reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Wrocławia

z dnia 4 stycznia 2011r.

w sprawie rocznego sprawozdania funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2010

Na podstawie art. 38b. ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1592 ze zm.) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok ubiegły.

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku utworzono na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy - prawo bankowe, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z dnia 18 września 2001r.).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego (prezydenta miasta na prawach powiatu) w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami ( stanowiącymi tzw. powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (określonych w art. 38a ust. 2 w/w ustawy) należy m.in.:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (należy wspomnieć na marginesie, że Wrocław przyjął w formie uchwały Rady Miejskiej z dnia 16.10.2008r "Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2009-2012", zapewniając jednocześnie środki finansowe na jego realizację - zanim powstał obowiązek ustawowy opracowywania w/w programów),

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek,

- organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w wyżej.

Zgodnie z Art. 38b. ust. 1 Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań komisji, może żądać od Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych sprawach administracyjnych.

W związku ze zmianami osobowymi w składzie Komisji wystąpiono z projektem Zarządzenia Prezydenta Wrocławia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które otrzymało nr 10862/10. Zgodnie z nim w skład komisji zostali powołani następujący członkowie:

1)Rafał Dutkiewicz - Prezydent Wrocławia, Przewodniczący Komisji;

2)Wojciech Adamski - Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

3)Zbigniew Szklarski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

4)Zbigniew Słysz - Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

5)Stanisław Kosiarczyk - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego Wrocławia;

6)przedstawiciele delegowani przez Radę Miejską:

a) Piotr Babiarz,

b) Dionizy Pacamaj;

7)przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji:

a) Mirosław Potocki - Komendant Miejski Policji we Wrocławiu,

b) Andrzej Szymański - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu;

8)przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu - Katarzyna Kwiatkowska - prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.".

Pierwsze półrocze prac członków komisji zdominowały sprawy bieżące oraz coroczne akcje typu "Bezpieczne Wakacje". Przede wszystkim skupiono się na kontynuacji budowy nowoczesnego Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ulicy Strzegomskiej.

Wiosna przyniosła alarm powodziowy i postawiła całą gminną administrację zespoloną w stan gotowości na dwa tygodnie. Pierwsza fala kulminacyjna przeszła przez Wrocław 22 maja. W tym okresie członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku brali aktywny udział w codziennych pracach Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zdarzenia powodziowe w roku 2010 w pełni potwierdziły słuszność decyzji władz miasta o powołaniu w ramach Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Sekcji ds. Wrocławskiego Węzła Wodnego i Ochrony Przeciwpowodziowej (decyzja z listopada 2009). W maju 2010 r. we Wrocławiu wystąpiła największa z notowanych po 1997 powodzi. Działania wyprzedzające Sekcji oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego (wykonanie i zaktualizowanie Planów Operacyjnych Ochrony Przed Powodzią oraz przeprowadzenie ćwiczeń dla Rad Osiedli) pozwoliły na podjęcie skutecznych działań mających wielkie znaczenie dla obrony miasta.

Normalną pracę komisji rozpoczęto zaraz po wakacjach i dnia 27 września przy Placu Nowy Targ odbyło się jej posiedzenie.

Spotkanie otworzył Wiceprezydent - Wojciech Adamski przedstawiając porządek Posiedzenia.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Mirosław Potocki Komendant Miejski Policji we Wrocławiu przedstawiając informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Wrocławia, między innymi przedstawił statystykę w takich kategoriach przestępstw jak: rozboje i wymuszenia rozbójnicze, bójki lub pobicia, włamania, kradzieże, uszkodzenia mienia.

Komendant Miejski Policji przedstawił propozycje działań na najbliższy okres:

- zwiększenie aktywności funkcjonariuszy policji na terenie Wrocławia,

- skrócenie czasu reakcji na zdarzenie,

- zmiana cyfrowej mapy miasta,

- GPS w radiowozach,

Komendant chciałby, aby Policja była widoczna, skuteczna i przyjazna dla mieszkańców.

Wiceprezydent Wojciech Adamski złożył podziękowania dla Komendanta Miejskiego Policji za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście na przestrzeni ostatnich 2 lat. Prezydent zaoferował Policji pomoc finansową na realizację ustawowych zadań. Prośba Wiceprezydenta Wojciecha Adamskiego skierowana do Komendanta Miejskiego Policji o zwiększenie patroli funkcjonariuszy policji na wrocławskich ulicach.

Następnie głos zabrał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM Wrocławia Pan Stanisław Kosiarczyk, który omówił kolejny etap budowy Centrum Zarządzania Kryzysowego mieszczącego się przy ul. Strzegomskiej 148 - miejsca gdzie docelowo mają pełnić dyżur przedstawiciele najważniejszych służb: Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej. Dyrektor zapewnił, że pomieszczenia Centrum są gotowe. Obecnie trwają zakupy sprzętu niezbędnego do wyposażenia CZK. Stanęła już wieża radiowa (maszt), która zapewni łączność radiowa ze wszystkimi służbami ratunkowymi. Wykonywane są również przeciski pod torami w celu wybudowania kanalizacji kablowej łączącej budynek urządzeń radiowych z CZK. Do końca 2010r. planowane jest przeniesienie obecnego CZK mieszczącego się na ul. Zapolskiej do nowej siedziby przy ul. Strzegomskiej. Na koniec I kwartału planowana jest przeprowadzka pozostałych służb. Gmina Wrocław będzie finansowała utrzymanie Centrum, poszczególne służby poniosą tylko koszty etatowe. Dyrektor Kosiarczyk zasygnalizował, że do dnia 24 września 2010r. nie wpłynęła odpowiedź z MSWiA w sprawie numeru 112 (dot. wyboru systemu łączności). Prośba Pana Wiceprezydenta, aby przygotować ponowne pismo do Ministra Pana Adama Rapackiego w przedmiotowej sprawie.

Wiceprezydent zaznaczył, że w Centrum przy ul. Strzegomskiej docelowo funkcjonować będzie Centrum Sterowania Ruchem oraz Centrum Monitoringu Wrocławia, których głównym codziennym zadaniem będzie usprawnienie drożności komunikacyjnej miasta oraz bezpieczeństwo prewencyjne. Będzie tam również zlokalizowana część Wydziału Informatyki zajmująca się elektroniczną bazą danych Wrocławia. Ostateczny termin pełnego funkcjonowania Centrum ustala się na koniec 2011r.

Prośba Wiceprezydenta Adamskiego do Komendanta Miejskiego Policji aby podczas spotkań z przełożonymi uczulał ich na zmianę obecnego systemu dysponowania środkami budżetowymi, tzn. aby w przyszłości komendanci miejscy i powiatowi stali się dysponentami III stopnia. Taka zmiana stworzyłaby możliwość sprawnego działania, a także pozwoliła kontynuować racjonalizację wydatków Policji na szczeblu miejskim i powiatowym.

Następnie Dyrektor WBZ Pan Stanisław Kosiarczyk omówił zagadnienia organizowania i bezpieczeństwa imprez masowych w kontekście zmian ustawowych. Zaznaczył, że wprowadzone zmiany w większości dotyczą masowych imprez sportowych. Za pomocą szeregu nowo wprowadzonych rozwiązań systemowych (w obszarze działań wszystkich podmiotów zajmujących się organizacją, realizacją oraz zabezpieczeniem imprez masowych) ustawodawca chce usprawnić walkę z chuligaństwem na polskich stadionach. Dyrektor zaznaczył również, że znowelizowana ustawa zwiększa odpowiedzialność organizatorów i wprowadza surowsze kary za wykroczenia i przestępstwa, których można się dopuścić w związku z imprezami masowymi. Wprowadza również nowe rodzaje czynów zabronionych, których nie wolno się dopuścić w związku z imprezą masową, a które nie były uwzględnione w dotychczasowej ustawie.

Następnie Dyrektor WBZ Stanisław Kosiarczyk przedstawił statystykę dot. imprez masowych. Od początku 2010r. wpłynęły 64 wnioski o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. W wyniku ich rozpatrzenia wydanych zostało:

- 41 zezwoleń jednorazowych,

- 21 zezwoleń na imprezy odbywające się według ustalonego terminarza.

Do dnia 24 września 2010r. odbyło się 117 imprez masowych, w tym 8 imprez masowych o podwyższonym ryzyku. Były to mecze piłki nożnej i mecze żużlowe. W w/w okresie nie wydano decyzji odmownych ani zakazujących przeprowadzenia imprezy masowej.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 i 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przeprowadzono kontrolę 26 imprez masowych. Kontrolą objęto :

- liczebność, uprawnienia, oznakowanie, wyposażenie i rozmieszczenie służby porządkowej,

- organizację zabezpieczenia i ewakuacji wynikającą z planu graficznego,

- umieszczenie regulaminu imprezy i regulaminu obiektu,

- funkcjonowanie monitoringu,

- spełnienie warunków wynikających z opinii organów, o których mowa w art. 26 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli:

- brak licencji przez pracowników służb porządkowych podczas imprez o podwyższonym ryzyku,

- brak zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla członków służb porządkowych,

- zastawione wyjścia ewakuacyjne.

Stwierdzone odstępstwa nie powodowały zagrożenia dla bezpieczeństwa uczestników imprezy, dlatego nie było przypadku jej przerwania.

Na zakończenie Dyrektor WBZ ocenił współpracę z KMP jako zadowalającą oraz zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z prośbą o terminowe wystawianie opinii dot. imprez masowych.

Następnym tematem, który został omówiony na posiedzeniu Komisji był problem, powstających na terenie miasta, punktów sprzedaży dopalaczy. Wiceprezydent Wojciech Adamski, zwrócił się z propozycją zamontowania monitoringu przy punktach sprzedaży znajdujących się w okolicach szkół. Prezydent zaproponował, aby na początek uruchomić 5 punktów kamerowych.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Komendant Straży Miejskiej Wrocławia Pan Zbigniew Słysz zwrócił się do Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu z prośbą o wspólne patrole funkcjonariuszy SM i KMP od miesiąca października na największych skrzyżowaniach we Wrocławiu (w związku z rozpoczynającym się rokiem akademickim). Uzgodniono, że SM i KMP ustalą między sobą, które skrzyżowania objęte będą wspólnymi patrolami.

Posiedzenie Komisji zakończył Wiceprezydent Wojciech Adamski dziękując wszystkim za udział.

16 listopada odbyło się spotkanie służb mundurowych, interwencyjnych i porządkowych, odpowiedzialnych za utrzymanie ładu i porządku w rejonie Ścieżki Czterech Świątyń, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Pasażu Niepolda. W jego efekcie postanowiono przyjąć w tym miejscu bardziej restrykcyjną politykę wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz zwiększyć monitoring wizyjny i patrolowy.

Policja, Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna przedstawią opinię na temat dalszego funkcjonowania sklepów monopolowych w tym obszarze oraz zestawienie ilościowe interwencji podejmowanych w tych miejscach. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta przedstawi propozycje zwiększenia częstotliwości sprzątania omawianego obszaru oraz koszty sprzątania terenów nie należących do ZDiUM. Zaproponowano również doświetlenie św. Antoniego 36/38 oraz postawienie znaku zakazu zatrzymywania się dla samochodów na ul. Św. Antoniego przy bramie wyjściowej z Pasażu Niepolda.

W ciągu całego 2010 roku członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku uczestniczyli w różnych spotkaniach i brali udział w wielu inicjatywach mających na celu poprawę bezpieczeństwa nie tylko miejskiego, ale i tych dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych i oficjalnych uroczystości.

z up. Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku:
Wiceprezydent Wrocławia


Wojciech Adamski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama