| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/12/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2011 r

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. "d",pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art212, art.214, art.215, art.217 ust.1 i 2 pkt 2 i 3 , art. 222, art.235-237, art.239, art.242,art.258 ust.1, art 264. ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1241) Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 22 223 536 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 25 581 340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych przez gminę do realizacji w roku 2011 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3 357 804 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

2. Przychody budżetu w wysokości 5 303 422 zł, rozchody w wysokości 1 945 618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy :

1. ogólną w wysokości 25 581 zł.

2. celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 49 494 zł

§ 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 85 200 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 200 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 6 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 265 985 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.

§ 8. 1. Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo), dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzylesiu : przychody 3 592 500 zł, wydatki 3 687 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Plan dochodów wydzielonego rachunku i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych: dochody 263 800 zł; wydatki 263 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Dotacje udzielone z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 8 :

1. Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych:

1) z tytułu dopłaty do gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym w kwocie 231 074 zł,

2) 2) z tytułu dopłaty do gospodarowania zasobami niemieszkalnymi - świetlice w kwocie 27 644 zł,

3) z tytułu dopłaty do oczyszczania ścieków w kwocie 146 198 zł,

4) z tytułu dopłaty do usuwania nieczystości stałych w kwocie 141 223 zł,

5) z tytułu dopłaty do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 16 000 zł.

2. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę 653 100 zł.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez jednostki spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę 150 500 zł.

§ 10. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 207 937 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

1) krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300 000 zł;

2) długoterminowych w kwocie 1 823 422 zł;

§ 11. Limity zobowiązań zaciąganych w roku budżetowym kredytów i pożyczek :

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do :

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu klasyfikacji budżetowej, na wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, za wyjątkiem wynagrodzeń ze stosunku pracy, w ramach działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

zał nr 1 do uchwały nr III-12-2010

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

zał nr 2 do uchwały nr III-12-2010

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

budżet 2011 uchwała

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/12/2010
Rady Miejskiej w Międzylesiu
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2011 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marcinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »