| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/18/10 Rady Powiatu Wałbrzyskiego

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),oraz art. 211, art.212, art. 214 pkt 1, art. 215 art.222, art. 235-237, art. 242, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. 157 poz. 1241) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 125.614.799 zł z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 121.486.040 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 4.128.759 zł zgodnie z załączonymi do niniejszej uchwały Tabelami nr 1, 1a i 2

2. . Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 121.508.340 zł z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 119.736.341 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.771.999 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych do realizacji w 2011 roku zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 4.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 4.106.459 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych przez powiat w latach ubiegłych.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.459.699 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3.459.699 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 7.566.158 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 7.566.158 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w wysokości 6.000.000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytu w kwocie określonej w § 2 ust. 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości - 1.000.000 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości - 961.986 zł

a) na zadania realizowane w ramach pożytku publicznego w kwocie - 204.217 zł

b) na zabezpieczenie wkładu własnego niezbędnego do realizacji zadań ze środków europejskich w kwocie - 500.000 zł

c) na zadanie w zakresie zarządzania kryzysowego - 257.769 zł

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie wydatków budżetu powiatu przeznaczonych na zadania własne na 2011 rok zawiera Załącznik nr 4.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i jednostek sektora finansów publicznych na 2011 rok zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie dochodów i wydatków powiatu zwianych z ochroną środowiska na rok 2011 zawiera Załącznik nr 7.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.000.000 zł,

2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu oraz dokonywaniu zmniejszeń i zwiększeń środków na zadania inwestycyjne do kwoty 300.000 zł z wyjątkiem limitów na Wieloletnie Programy Inwestycyjne z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do:

a) dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących z wyłączeniem :

- wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

- dotacji

- wydatków realizowanych w ramach środków z Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) lokowania, w trakcie realizacji budżetu na rok 2011, czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Powiatu Wałbrzyskiego.

§ 11. 1. Uzyskane przez jednostki organizacyjne powiatu dochody stanowiące dochód budżetu powiatu podlegają odprowadzeniu na dochody powiatu w terminie do 5-go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

2. Uzyskane przez samorządowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym oraz zwroty wydatków dokonanych w latach poprzednich przyjmowane są na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

3. Wydatki sfinansowane w danym roku i latach poprzednich ze środków budżetu powiatu, na zadania realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł nie podlegających zwrotowi są przyjmowane na subkonto dochodów i podlegają niezwłocznemu odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym.

Przewodniczący Rady Powiatu Wałbrzyskiego


Szymon Heretyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

tabela nr 1 planowane dochody budżetu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 1a dochody - źródła dochodów

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

tabela nr 2 - dochody budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Tabela Nr 3 zbiorczo - wydatki budżetu powiatu na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

tabala nr 4 zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

załącznik nr 1 - przychody i rozchody budzetu na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

załącznik nr 2 - dochody i wydatki zlecone

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

załącznik Nr 3 dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Zał. Nr 4 - wydatki na zadania własne na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.xls

załącznik nr 5 dochody i wydatki związane z realizacją porozumień.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.xls

załącznik nr 6 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budzetu powiatu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych i sektora finansów publicznych na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/18/10
Rady Powiatu Wałbrzyskiego
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.xls

załącznik nr 7 ochrona środowiska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Skarbiec

Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »