| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/22/10 Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 21 grudnia 2010r.

w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym gminy Dzierżoniów oraz jej jednostek podległych oraz warunki dopuszczalności pomocy de minimis, w których ulga będzie stanowić pomoc de minimis oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania przedmiotowych ulg

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym zwanych dalej "należnościami pieniężnymi", przypadających Gminie Dzierżoniów oraz jej jednostkom podległym, nie posiadającym osobowości prawnej, warunki dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc de minimis oraz organy uprawnione do udzielania ulg.

§ 2. 1. Należności pieniężne, mogą zostać umorzone w całości lub w części w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym

2. Umorzenie należności pieniężnej, za którą odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich dłużników.

§ 3. 1. W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym można odroczyć termin zapłaty całości lub części należności pieniężnych, a także rozłożyć na raty płatność całości lub części tychże należności.

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności - należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

3. Jeżeli dłużnik nie spłaci którejkolwiek z rat lub jej części - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna w całości wraz z odsetkami za opóźnienie należnymi od pierwotnego terminu wymagalności.

4. Okres odroczenia terminu płatności nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.

5. Okres spłaty należności pieniężnej rozłożonej na raty nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można wyrazić zgodę na spłatę wierzytelności rozłożonej na raty na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

6. Od należności pieniężnej, której termin płatności odroczono lub rozłożono na raty nie pobiera się odsetek za opóźnienie za okres od dnia złożenia wniosku do upływu terminu zapłaty ustalonego w oświadczeniu.

§ 4. 1. Do umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:

1) Wójt Gminy w stosunku do należności pieniężnych Gminy nie związanych z działalnością żadnej jednostki jej podległej, nie posiadającej osobowości prawnej;

2) Kierownicy jednostek podległych Gminie nieposiadających osobowości prawnej - w stosunku do należności pieniężnych tej jednostki, z tym, że na umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej, której wartość przekracza kwotę 1.000,- zł wymagana jest zgoda Wójta Gminy.

2. Przez wartość należności pieniężnej rozumie się wysokość należności głównej wraz z odsetkami, kosztami postępowania i innymi należnościami ubocznymi, ustaloną na dzień wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia ulgi.

§ 5. 1. Organ przyznający ulgę na wniosek dłużnika prowadzącego działalność gospodarczą, może udzielić określonych w § 2 i 3 ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Dzierżoniów i jednostkom podległym, które mogą Stanowic pomoc de mini mis i udzielane są zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006r.)

2. Ulgi, o których mowa w ust. 1 udziela się, gdy wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis dla jednego przedsiębiorcy otrzymanej przez niego w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch kolejnych poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty stanowiącej 200 tys. euro, w przypadku podmiotu gospodarczego działającego w sektorze transportu drogowego 100 tys. euro.

3. Dłużnik, który chce skorzystać z pomocy de minimis zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem:

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de mini mis, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo świadczenia o wielkości pomocy de mini mis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

2) wypełnionego formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53. Poz. 311);

3) sprawozdań finansowych z okres 3 ostatnich lat obrotowych (zgodnie z wymogiem § 1, ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

4. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis w ramach niniejszej uchwały jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie - na wniosek organu udzielającego pomocy - dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych dla jej oceny oraz prawidłowego udzielenia.

5. W przypadku, kiedy udzielenie ulgi stanowiącej pomoc de minimis nie jest możliwe z uwagi na przekroczenie pułapu dopuszczalnej pomocy de mini mis lub z uwagi na niedopełnienie obowiązków określonych w ust. 3 i 4, wniosek dłużnika o ulgę pozostaje bez rozpatrzenia.

6. Przepisy ust. 1 - 5 stosuje się odpowiednio w przypadku umorzenia z urzędu należności w całości dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczom.

§ 6. 1. Umorzenie w całości lub w części należności pieniężnych lub odroczenie terminu spłaty całości lub części należności pieniężnych albo rozłożenie jej na raty następuje w formie pisemnej w drodze jednostronnego oświadczenia woli złożonego na podstawie przepisów prawa cywilnego.

2. Jeżeli umorzenie obejmuje część należności pieniężnej wyznacza się termin zapłaty pozostałej do uregulowania części należności pieniężnej. W takim przypadku w oświadczeniu woli, poucza się dłużnika, iż niedotrzymanie terminu zapłaty pozostałej części należności pieniężnej skutkuje wymagalnością całej należności pieniężnej w wysokości sprzed umorzenia wraz z odsetkami za opóźnienie od pierwotnego terminu wymagalności.

§ 7. 1. Udzielenie ulg, o których mowa w § 2 i 3 następuje na wniosek dłużnika.

2. Należność pieniężna może zostać z urzędu umorzona w całości lub w części przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

3. Projekt oświadczenia organu o udzieleniu ulgi opracowują zgodnie z kompetencjami, pracownicy merytoryczni komórek organizacyjnych Urzędu Gminy lub kierownicy jednostek podległych.

§ 8. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających Gminie Dzierżoniów lub jej podległym jednostkom organizacyjnym wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa na piśmie organowi, o którym mowa w § 4.

2. Wniosek powinien zawierać, w szczególności:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi;

2) oświadczenie o sytuacji majątkowej według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 (dla osoby fizycznej) do niniejszej uchwały.

3. W przypadku, gdy dłużnikiem ubiegającym się o udzielenie ulgi jest przedsiębiorca winien we wniosku wskazać przeznaczenie wnioskowanej pomocy publicznej i odpowiedniej podstawy prawnej jej udzielenia, a nadto zawrzeć informacje o uzyskanej pomocy w formie zgodnej z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 59 poz.404 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

4. W przypadku stwierdzenia, po dokonanej weryfikacji wniosku, iż przedstawione dokumenty lub podane informacje są niewystarczające i nie można na ich podstawie ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielenia ulgi, właściwy organ wzywa dłużnika do ich uzupełnienia wyznaczając jednocześnie dłużnikowi odpowiedni termin na ich uzupełnienie, nie dłuższy niż 14 dni.

5. Nie uzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

6. W przypadku wszczęcia z urzędu postępowania w przedmiocie umorzenia należności pieniężnych właściwy organ dokonuje ustalania istnienia przesłanek warunkujących umorzenie tejże należności pieniężnej na podstawie posiadanej dokumentacji.

§ 9. Wójt Gminy przedstawi Radzie Gminy Dzierżoniów sprawozdanie dotyczące zakresu umorzonych, odroczonych terminów płatności, rozłożonych na raty należności pieniężnych gminy wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

§ 10. Wnioski o udzielenie ulg nierozpoznane do dnia wejścia w życie uchwały podlegają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określonych niniejszą uchwałą.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr XXII/202/08 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 24 kwietnia 2008r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów


Grzegorz Powązka

Załącznik do Uchwały Nr III/22/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 21 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »