| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/10 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na rok 2011

Na podstawie art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217 ust 1, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz art.18 ust. 2 pkt 9 lit. I) oraz lit h) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku nr 141, poz. 1591 ze zmianami). Rada Miejska w Lądku Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 26.740.520,00 zł w tym:

1. dochody bieżące: 20.782.730,00 zł

2. dochody majątkowe: 5.957.790,00 zł

- jak w załączniku nr 1

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 26.740.520,00 zł

- jak w załączniku nr 2

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.930.944,00 zł w tym

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej - 14.486.099,00 zł z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.838.858,00zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 4.647.241,00 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1.199.275,00 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.544.001,00 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 114.369,00 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Lądek Zdrój przypadające do spłaty w roku 2011 - w kwocie łącznej 29.100,00 zł

6) wydatki na obsługę długu publicznego 558.100,00 zł

- - jak w załączniku nr 2

3. Wydatki Budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.809.576,00 zł w tym:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.534.576,00 zł - gdzie wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - 4.813.451,00 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego - 1.275.000,00 zł

- jak w załączniku nr 2 i 3

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2.230.890,00 zł, z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego, i rozchody budżetu w łącznej kwocie 2.230.890,00zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- zgodnie z załącznikiem nr 4

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2011 - 2.230.890,00 zł , z czego:

a) na zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu - 2.230.890,00 zł

3. Upoważnia się Burmistrza Lądka Zdroju do zaciągania zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2.

§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 30.000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową w łącznej kwocie 60.000,00 zł - z czego:

1) na dofinansowanie do zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 60.000,00 zł

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 756) i załącznikiem nr 2 (w dziale 851)

2. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 5

3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

- zgodnie z załącznikiem nr 1 i 6

4. dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki budżetu na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska

- zgodnie z załącznikiem nr 1 (w dziale 900 rozdz. 90019) i załącznikiem nr 2 (w dziale 710 rozdz. 71004)

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011

- jak w załączniku nr 6

§ 7. 1. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Lądek Zdrój w łącznej kwocie 95.481,00 zł . gdzie

1) wydatki funduszu sołeckiego ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim 95.481,00 zł

- jak w załączniku nr 7

2. Zobowiązania zaciągane w zakresie wydatków budżetu z załącznika nr 7 do swojej skuteczności finansowej wymagają podpisu kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie budżetu oraz odpowiednio podpisu Sołtysa.

3. Warunkiem do dokonania wydatku w zakresie załącznika nr 7 jest dekretacja do zapłaty podpisana przez kierownika jednostki budżetowej realizującej zadanie oraz odpowiednio podpisu sołtysa z zastrzeżeniem ust 4.

4. W razie odmowy dekretacji zapłaty za strony Sołtysa zapłata zostaje dokonana na podstawie dekretacji kierownika jednostki budżetowej o czym Burmistrz Lądka Zdroju ustnie powiadamia Radę Miejską w Lądku Zdroju na najbliższej sesji po takiej zapłacie.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

- jak załącznik nr 8

2. Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budżetu lub zwiększenie dotacji z budżetu

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Lądka Zdroju:

1) do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków budżetu polegających na:

a) przeniesieniu wydatków w ramach działu,

b) planowaniu w ramach działu pod działem nowych wydatków,

c) przesunięciach w planie, między wydatkami majątkowymi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie zmieniając ogólnej wysokości środków finansowych na realizację zadania.

2) do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

a) w obrębie wydatków działu związanych z realizacją zadań statutowych jednostki budżetowej

§ 10. W zakresie wykonania budżetu na 2011 rok upoważnia się Burmistrza Lądka Zdroju do:

1) zaciągania w roku 2011 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w ciągu roku nie może przekroczyć limitu 500.000,00 zł.

2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 200.000,00 zł

4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 200.000,00 zł

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju

§ 12. Uchwała Wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Lądku - Zdroju


Leszek Pazdyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU W 2001 ROKU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH INWESTYCJI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2011 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIAZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

WYKAZ PLANOWANYCH DO UDZIELENIA DOTACJI W 2011 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2011 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/10
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

CZĘŚĆ OPISOWA DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY LĄDEK - ZDRÓJ NA ROK 2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konrad Dura

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »