamieszcza się postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego.
7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się za zgodą stron, możliwość zmian w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania, w formie aneksu do umowy.
Rozdział 4
Kontrola realizacji wykonania zadania
1. Wójt Gminy Rudna może zlecić kontrolę wydatkowania dotacji na realizację zadania.
2. Czynności kontrolnych dokonują osoby upoważnione przez Wójta Gminy Rudna.
3. Zakres kontroli obejmuje:
1) stan realizacji zadania,
2) efektywność i rzetelność jego wykonania,
3) prawidłowości wykorzystania środków z budżetu Gminy Rudna,
4) prowadzenie dokumentacji księgowo-rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Rudna.
4. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół.
5. Na podstawie protokołu, Wójt Gminy Rudna- w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji - kieruje do klubu sportowego realizującego zadanie stosowne wnioski i zalecenia, wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
6. W przypadku, gdy klub sportowy nie usunie stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, a środki finansowe na realizację zadania wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi wraz z należnymi odsetkami do budżetu Gminy Rudna, w terminie ustalonym przez Wójta Gminy Rudna zgodnie z odrębnymi przepisami określonymi w ustawie o której mowa w § 2 pkt.1.
Rozdział 5
Rozliczenie dotacji
§ 11. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały w terminie określonym w umowie.
2. W przypadku wykorzystania na realizację zadania tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana cześć dotacji podlega zwrotowi na zasadach określonych w umowie.
Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 12. 1. Wnioski dotyczące 2011 roku będą składane w terminie do 7 dni od daty wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudna.
§ 13. Traci moc uchwała Nr XIX/134/2008 Rady Gminy w Rudnej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy Rudna

Jerzy Stankiewicz
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr Nr III/12/10
Rady Gminy Rudna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

WNIOSEK
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr Nr III/12/10
Rady Gminy Rudna
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »