| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/21/10 Rady Powiatu Kamiennogórskiego

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu powiatu kamiennogórskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5) i pkt 8) lit. c oraz lit. d) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 ze zm.), (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215. art. 222, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240.) Rada Powiatu Kamiennogórskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 35 373 345 zł, z tego:

a) dochody bieżące w kwocie 34 004 345 zł,

b) dochody majątkowe w kwocie 1 369 000 zł,

w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 9 000 zł,

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst. 1 360 000 zł.

Prognozowane dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych według ich źródeł zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 33 156 193 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

z tego:

1) Wydatki bieżące -31 432 193 zł,

w tym:

a) Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 19 618 836 zł,

b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 9 487 125 zł,

c) Dotacje podmiotowe w kwocie139 130 zł dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych - załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,

d) Dotacje celowe w kwocie 35 000 zł na zadania własne powiatu w zakresie turystyki, pomocy społecznej i kultury fizycznej i sportu, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

e) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 041 440 zł,

f) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych w kwocie 510 662 zł - załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,

g) Wydatki na obsługę długu w kwocie 600 000 zł.

2) Wydatki majątkowe - 1 724 000 zł,

w tym:

a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 9 000 zł,

b) Podwyższenie udziałów w spółkach prawa handlowego -1 715 000 zł.

Plan wydatków majątkowych w układzie działów i rozdziałów, z wyodrębnieniem wydatków na inwestycje, zakupy inwestycyjne i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze wskazaniem źródła finansowania przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Brak treści

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2 217 152 zł, z przeznaczeniem na:

1) Planowaną spłatę kredytów kwocie - 1 217 152 zł,

2) Planowany wykup papierów wartościowych - 1 000 000 zł.

Rozchody budżetu powiatu na 2011 rok określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały na łączną kwotę 2 217 152 zł.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 4 000 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 5. Ustala się rezerwy budżetowe w kwocie 105 000 zł, z tego:

- rezerwę ogólna budżetu w kwocie 41 000 zł,

- rezerwę celową budżetu na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 64 000 zł.

§ 6. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000 zł,

2) Dokonywania przeniesień w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, oraz kwot na wydatki majątkowe w granicach działu klasyfikacji budżetowej.

3) Przekazania upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji kierownikom jednostek budżetowych powiatu (z wyjątkiem zwiększeń wynagrodzeń i wydatków inwestycyjnych),

4) Lokowania wolnych środków budżetowych, w trakcie realizacji budżetu w roku 2011, w innych bankach niż bank prowadzący rachunek bieżący budżetu.

§ 7. Brak treści

1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w kwocie 526 667 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o których mowa w art.402 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 roku nr 25 poz.150 z późn. zm.) w kwocie 200 000 zł i wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 200 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała budżetowa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Kamiennogórskiego


Bożena Ziemiańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.docx

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.docx

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.docx

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.docx

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.docx

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.docx

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.docx

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/21/10
Rady Powiatu Kamiennogórskiego
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.docx

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

dr Dominik Lubasz

Radca prawny i wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »