| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/51/2010 Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Powiatu Kłodzkiego na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala:

§ 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości - 155 352 022 zł , w tym:

1) dochody bieżące -147 910 376 zł;

2) dochody majątkowe - 7 441 646 zł;

Szczegółowy podział dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości - 156 407 578 zł , w tym :

1) wydatki bieżące - 147 307 144 zł;

2) wydatki majątkowe - 9 100 434 zł;

Podział wydatków budżetowych według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie - 1 055 556 zł , który zostanie sfinansowany z planowanego kredytu długoterminowego.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 11 063 400 zł z tytułów zaciąganych w roku 2011 kredytów, pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 10 007 844 zł , planowane do spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych.

4. Przychody i rozchody budżetu powiatu na 2011 rok określa się zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych w roku budżetowym:

1) krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty - 6 000 000 zł ;

2) długoterminowy do kwoty - 11 112 700 zł z tego:

a) na 2011 rok - 9 020 000 zł w tym na; wyprzedzające finansowanie działań finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2011 do wysokości - 1 020 000 zł,

b) na wyprzedzające finansowanie działań ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2012 roku do wysokości - 2 092 700 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości - 100 000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w łącznej kwocie - 4 756 281 zł , z czego:

1) na zarządzanie kryzysowe - 307 000 zł;

2) na zadania oświatowe: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (m.in. na odprawy emerytalne, wakaty, urlopy zdrowotne) - 150 000 zł;

3) na zadania oświatowe: m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (m.in. na podwyżki), bieżące utrzymanie jednostek - 4 099 281 zł;

4) na zadania pomocy społecznej - w DPS - ch - remonty, udział środków własnych w dotacji Wojewody - 200 000 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie - 17 445 536 zł , zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 1 345 513 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe - 9 100 434 zł , zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych
i celowych - 22 381 026 zł , zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do :

1) Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych i długoterminowych do wysokości limitów określonych w § 4;

2) Dokonywania zmian planu wydatków bieżących w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy ;

3) Przekazywania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do przenoszenia wydatków bieżący między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków realizowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

4) Przekazywania uprawnień dla kierowników jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych również na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Kłodzku oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wykaz załączników:

• Załącznik nr 1

• Załącznik nr 2

• Załącznik nr 3

• Załącznik nr 4

• Załącznik nr 5

• Załącznik nr 6

• Załącznik nr 7

• Załącznik nr 8

• Objaśnienia do budżetu


Uzasadnienie

Budżet powiatu jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy i stanowi podstawę gospodarki finansowej.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (teks jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zamianami) określa, że uchwalenie budżetu powiatu jest właściwością rady powiatu .

W związku z powyższym istnieje potrzeba podjęcia w/w uchwały.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych termin opracowania projektów budżetowych na 2011 rok jednostek samorządu terytorialnego upływa 15 listopada 2010 roku.

Zgodnie z art. 239 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, uchwała budżetowa na 2011 rok winna być przyjęta przez organ do 31 grudnia 2010 roku.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i źródeł na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Planowane wydatki budżetowe powiatu kłodzkiego na rok 2011 wg działów i rozdziałów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych na 2011 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu powiatu kłodzkiego w 2011 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/51/2010
Rady Powiatu Kłodzkiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Objaśnienia do budżetu powiatu kłodzkiego na 2011 rok

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego


Dariusz Kłonowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »