| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/293/10 Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 19 sierpnia 2010r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Siechnice

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 Nr 6 z 2003r., ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 159, z 2002r. ze zmianami), w związku z uchwałą Nr XXII/163/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Święta Katarzyna, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice (zatwierdzonego uchwałą NrXXXIX/291/10 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 19 sierpnia 2010 r.),
Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, zwaną dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, stanowiący integralną część uchwały;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

4. W granicach obszaru objętego planem nie występują:

1) obszary przestrzeni publicznych (w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania;

2) tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów:

a) tereny górnicze,

b) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi,

c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych;

3) tereny wymagające określenia szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

4) tereny wymagające określenia sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania, które określa się obowiązkowo, zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami).

§ 2.

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są ustaleniami obowiązującymi planu:

1) granice planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnym sposobie zagospodarowania;

3) oznaczenia poszczególnych terenów zawierające:

a) symbol określający przeznaczenie terenu,

b) kolejny numer terenu, wyróżniający go spośród innych terenów;

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie będące obowiązującymi ustaleniami planu posiadają charakter informacyjny:

1) orientacyjne podziały geodezyjne;

2) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia DN350 4,0MPa;

3) strefa ochronna od gazociągu;

4) strefa ochronna od gazociągu dotycząca budynków użyteczności publicznej (usług);

5) napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia.

§ 3.

Następujące określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) linia rozgraniczająca - linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, której przebieg określony na rysunku planu ma charakter wiążący i nie może ulegać przesunięciu w ramach realizacji planu;

2) minimalna szerokość działki - najmniejsza odległość pomiędzy przeciwległymi granicami działki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - linia ograniczająca obszar (samodzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczającymi teren), na którym dopuszcza się wznoszenie budynków, której przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich kondygnacjach. Linia ta nie dotyczy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, oraz okapów i gzymsów, które mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy nie więcej niż 0.8 m, oraz części budynków takie jak balkony, wykusze, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy, które mogą przekraczać wyznaczoną w planie linię zabudowy nie więcej niż 1.5 m;

4) plan - ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 uchwały;

5) powierzchnia zabudowy netto - wartość stanowiąca stosunek łącznej powierzchni zabudowy po obrysie zewnętrznym najniższej kondygnacji nadziemnej wszystkich obiektów kubaturowych zlokalizowanych na terenie danej nieruchomości do powierzchni tej działki lub zespołu działek, niezbędna do zachowania również w przypadku dokonywania podziałów geodezyjnych na każdej, z powstających w wyniku podziału działek;

6) przepisy odrębne - aktualne przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, powszechnie obowiązujące normy i akty prawa miejscowego, a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej dziedzinie;

7) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie będące dominującą formą wykorzystania terenu oraz obiektów z nim związanych;

8) przeznaczenie uzupełniające - przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na danym terenie oraz stanowi nie więcej niż 30% powierzchni terenu, z wyłączeniem przeznaczenia stanowiącego powierzchnię biologicznie czynną oraz urządzeń i obiektów towarzyszących;

9) stawka procentowa - stawka procentowa, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.);

10) teren - obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

11) urządzenia i obiekty towarzyszące - należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia technicznego wyposażenia i infrastruktury technicznej (stacje transformatorowe, przepompownie ścieków, itp.), drogi wewnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe (w tym trwale związane z gruntem), obiekty małej architektury oraz budynki gospodarcze dla funkcji dominujących oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

12) usługi podstawowe - usługi handlu detalicznego, gastronomii, zdrowia, urody, administracji, kultury, oświaty, finansów, usługi drobnego rzemiosła, sportu i rekreacji oraz pracownie artystyczne, architektoniczno-budowlane, urbanistyczne, biura projektowe, praktyki prawnicze i lekarskie, oraz inne o podobnym charakterze.

§ 4.

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.MN do 5.MN, dla których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN i 2.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza, szeregowa,

b) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 3.MN, 4.MN i 5.MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza;

2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,

b) urządzenia i obiekty towarzyszące,

c) urządzenia i obiekty sportu i rekreacji,

d) ciągi pieszo - jezdne,

e) zieleń.

2. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;

2) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz z zastrzeżeniem pkt 3;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN i 3.MN obowiązują ustalenia o których mowa w ust. 7 pkt 1;

4) dopuszcza się sytuowanie budynków bezpośrednio przy granicy działek, w tym budynków garażowych i gospodarczych, zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały;

5) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN budynki na działce budowlanej zaleca się sytuować równolegle lub prostopadle do linii rozgraniczającej teren.

3. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz powierzchniowych;

2) obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub na poziomie określonym w przepisach odrębnych - jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymagane jest bądź może być wymagane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko z zastrzeżeniem pkt 4;

4) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polegających na budowie dróg oraz sieci infrastruktury technicznej;

5) przed podjęciem działalności na obszarach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie.

4. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) przed podjęciem wszelkich zamierzeń inwestycyjnych należy pisemnie powiadomić z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem odpowiednie służby ochrony zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych;

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowniczych badań wykopaliskowych za pozwoleniem odpowiednich służby ochrony zabytków.

5. Określa się następujące parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) w zakresie kształtowania dachów dopuszcza się - dowolny kształt dachu;

2) dla zabudowy bliźniaczej oraz szeregowej obowiązuje zastosowanie jednolitych rozwiązań architektonicznych pod względem kolorystyki elewacji, kształtu i pokrycia dachu;

3) wysokość zabudowy przeznaczenia podstawowego nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe oraz 12 m;

4) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się garażowanie wyłącznie samochodów osobowych i małych dostawczych o masie całkowitej pojazdu nie przekraczającej 3,5 tony,

b) wysokość zabudowy - do 5,5 m;

5) maksymalna powierzchnia zabudowy netto wynosi:

a) dla zabudowy wolnostojącej - 0,30,

b) dla zabudowy bliźniaczej - 0,40,

c) dla zabudowy szeregowej - 0,50;

6) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej dla działki - 0,35.

6. Ustala się następujące, ogólne zasady i warunki podziału na działki budowlane:

1) dla zabudowy wolnostojącej:

a) minimalna szerokość działki wynosi 22 m,

b) minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 1000 m2 ;

2) dla zabudowy bliźniaczej:

a) minimalna szerokość działki wynosi 10 m,

b) minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 5002 ;

3) dla zabudowy szeregowej:

a) minimalna szerokość działki wynosi 7 m,

b) minimalna powierzchnia działki uzyskana w wyniku podziału nieruchomości wynosi 210 m2 ;

4) wydzielenie działek przeznaczonych pod zabudowę musi być poprzedzone wydzieleniem niezbędnych dojazdów;

5) opuszcza się wyznaczenie działek pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej o parametrach dostosowanych do wielkości lokalizowanych obiektów i urządzeń.

7. Określa się następujące, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) obowiązują ograniczenia w użytkowaniu wynikające z lokalizacji istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia relacji "Wrocław-Brzeg Opolski" DN350 PN 4,0 MPa, który posiada wyznaczoną strefę ochronną o szerokości (licząc od osi gazociągu):

a) 65 m - dla budynków usług (w tym użyteczności publicznej),

b) 35 m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) 25 m - dla wolnostojących budynków niemieszkalnych;

2) w granicach strefy ochronnej, o której mowa w pkt 1:

a) operator sieci gazowej jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągu,

b) ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci gazowej lokalizacji obiektów budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na ich budowę,

c) obowiązuje zapewnienie dojazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu,

d) zakazuje się wznoszenia sadzenia drzew i krzewów w pasie o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu) oraz urządzania stałych składów i magazynów,

e) zakazuje się prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji;

3) dopuszcza się lokalizację projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia dla którego obowiązują przepisy odrębne w zakresie stref kontrolowanych;

4) dopuszcza się odstępstwo od ograniczeń, o których mowa w pkt 1 i 2 w uzgodnieniu z operatorem sieci gazowej;

5) dopuszcza się przebudowę istniejącego gazociągu, o który, mowa w pkt 1, za zgodą operatora sieci oraz zmiany w tym przypadku zasięgu stref, o których mowa w pkt 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) dojazd do terenów odbywać się będzie z dróg wewnętrznych, do których przylegają tereny przeznaczenia podstawowego lub poprzez wydzielone z terenów przeznaczenia podstawowego ciągi pieszo-jezdne;

2) zakazuje się bezpośredniej obsługi komunikacyjnej z drogi powiatowej 1939D;

3) należy zapewnić następującą ilość miejsc parkingowych (wliczając miejsca parkingowe w garażach) - 2 miejsca na 1 mieszkanie.

9. Ustala się następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się lokalizację przed liniami zabudowy naziemnych kubaturowych urządzeń infrastruktury technicznej wolnostojących oraz jako obiektów wbudowanych w budynki przeznaczenia podstawowego lub uzupełniającego;

2) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruktury technicznej;

3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lub kablowanie sieci, w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez operatorów sieci;

4) należy dążyć do likwidacji napowietrznych liniowych elementów infrastruktury technicznej poprzez ich umieszczanie pod powierzchnią ziemi;

5) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) należy zapewnić rozbudowę sieci elektroenergetycznej w sposób zapewniający obsługę wszystkich obszarów, na których ustalenia planu dopuszczają zabudowę,

b) w zagospodarowaniu terenów znajdujących się pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub do nich przylegających, należy zachować odległości i ograniczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych na terenach własnych inwestora;

6) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę - zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie poprzez wodociąg gminny;

7) ustala się następujące zasady odprowadzenia ścieków: ścieki bytowe i komunalne, których dopuszczalny skład określają przepisy odrębne, należy odprowadzać za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej, do oczyszczalni ścieków;

8) ustala się następujące zasady odprowadzania wód opadowych i roztopowych:

a) wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na terenach uzbrojonych do kanalizacji deszczowej,

b) należy dążyć do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w obrębie działki,

c) każdy teren, na którym może dojść do zanieczyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, a powstałe ścieki odprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi;

9) ustala się następujące zasady w zakresie usuwania odpadów stałych - wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie na zorganizowane składowisko odpadów;

10) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło - obiekty w obszarze objętym planem zaopatrywane będą z indywidualnych lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło, z zastosowaniem technologii o wysokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

11) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

a) w zagospodarowaniu terenów znajdujących się nad istniejącymi i projektowanymi gazociągami lub do nich przylegającymi, należy zachować odległości i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) dopuszcza się budowę i przebudowę sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia w sposób nie kolidujący z istniejącą zabudową, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej obiektów przez przedsiębiorstwo energetyczne powinno odbywać się w oparciu o przepisy odrębne, wnioski zainteresowanych oraz o sporządzony przez przedsiębiorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie budowy sieci gazowej,

d) dopuszcza się korzystanie ze zbiorników stacjonarnych lokalizowanych na terenie własnym inwestora, zgodnie z przepisami odrębnymi;

12) ustala się następujące zasady rozwoju sieci telekomunikacyjnej: dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie nowej sieci telekomunikacyjnej.

10. Ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

§ 5.

1. Ustala się tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZI do 3.ZI , dla których obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń,

b) rezerwa terenu pod modernizacje drogi powiatowej nr 1939D;

2) uzupełniające: urządzenia i obiekty towarzyszące.

2. Określa się następujące, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - obowiązuje zakaz zabudowy oraz lokalizacji kubaturowych urządzeń i obiektów towarzyszących.

3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

§ 6.

1. Ustala się teren zieleni nieurządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.ZN, dla którego obowiązuje przeznaczenie:

1) podstawowe: zieleń;

2) uzupełniające: urządzenia i obiekty towarzyszące.

2. Określa się następujące, szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy - obowiązuje zakaz zabudowy oraz lokalizacji kubaturowych urządzeń i obiektów towarzyszących.

3. Ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

§ 7.

1. Ustala się teren wód śródlądowych, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.WS dla którego obowiązuje przeznaczenie podstawowe - wody powierzchniowe śródlądowe płynące - rowy melioracyjne.

2. Ustala się stawkę procentową w wysokości 0%.

§ 8.

1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.KDW do 5.KDW, dla których obowiązuje przeznaczenie podstawowe - drogi wewnętrzne, rozumiane jako drogi o parametrach jak dla dróg dojazdowych, nie zaliczane do żadnej z kategorii dróg publicznych, służące obsłudze wydzielonego terenu.

2. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: przed podjęciem działalności na obszarach wyznaczonych w planie, ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następnie odpowiednie jej zagospodarowanie.

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2.KDW, 3.KDW, 4.KDW, 5.KDW minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 10 m;

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.KDW minimalna szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 12 m;

3) dopuszcza się realizację jednostronnie chodników;

4) dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni i chodnika;

5) dopuszcza się lokalizację urządzeń sieci infrastruktury technicznej;

6) dopuszcza się lokalizację elementów małej architektury, zieleni w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego.

4. Ustala się stawkę procentową w wysokości 5%.

§ 9.

W granicach planu traci moc obowiązujący miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 przyjęty uchwałą nr XXVIII/257/2000 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2000r.

§ 10.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Siechnic.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej gminy Siechnice.

Przewodniczący Rady


Jerzy Woźniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/293/10
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik graficzny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/293/10
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Siechnicach o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/293/10
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych


Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/293/10
Rady Miejskiej w Siechnicach
z dnia 19 sierpnia 2010 r.

1. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Siechnice stanowi realizację Uchwały nr XXII/163/08 Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 08 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Siechnice, w granicach określonych na załączniku
2. Rozwiązania przyjęte w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki o następujących numerach ewidencyjnych 49/5 i 49/6 zlokalizowanego w Radomierzycach, gmina Siechnice są spójne z ustaleniami "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice".

Przewodniczący Rady


Jerzy Woźniak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jan Bijas

Dyrektor Generalny Salomon Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »