| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/17/11 Rady Miasta Wojcieszów

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojcieszów

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Wojcieszów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.21 ust.1 pkt 2 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.

§ 1. Uchwala się zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojcieszów.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.266 z późn.zm.)

2) Gminie - należy przez to rozumieć miasto Wojcieszów,

3) mieszkaniowym zasobie lub zasobie - należy przez to rozumieć mieszkaniowy zasób Gminy Wojcieszów,

4) wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Wojcieszów reprezentowana przez Burmistrza Miasta lub podmiot przez niego upoważniony (w tym zarządca).

5) dochodzie - należy przez to rozumieć dochód, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,

6) komisji - należy przez to rozumieć Społeczną Komisję Mieszkaniową.

§ 3. Gmina wynajmu je lokale mieszkalne osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

1) są pełnoletni,

2) są mieszkańcami Gminy Wojcieszów,

3) nie posiadają tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego niż lokal najmowany z zasobów komunalnych gminy.

4) znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, tzn. osoby zamieszkujące w lokalach, w których na jedną osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 5m2 ogólnej powierzchni mieszkalnej, oraz w lokalach niedostosowanych do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarza specjalisty.

§ 4. Gmina wynajmuje lokale mieszkalne, w tym:

1) zamienne,

2) socjalne,

3) lokale mieszkalne przeznaczone do remontu we własnym zakresie na koszt przyszłego najemcy bądź powstałe w wyniku adaptacji,

4) o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 .

Rozdział II.
Wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca zastosowanie obniżek czynszu.

§ 5. Oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony może nastąpić na rzecz osób, które nie kwalifikują się do najmu lokalu socjalnego i których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie przekraczał 100%kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku złożenia wniosku.

§ 6. Oddanie w najem lokalu socjalnego może nastąpić na rzecz osób, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, w kwartale poprzedzającym dzień złożenia wniosku, nie przekraczał 50% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych i 100% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych, obowiązującej w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

§ 6a. O obniżkę czynszu mogą ubiegać się osoby, których miesięczny dochód nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym oraz 75% najniższej emerytury na każdego członka w gospodarstwie wieloosobowym.

Rozdział III.
Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.

§ 7. Przez warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy należy rozumieć zamieszkiwanie w lokalach:

1) w których na jedną osobę stale zamieszkującą przypada mniej niż 5 m2 powierzchni mieszkalnej,

2) niedostosowanych do potrzeb wynikających z warunków zdrowotnych, potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarza specjalisty.

Rozdział IV.
Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego.

§ 8. Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

1) stale zamieszkującym w Wojcieszowie przez co najmniej 5 lat,

2) pozbawionym lokali, wchodzących w skład zasobu, wskutek klęski żywiołowej, katastrofy budowlanej lub innego zdarzenia losowego,

3) zajmującym lokale w budynkach wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do rozbiórki w związku ze stwierdzeniem zagrożenia życia lub mienia,

4) zajmującym lokale w budynkach, przeznaczonych do rozbiórki na cele związane z inwestycją gminy.

5) zajmującym lokale w budynkach wchodzących w skład zasobu, przeznaczonych do remontu kapitalnego lub modernizacji,

6) którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu mieszkania, wchodzącego w skład zasobu i które nie skorzystały z przysługującego im pierwszeństwa w jego nabyciu,

7) zajmującym lokale w budynkach przeznaczonych na zasób lokali socjalnych,

8) zajmujących lokale socjalne, w razie wzrostu dochodów gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną w § 6 i nieprzekraczających dochodów, o których mowa w § 5.

§ 9. 1. W dalszej kolejności, ponad wskazania w § 8, pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przysługuje osobom:

1) których wysokość dochodu gospodarstwa domowego, brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego lub warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy, uzasadniają oddanie w najem lokalu na czas nieoznaczony,

2) które nie mają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego i legitymują się warunkami zamieszkiwania, o których mowa w § 7, gdy jednocześnie dają gwarancję wykonania remontu w ustalonym terminie, bądź wykonania adaptacji pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne.

2. W przypadku, gdy w danym roku wynajmujący dysponuje mniejszą ilością wolnych lokali niż liczba zakwalifikowanych wniosków do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony, o pierwszeństwie decyduje też data złożenia wniosku.

§ 10. Wynajmujący może zawrzeć umowę najmu lokalu na czas nieoznaczony z osobami, wobec których sąd orzekł eksmisję, jeżeli ustały jej przyczyny.

§ 11. 1. W zakresie umowy najmu lokalu socjalnego pierwszeństwo przysługuje następującym osobom:

1) którym sąd przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego,

2) są bezdomne i spełniają kryteria dochodowe określone w § 6,

3) opuszczającym dom dziecka (placówkę opiekuńczo-wychowawczą) w związku z uzyskaniem pełnoletności, do którego trafiły z terenu Gminy Wojcieszów i spełniają kryterium dochodowe określone w § 6,

4) które zajmują lokale socjalne w budynkach przeznaczonych do sprzedaży.

2. W przypadku, gdy w danym roku wynajmujący dysponuje mniejszą ilością wolnych lokali niż liczba zakwalifikowanych wniosków do zawarcia umowy o najem lokalu socjalnego, o pierwszeństwie decyduje data wyroku sądowego, a następnie data złożenia wniosku.

Rozdział V.
Tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali oraz sposób poddania tych spraw kontroli społecznej.

§ 12. 1. Wynajęcie lokalu mieszkalnego poprzedza złożenie wniosku w siedzibie Urzędu Miasta - wniosku mieszkaniowego.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody,

2) oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych.

§ 13. Wnioski złożone do dnia 31 października danego roku są rozpatrywane w danym roku przez Burmistrza Miasta Wojcieszów, po zasięgnięciu opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

§ 14. 1. O sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawca jest informowany pisemnie.

2. Negatywne załatwienie wniosku winno zawierać uzasadnienie.

§ 15. 1. Do dnia 31 grudnia każdego roku sporządza się listy osób zakwalifikowanych i oczekujących na przydział mieszkania na rok następny.

2. Listy wywieszane są w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów i zawierają:

1) datę złożenia wniosku,

2) imię i nazwisko osoby zakwalifikowanej.

3. Z list skreśla się osoby, z którymi podpisano umowę najmu.

4. Osoby, z którymi nie podpisano umów najmu lokalu i które spełniają warunki do przyznania prawa najmu są wpisywane na listę roku następnego z pierwotną data wpisu.

5. Osoby umieszczone na listach mają obowiązek aktualizowania informacji zawartych we wnioskach, a dotyczących w szczególności:

1) zmiany struktury rodziny (np. rozwód, zawarcie małżeństwa, urodzenia dziecka, zgon, itp.),

2) zmiany adresu zamieszkania,

3) w terminie do 30 listopada każdego roku dostarczenie aktualnych dochodów. W przypadku niedokonania aktualizacji wniosku, o której mowa w punktach 1-3 osoby umieszczone na listach zostają z tych list skreślone.

6. Osoby, które w związku z realizacją wniosku o najem lokalu do remontu bądź najem lokalu socjalnego trzykrotnie odmówiły przyjęcia lokalu skreśla się z listy oczekujących.

§ 16. 1. Odwołanie od sposobu rozpatrzenia wniosku o najem lokalu składa się do Burmistrza Miasta Wojcieszów do 31 stycznia roku następnego.

2. O wyniku rozstrzygnięcia wraz z uzasadnieniem, wnioskodawcy są powiadamiani pisemnie do dnia 31 marca.

3. Osoby, którym uwzględniono odwołanie, są dopisywane do list najmu zgodnie z datą złożenia wniosku.

Rozdział VI.
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład zasobu oraz zamiany między najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

§ 17. 1. Za zgodą wynajmującego można dokonać zamiany lokali wchodzących w skład zasobu, jak również pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.

2. Przez zamianę rozumie się rozwiązanie dotychczasowych umów najmu, podpisanie protokołów zdawczo-odbiorczych, zawarcia nowych umów najmu na wskazane we wniosku o zamianę lokale i przejęcie ich protokołem zdawczo-odbiorczym.

3. Zamianie podlegają wyłącznie lokale wolne od zadłużeń.

Rozdział VII.
Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

§ 18. 1. Wynajmujący może nawiązać umowe najmu lokalu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, innymi niż wymienieni w art.691 Kodeksu cywilnego, pod warunkiem stałego zamieszkania ww. osób z najemcą i nieposiadania własnego lokalu bądź możliwości zamieszkania w innym lokalu, do którego posiadają te osoby tytuł prawny.

2. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu z osobami, które pozostały po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy osoby te nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz gdy:

1) co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu opuszczonym przez najemcę,

2) są osobami bliskimi najemcy, przez których rozumie się wstępnych, zstępnych, pełnoletnie rodzeństwo oraz pełnoletnie dzieci rodzeństwa, małżonków rodzeństwa, małżonków dzieci, osoby przysposobione, ich małżonków i pełnoletnie dzieci oraz osoby pozostające faktycznie we współżyciu.

3. Wynajmujący może nawiązać umowę najmu z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy lub które pozostały w lokalu po jego opuszczeniu przez najemcę, gdy te oczekują na najem lokalu na czas nieoznaczony, nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu oraz gdy co najmniej 5 lat zamieszkiwały w lokalu za zgodą wynajmującego.

Rozdział VIII.
Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2 .

§ 19. Lokale o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem osobom, które spełniają kryteria zawarte w § 5 i § 7.

§ 20. Do okresu oczekiwania na zawarcie odpowiedniej umowy najmu zalicza się również okres nabyty przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

Rozdział IX.
Przepisy końcowe.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.

§ 22. Traci moc uchwała Nr VI/25/07 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wojcieszów.

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art.21ust.1 i 3 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego do właściwości Rady Miasta należy podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy. W projekcie uchwały zostały określone kryteria wyboru osób, z którymi będą zawierane umowy najmu lokali socjalnych i lokali mieszkalnych, warunki dokonywania zamiany, tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem lokali mieszkalnych i lokali socjalnych, a także tryb wynajmowania lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2. Obecny projekt uchwały wprowadza uregulowania dotyczące poddania kontroli społecznej spraw związanych z rozpatrywaniem i załatwianiem wniosków o najem lokali.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bernatowicz, Komorniczak, Mazur Radcy Prawni i Doradcy Podatkowi

spółka partnerska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »