| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/9/10 Rady Miejskiej w Twardogórze

z dnia 17 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zmianami/, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.215, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240/, Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na kwotę 35.366.873,-

z tego:

a) dochody bieżące 29.311.073,-

- dochody z podatków i opłat 7.753.347,-

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7.275.654,-

- wpływy z usług jednostek budżetowych 1.907.315,-

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 200.000,-

- dochody z majątku gminy 812.000,-

- subwencja ogólna z budżetu państwa 7.624.444,-

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3.265.023,-

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 303.290,-

- rekompensaty utraconych dochodów 170.000,-

b) dochody majątkowe 6.055.800,-

- dochody z majątku gminy 752.000,-

- dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 793.600,-

- dotacje rozwojowe 4.480.200,-

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 30.000,-

Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Twardogórze, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 3.

§ 2. Wydatki budżetu gminy na kwotę 36.263.336,-

z tego:

1) wydatki bieżące 26.798.336,-

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych 21.192.660,-

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12.505.817,-

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8.686.843,-

b) dotacje na zadania bieżące 1.116.700,-

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.934.976,-

d) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 554.000,-

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 9.465.000,-

Wydatki budżetu gminy w układzie działów określa załącznik nr 4, natomiast szczegółową klasyfikację załącznik nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 896.463,-

2. Źródłem sfinansowania deficytu oraz spłaty uprzednio zaciągniętych pożyczek, wykupu obligacji komunalnych będą przychody pochodzące z zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych jako nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 4.138.400,-

3. Na spłatę rat zaciągniętych wcześniej pożyczek przeznacza się środki w wysokości 241.937,- zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Na wykup obligacji komunalnych serii D/2006 przeznacza się kwotę 2.000.000,- oraz na wykup obligacji komunalnych serii B/2008 przeznacza się kwotę 1.000.000,-zgodnie z załącznikiem nr 6.

5. Przychody budżetu w wysokości 4.138.400,- i rozchody w wysokości 3.241.937,- określa załącznik nr 6 do uchwały,

§ 4. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 58.701,-

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 422.722,- z przeznaczeniem na:

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi w jednostkach na terenie miasta i gminy 137.722,-

- skutki wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach samorządowych na terenie miasta i gminy 175.000,-

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 5.000,-

- zarządzanie obiektami sportowymi 100.000,-

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli 5.000,-

§ 5. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.265.023,- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dotacje z budżetu gminy w wysokości 1.166.700,- z podziałem na:

1. Dotacje przedmiotowe z budżetu dla zakładu budżetowego w wysokości 356.600,- zgodnie z załącznikiem nr 13.

2. Dotacje podmiotowe udzielone dla :

a) Instytucji kultury w wysokości 417.100,-

b) Niepublicznej jednostki systemu oświaty w wysokości 103.000,-

3. Dotacje celowe z budżetu :

a) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w wysokości 190.000,-

b) na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 50.000,-

c) na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych w wysokości 50.000,-

Szczegółowych wykaz udzielonych dotacji przedstawia załącznik nr 12.

§ 7. Określa się dochody w wysokości 200.000,- z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w wysokości 200.000,- na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych na rok 2011 w wysokości 9.415.000,- wg załącznika nr 9,

2. Ustala się wykaz wydatków związanych z realizacją zadań remontowych w ramach budżetu gminy na rok 2011 w wysokości 575.400,- wg załącznika nr 8,

3. Ustala się limity wydatków związane z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan wydatków na zdania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 11. Ustala się przychody w wysokości 6.138.474,- w tym dotacja 356.600,- i koszty w wysokości 6.108.886,- samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Burmistrza Miasta i Gminy pożyczek, poręczeń i gwarancji krótkoterminowych dla jednostek organizacyjnych gminy do kwoty 500.000,-.

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.000.000,-

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 896.463,-

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 3.241.937,-

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości ustalonego limitu,

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych oraz programów i projektów objętych dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej - do wysokości kwot ustalonych w załączniku nr 10 i w załączniku 15,

3. Wystawienia weksla i podpisywania deklaracji wekslowej przy kontrasygnacie Skarbnika,

4. Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działów,

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

6. Spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego,

7. Udzielania w roku budżetowym pożyczek, poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500.000,-.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Adamski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Miejskiej w Twardogórze
z dnia 17 grudnia 2010 r.
Zalacznik15.pdf

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »