| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku - Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.493.908 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody majątkowe w wysokości 6.535.676 zł, w tym: w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.025.676 zł

2) Dochody bieżące w wysokości 17.958.232 zł w tym:

a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280.000 zł

b) subwencja ogólna w wysokości 3.233.396 zł

c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.074.270 zł

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 290.302 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.251.533 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 17.916.833 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.884.216 zł w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.830.419 zł - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 7.053.797 zł,

b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 393.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.674.645 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 229.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 710.000 zł,

f) wydatki na udzielone poręczenia w wysokości 25.000 zł.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 8.334.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.455.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.757.625 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.200.000 zł, z następujących tytułów:

1) z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.200.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.442.375 zł z następujących tytułów:

1) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł

2) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 822.375 zł

3) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.400.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 87.900 zł, stanowiącą 0,33% planowanych wydatków budżetu.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 52.100 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,5% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 393.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 278.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok w wysokości 1.594.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 280.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 56.000 zł

- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 224.000 zł

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2011 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2011 roku,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych - Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zał Nr 1 dochody wg źródeł 2011

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.xls

Zał Nr 1a dochody 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał Nr 2 wydatki wg działów i rozdz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zał Nr 3 budżet wg dz i roz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zał Nr 4 przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zał nr 5 inwestycje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zał Nr 6 wydatki strukkt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zał Nr 7 dotacje z budżetu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Zał Nr 8 zad zlecone

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Zał Nr 9 zad z porozum

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Zał Nr 10 ochrona środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Zał Nr 11 dochody wydzielone

Przewodniczący Rady Miasta


Wioletta Urbańczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kacper Sołoniewicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »