| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2010 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ząbkowice Śląskie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 - z późn. zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - z późn. zm.), RADA MIEJSKA u c h w a l a co następuje:

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. przedszkolu - należy przez to rozumieć także grupy żłobkowe

2. rodzicu - należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego

3. rodzinie - należy przez to rozumieć osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe

4. podstawie programowej - należy przez to rozumieć podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu Ministra Edukacji narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

5. rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym - należy przez to rozumieć obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, o którym mowa w art.14 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

6. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

§ 2. 1. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz realizowane powyżej 5 godzin dziennie, obejmujące niżej wymienione rodzaje zajęć:

1) Nauka czytania i pisania

2) Profilaktyka wad postawy

3) Profilaktyka wad wymowy

4) Zajęcia relaksacyjne

5) Rytmika

6) Profilaktyka psychologiczna

7) Nauka gry na instrumentach

8) Zajęcia rozwijające zainteresowania informatyczne - zastosowanie komputera w nauce i zabawie

2. W przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ząbkowice Śląskie, wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz realizowane powyżej 5 godzin dziennie, obejmujące zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wspierające prawidłowy rozwój dziecka:

1) Dostosowane do potrzeb i możliwości dziecka jego wieku a także zapewniające bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu:

a) Związane z podstawowymi czynnościami higieny osobistej np. nauką samodzielnego korzystania z toalety, myciem rąk, zębów itp.

b) Związane z elementarnymi zasadami zachowania się przy stole, w tym samodzielne spożywanie posiłków

c) Związane z podstawowymi zasadami utrzymania czystości wokół siebie np. uporządkowaniem miejsca zabaw, przygotowaniem miejsca wypoczynku i snu dziecka

d) Nadzorowanie dziecka w trakcie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach i na zewnątrz

2) Przygotowujące do udziału w uroczystościach przedszkolnych, okolicznościowych, konkursach i imprezach artystycznych organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem

3) Przygotowujące do gier i zabaw dostosowanych do wieku i możliwości dziecka

4) Przygotowujące do udziału w programach realizowanych przez Przedszkole

3. Ustala się opłatę za 1 godzinę świadczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, uzależnioną od czasu trwania zajęć, w wysokości 0,09% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w odrębnych przepisach. Wysokość opłaty zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami:

a) kwotę poniżej 50 groszy zaokrąglamy w dół

b) kwotę 50 groszy i powyżej 50 groszy zaokrągla się w górę

4. W przypadku, gdy przynajmniej dwoje dzieci z rodziny uczęszcza w tym samym czasie do tego samego lub różnych przedszkoli publicznych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie, to na każde z tych dzieci przysługuje zniżka w wysokości 30% stałej opłaty.

5. Rodzice (prawni opiekunowie) mogą wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola, do którego uczęszcza dziecko o udzielenie zniżki, o której mowa w ust. 4.

6. Zmiana wysokości opłaty następuje z dniem pierwszego dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym dokonano zmiany wysokości stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę.

7. Opłata, o której mowa w ust. 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia.

8. Opłatę za dodatkowe zajęcia wymienione w ust.1 i 2 wnoszą rodzice (prawni opiekunowie dziecka), na konto przedszkola, do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane jest świadczenie.

9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na umotywowany wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka, Burmistrz Ząbkowic Śląskich może zwolnić z całości lub części opłaty za świadczenia, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3. 1. W trakcie zapisywania dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) deklarują w Karcie zgłoszenia dzienną liczbę godzin korzystania przez dziecko, w danym roku szkolnym, ze świadczeń, o których mowa w ust.1 i 2.

2. Szczegółowy zakres świadczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 i odpłatności za te świadczenia określa umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem (prawnym opiekunem) przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/83/2005 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dzieci oraz prowadzenie zajęć wykraczających poza minimum programowe wychowania przedszkolnego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Ząbkowic Śląskich

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Dominik


Załącznik do Uchwały Nr IV/14/2010
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich
z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ PRZEDSZKOLI I OODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W MIEŚCIE I GMINIE ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE ORAZ INNE RODZAJE ZAJĘĆ W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM WYMIAR ZAJĘĆ , O KTÓRYM MOWA W ART. 6 UST. 1 PKT 2 USTAWY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY

I) PRZEDSZKOLA PUBLICZNE

1) Przedszkole Publiczne Nr 1 przy ul. Krzywej 2

2) Przedszkole Publiczne Nr 2 przy ul. Krzywej

3) Przedszkole Publiczne Nr 4 przy ul. Osiedle XX - lecia 53

4) Przedszkole Publiczne Nr 5 przy ul. Ziębickiej 34

5) Przedszkole Publiczne w Szklarach - Huta 20

II) SZKOŁY PODSTAWOWE

6) Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Przedszkolnymi przy ul. Piastowskiej 1

1) Szkoła Podstawowa w Braszowicach 74

2) Zespół Przedszkolno - Szkolny w Stolcu 101

3) Szkoła Podstawowa w Zwróconej 68

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Ecovis System Rewident Sp. z o.o.

Ecovis System Rewident Sp. z o.o. to niezawodny partner dostarczający kompleksowe rozwiązania z zakresu audytu, księgowości, doradztwa podatkowego oraz kadr i płac. Firma istnieje na polskim rynku od 1995 r.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »