| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 13/IV/10 Rady Miejskiej Węglińca

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie budżetu Gminy Węgliniec na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) art. 211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235-237, art.239,art.258,art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych(Dz. U. Nr 157,poz.1240 z późn. zm) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 21.912.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1. dochody majątkowe w wysokości - 1.224.809 zł

2. dochody bieżące w wysokości - 20.687.918 zł

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 20.985.727 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości - 19.043.701 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 13.121.796 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości - 9.473.599 zł

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań -3.648.197 zł

2) dotacje z budżetu na zadania bieżące - 1.423.436 zł

3) wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 68.965 zł

4) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.894.476 zł

5) wydatki na obsługę długu gminy - 527.728 zł

6) wydatki z tytułu spłaty poręczeń - 7.300 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości - 1.942.026 zł, z tego:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.942.026 zł, w tym na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 501.227 zł - informacja nr 3 do budżetu .

§ 3. 1. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 927.000 zł, która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 873.000 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 54.000 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 927.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 95.306 zł

2. celową w wysokości 370.507 zł, z przeznaczeniem na:

1) wydatki bieżące w dziale 801 -Oświata i wychowanie w kwocie - 320.507 zł, z tego:

a) na fundusz nagród nauczycieli - 12.064 zł,

b) dokształcanie nauczycieli - 41.383 zł,

c) fundusz zdrowotny - 4.138 zł,

d) awans zawodowy nauczycieli - 53.442 zł,

e) dodatki motywacyjne - 80.164 zł,

f) odprawy emerytalne nauczycieli - 16.906 zł,

g) podwyżki nauczycieli - 112.410 zł

2) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50.000 zł.

§ 5. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 2.562.478 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 25.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 112.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 191.537 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii - informacja nr 1 do budżetu .

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie:

1) dochody - 13.000,00 zł

2) wydatki - 13.000,00 zł - informacja nr 2 do budżetu

§ 7. Ustala się:

1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla zakładów budżetowych:

1) przychody - 2.651.310 zł, w tym dotacja z budżetu -250.640 zł.

2) koszty - 2.670.211 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 242.493 zł; wydatki - 242.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Ustala się:

1. Dotacje przedmiotowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu w łącznej wysokości 250.640 zł.- zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) samorządowych instytucji kultury na łączną kwotę - 610.496 zł

2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, w wysokości - 259.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 303.300 zł, zgodnie załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 69.771 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dotacje celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych:

1) Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na zadanie : Modernizacja budynku socjalnego Kościelna Wieś 23

2) Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości 60.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja budynku socjalnego Zielonka 8

3) Zakład Usług Komunalnych w Węglińcu w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Węglińcu.

6. Dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji samorządowej instytucji kultury w wysokości 92.242 zł z przeznaczeniem na Przebudowę Domu Kultury w Jagodzinie.

§ 9. Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 111.500 zł -zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 3.500.000 zł , w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.500.000 zł

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty - 0 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - 0 zł,

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nim określonych,

2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

3. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

4. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień między działami

5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 50.000 zł,

7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8. przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 12. Ustala się, że:

1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

3. Zwroty wydatków uzyskane przez jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, są przyjmowane na rachunki bieżące dochodów i podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 13/IV/10
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

ZAŁĄCZNIKI od nr 1 do nr 10 DO BUDŻETU

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 13/IV/10
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

INFORMACJE od nr 1 do nr 3 DO BUDŻETU

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13/IV/10
Rady Miejskiej Węglińca
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

UZASADNIENIE - CZĘŚĆ OPISOWA

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Magda Judejko

Prawnik, Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych, PM

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »