| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Górze

z dnia 19 października 2010r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra dla działki nr 919 w obrębie Witoszyce

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, 2009 r. nr 52 poz. 420, nr 157 poz.1241 oraz z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106 poz. 675), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717, zm. 2004 r. Dz. U. nr 6 poz. 41, nr 141 poz. 1492. z 2005 r. nr 113, poz. 954, nr 130, poz. 1087. z 2006 r. nr 45 poz. 319, nr 225 poz.1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. nr 199 poz. 1227, nr 201 poz. 1237, nr 220 poz. 1413, z 2010r. nr 24 poz.124, nr 75 poz. 474, nr 106 poz. 675, nr 119 poz. 804, nr 130 poz.781) oraz w związku z uchwałą Nr XLIII/290/09 Rady Miejskiej w Górze z dnia 13.11.2009 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Góra Rada Miejska w Górze uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, uchwalony uchwałą Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r., opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z 2006 r., Nr 115, poz. 1901, w zakresie terenu działki nr 919 w obrębie Witoszyce, w granicach określonych na załączniku do niniejszej uchwały.

2. Rysunek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały zastępuje w granicach na nim określonych odpowiednią część załącznika nr 31.4 do uchwały Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r.

3. Oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu odpowiadają legendzie rysunku planu stanowiącego załącznik nr 34 do uchwały Nr XLI/298/2006 Rady Miejskiej w Górze z dnia 6 kwietnia 2006 r. i stanowią obowiązujące ustalenia planu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Góry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady

Jerzy Kubicki

Załącznik do Uchwały Nr LV / 393 / 10
Rady Miejskiej w Górze
z dnia 19 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA OBRĘB WITOSZYCE DLA DZIAŁKI NR 919

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Huczko

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »