| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Świeradów-Zdrój

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b,c,d,e, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 54, art. 58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 13 grudnia 2001 roku - Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 24.493.908 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały, z tego:

1) Dochody majątkowe w wysokości 6.535.676 zł, w tym: w tym środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej: 5.025.676 zł

2) Dochody bieżące w wysokości 17.958.232 zł w tym:

a) wpływy z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 280.000 zł

b) subwencja ogólna w wysokości 3.233.396 zł

c) dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 3.074.270 zł

d) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadania bieżące w wysokości 290.302 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.251.533 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości 17.916.833 zł, w tym:

a) wydatki bieżące jednostek budżetowych 13.884.216 zł w tym: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 6.830.419 zł - na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 7.053.797 zł,

b) dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące w wysokości 393.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2.674.645 zł

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 229.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

e) wydatki na obsługę długu w wysokości 710.000 zł,

f) wydatki na udzielone poręczenia w wysokości 25.000 zł.

3. Wydatki majątkowe w wysokości 8.334.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 6.455.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki budżetu gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1.757.625 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5.200.000 zł, z następujących tytułów:

1) z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 1.000.000 zł,

2) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.200.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.442.375 zł z następujących tytułów:

1) ze spłat zaciągniętych pożyczek w kwocie 220.000 zł

2) ze spłat zaciągniętych kredytów w kwocie 822.375 zł

3) z wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.400.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł.

5. Ustala się limity zobowiązań:

1) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1,

2) na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 2 ust. 3.

§ 3. 1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 87.900 zł, stanowiącą 0,33% planowanych wydatków budżetu.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 52.100 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego stanowiącą 0,5% planowanych wydatków budżetowych pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 393.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 278.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2011 rok w wysokości 1.594.293 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się plan finansowy zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 280.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 56.000 zł

- w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 224.000 zł

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków wydzielonych dochodów jednostek oświatowych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Wykaz zadań majątkowych planowanych do realizacji w 2011 roku określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały. Spłata zaciągniętego zobowiązania powinna nastąpić do 31.12.2011 roku,

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój do:

1) dokonywania przeniesień wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej,

2) dokonywania przeniesień wydatków majątkowych pomiędzy paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż w banku prowadzącym obsługę budżetu Gminy,

4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach jednego działu, za wyjątkiem przeniesień wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.


Uzasadnienie

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o finansach publicznych - Burmistrz Miasta w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zał Nr 1 dochody wg źródeł 2011

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1a.xls

Zał Nr 1a dochody 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zał Nr 2 wydatki wg działów i rozdz

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Zał Nr 3 budżet wg dz i roz

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Zał Nr 4 przychody i rozchody

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zał nr 5 inwestycje

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Zał Nr 6 wydatki strukkt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Zał Nr 7 dotacje z budżetu

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Zał Nr 8 zad zlecone

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Zał Nr 9 zad z porozum

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Zał Nr 10 ochrona środowiska

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr III/14/2010
Rady Miasta Świeradów-Zdrój
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Zał Nr 11 dochody wydzielone

Przewodniczący Rady Miasta


Wioletta Urbańczyk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »