| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/23/10 Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 27 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c) i d) oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1.


1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 363.107.000,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 337.301.309,00 zł

2) dochody majątkowe w wysokości 25.805.691,00 zł, z tego:

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6.066.761,00 zł

b) dochody ze sprzedaży majątku 19.338.930,00 zł

c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400.000,00 zł

2. Łączna kwota planowanych dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) dochody gminy w wysokości 254.163.104,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 231.097.512,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 23.065.592,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 3.326.662,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 19.338.930,00 zł

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400.000,00zł

2) dochody powiatu w wysokości 108.943.896,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 106.203.797,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 2.740.099,00 zł, z tego:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 2.740.099,00 zł

3. Kwoty planowanych dochodów w układzie działów klasyfikacji budżetowej, w podziale na kwoty dochodów bieżących i kwoty dochodów majątkowych według źródeł, w tym dochodów pochodzących z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi zawiera załącznik nr 1.

§ 2.


1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Legnicy w wysokości 399.460.000,00 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące w wysokości 337.195.482,00 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 251.994.620,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 175.584.827,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76.409.793,00 zł, w tym na:

- remonty 2.669.640,00 zł

b) dotacje na zadania bieżące 37.514.461,44 zł, z tego na:

- dotacje przedmiotowe 4.800.000,00 zł

- dotacje podmiotowe 24.992.418,21 zł

- dotacje celowe 7.722.043,23 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.225.220,63 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 1.961.179,93 zł

e) obsługę długu miasta Legnicy 7.500.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w wysokości 62.264.518,00 zł, z tego na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 56.617.518,00 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 7.897.488,00 zł

b) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.800.000,00 zł

c) dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.847.000,00 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 3.620.000,00 zł

2. Łączna kwota planowanych wydatków, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1) wydatki gminy w wysokości 259.806.657,00 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 216.249.657,00 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 155.467.317,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98.908.177,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56.559.140,00 zł, w tym na:

- remonty 1.806.470,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 17.264.150,00 zł, z tego na:

- dotacje przedmiotowe 4.800.000,00 zł

- dotacje podmiotowe 11.167.130,00 zł

- dotacje celowe 1.297.020,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.843.788,63 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 174.401,37 zł

- obsługę długu miasta Legnicy 7.500.000,00 zł

b) wydatki majątkowe 43.557.000,00 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 37.910.000,00 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 3.500.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 1.800.000,00 zł

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.847.000,00 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 3.620.000,00 zł

2) wydatki powiatu w wysokości 139.653.343,00 zł, z tego na:

a) wydatki bieżące 120.945.825,00 zł, z tego na:

- wydatki jednostek budżetowych 96.527.303,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 76.676.650,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.850.653,00 zł, w tym na:

- remonty 863.170,00 zł

- dotacje na zadania bieżące 20.250.311,44 zł, z tego na:

- dotacje podmiotowe 13.825.288,21 zł

- dotacje celowe 6.425.023,23 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.381.432,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 1.786.778,56 zł

b) wydatki majątkowe 18.707.518,00 zł, z tego na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18.707.518,00 zł, w tym na:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i innych zagranicznych źródeł niepodlegających zwrotowi 4.397.488,00 zł

3. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

4. W wydatkach ustalonych w ust. 1 określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji przez miasto Legnica, które zawiera załącznik nr 3.

§ 3.Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.353.000,00 , którego źródłem pokrycia będą przychody z kredytu bankowego w wysokości 36.353.000,00 zł.
§ 4.


1. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 46.473.195,55 i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Legnicy w wysokości 10.120.195,55 .

2. Planowane przychody i rozchody budżetu miasta Legnicy zawiera załącznik nr 4.

§ 5.


1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 61.473.195,55 zł zaciąganych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 36.353.000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 10.120.195,55 zł

2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do zaciągania kredytu bankowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta Legnicy w wysokości 15.000.000,00 zł, kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 36.353.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 10.120.195,55 zł oraz prawnego zabezpieczenia kredytu.

§ 6.Ustala się plan dochodów w wysokości 2.000.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków w wysokości 2.000.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.


1. Ustala się plan dochodów w wysokości 3.465.000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków w wysokości 3.465.000,00 zł na finansowanie ochrony środowiska i godpodarki wodnej miasta Legnicy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Ustala się plan dochodów w wysokości 757.880,00 zł z tytułu sprzedaży map, danych i innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z tytułu opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu i wydatków w wysokości 757.880,00 zł na prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Legnicy na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.


1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu Legnica na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez miasto Legnica zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na rok 2011 zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych przez miasto Legnica w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Legnicy w roku 2011 w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych związanych z realizacją zadań miasta Legnicy zamieszczone zostało w załączniku nr 11.

§ 11.Plan dochodów rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych miasta Legnicy prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi sfinansowanych na rok 2011 zawiera załącznik nr 12.

§ 12.


1. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2011 zawiera załącznik nr 13.

2. Ustala się dotację przedmiotową do średniej powierzchni użytkowej komunalnych lokali mieszkalnych w kwocie 4.800.000,00 zł dla Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy.

3. Ustala się zakres i kwoty dotacji celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy:

1) Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego 3.403.575,93 zł

- renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych 2.403.575,93 zł

- zagospodarowanie oraz utworzenie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych 1.000.000,00 zł

2) Przebudowa węzła cieplnego w budynku Przychodni przy ul. Tatrzańskiej 2 77.000,00 zł

3) Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 1, 5, 9, 10 i 14 w budynku gminy przy ul. Chojnowskiej 153 50.000,00 zł

4) Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 5, 10 i 13 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 23 50.000,00 zł

5) Dobudowa przewodów wentylacji grawitacyjnej w kuchni w mieszkaniach nr 3, 4, 7 i 9 w budynku gminy przy ul. Głogowskiej 62 50.000,00 zł

6) Południowo-Zachodni Szlak Cysterski, w tym przebudowa (adaptacja) pomieszczeń Bramy Głogowskiej dla potrzeb punktu informacji turystycznej 155.000,00 zł

§ 13.


1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ogółem 1.000.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości ogółem 3.590.760,00 zł, z tego:

a) rezerwy celowe oświaty: 2.575.760,00 zł, z tego na:

- usuwanie skutków awarii 350.000,00 zł

- nauczanie przyłóżkowe 15.000,00 zł

- -dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli 604.760,00 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych będących emerytami i rencistami 1.200.000,00 zł

- nagrody Prezydenta dla nauczycieli 296.000,00 zł

- uruchomienie dodatkowych oddziałów wychowania przedszkolnego 50.000,00 zł

- zakup komputerów do dwóch multicentrów w ramach projektu systemowego POKL "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III szkół podstawowych" 60.000,00 zł

b) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 800.000,00 zł

c) rezerwa celowa na nagrodę Miasta Legnicy 15.000,00 zł

d) rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne (inicjatywy lokalne) 200.000,00 zł

§ 14.Upoważnia się Prezydenta Miasta Legnicy do:

1) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż prowadzący obsługę bankową budżetu miasta Legnicy,

2) dokonywania zmian planu wydatków budżetu w ramach działu polegających na:

a) przesunięciu planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) przesunięciu środków w zakresie planu wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej w zakresie §§ 4210 - 4260, 4280, 4300 - 4430 i 4700.

§ 15.Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Legnicy zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyjątkiem zwrotu wydatków uzyskanych z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków.

§ 16.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.

§ 17.Uchwała podlega rozplakatowaniu w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy.

§ 18.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


Grażyna Pichla

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2011

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

WYKAZ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ MIASTO LEGNICA W ROKU 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2011

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2011

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA LEGNICY NA ROK 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU SPRZEDAŻY MAP, DANYCH I INNYCH MATERIAŁÓW I INFORMACJI Z POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO ORAZ Z TYTUŁU OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM TEGO ZASOBU I UZGADNIANIEM USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI UZBROJENIA TERENU I PLAN WYDATKÓW NA PROWADZENIE POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO MIASTA LEGNICY NA ROK 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI MIASTU LEGNICA NA ROK 2011

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ MIASTO LEGNICA ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2011

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ MIASTO LEGNICA W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2011

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA LEGNICY W ROKU 2011

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.xls

PLAN DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA LEGNICY PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY ORAZ WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH NA ROK 2011

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/23/10
Rady Miejskiej Legnicy
z dnia 27 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.xls

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2011

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »