| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/11 Rady Miejskiej w Niemczy

z dnia 28 stycznia 2011r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 59 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późniejszymi zmianami) - po dokonaniu zgłoszenia projektu uchwały do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi - uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała określa zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Niemcza lub jej jednostkom podległym, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazuje organy do tego uprawnione.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1. należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną, odsetki za zwłokę, koszty, według stanu na dzień złożenia kompletnego wniosku,

2. dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej,

3. wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Niemcza oraz jej jednostki podległe, w tym Urząd Miasta i Gminy w Niemczy,

4. organie uprawnionym - rozumie się przez to organ wymieniony w § 9 uchwały,

5. kompletnym wniosku - oznacza to wniosek zawierający wszystkie dokumenty niezbędne do merytorycznego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy,

6. szczególnej sytuacji losowej - rozumie się przez to powódź, pożar, kradzież lub inne zdarzenia uznane za wyjątkowe, na które dłużnik nie miał wpływu.

§ 3. 1. Stosowanie uchwały wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą następuje z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o pomocy de minimis" albo rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. WE L 337 z dnia 21.12.2007 r.) - zwanego dalej "rozporządzeniem o pomocy de minimis w rolnictwie", za wyjątkiem przypadków wskazanych w § 6 pkt 2 - 9 uchwały.

2. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia o pomocy de minimis, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy - ulgi w spłacie należności pieniężnych, przedkłada:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata, albo oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc otrzymana na podstawie uchwały,

3) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 9-11"Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw"(Dz. Urz.W EC 244 z dnia 01.10.2004 r., str.2),

4) pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 , poz. 311),

3. Dłużnik prowadzący działalność gospodarczą ubiegający się o pomoc, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia o pomocy de minimis w rolnictwie, wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy - ulgi w spłacie należności pieniężnych, przedkłada:

1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie, otrzymanej w okresie obejmującym rok bieżący oraz dwa poprzedzające go lata obrotowe, albo oświadczenia o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

2) pozostałe informacje na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810),

3) przepisy ust. 2 pkt 2 - 3 stosuje się odpowiednio.

4. Udzielanie dłużnikom prowadzącym działalność gospodarczą ulg, o których mowa w § 1 uchwały, nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

§ 4. 1. Umarzanie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może nastąpić:

1) z urzędu,

2) na pisemny wniosek dłużnika.

2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny może nastąpić na pisemny wniosek dłużnika.

§ 5. 1. Umarzanie należności, o których mowa w § 4 ust. 1 następuje w formie:

1) jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Niemczy, odnośnie należności przypadających Gminie Niemcza i Urzędowi Miasta Niemcza,

2) jednostronnego oświadczenia woli kierownika jednostki podległej złożonego na piśmie, odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.

2. Odraczanie lub rozkładanie na raty należności, o których mowa w § 4 ust. 2 następuje w formie umowy zawartej pomiędzy:

1) dłużnikiem a Burmistrzem Niemczy odnośnie należności przypadających Gminie Niemcza i Urzędowi Miasta Niemcza,

2) dłużnikiem a administratorem zasobu komunalnego odnośnie należności przypadających Gminie Miejskiej Niemcza z tytułu czynszów,

3) dłużnikiem a kierownikiem jednostki podległej odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.

3. Odmowa udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty należności pieniężnych następuje w formie:

1) jednostronnego oświadczenia woli Burmistrza Niemczy odnośnie należności przypadających Gminie Miejskiej Niemczy,

2) jednostronnego oświadczenia woli administratora zasobu komunalnego odnośnie należności z tytułu czynszów,

3) jednostronnego oświadczenia woli kierownika jednostki podległej złożonego na piśmie odnośnie należności przypadających danej jednostce podległej.

§ 6. Należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny mogą być umarzane w całości lub w części, w przypadku gdy:

1. zaistniała szczególna sytuacja losowa z przyczyn niezależnych od dłużnika, mająca wpływ na jego sytuację materialną,

2. nie można ustalić osoby dłużnika, miejsca jego zamieszkania lub faktycznego pobytu bądź siedziby,

3. postępowanie egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem i egzekucją należności byłoby równe albo wyższe od kwoty tej należności lub należność okazałaby się nieściągalna,

5. nie ściągnięto należności w tym toku postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,

6. sąd umorzył postępowanie upadłościowe lub oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika, wierzytelności nie ściągnięto w toku zakończonego postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

7. dłużnik - osoba fizyczna:

1) zmarł:

a) nie pozostawiając spadkobierców odpowiedzialnych za zobowiązanie, a nie można ściągnąć należności z masy spadkowej,

b) pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo nie pozostawił żadnego majątku, lub pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym umorzenie, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do celów naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

2) nie jest w stanie uiścić należności ze względu na wysokość dochodów oraz zagrożenie w przypadku spłaty dla egzekucji dłużnika i osób będących na jego utrzymaniu wywołane sytuacją rodzinną i / lub majątkową, w szczególności: bezrobociem, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą dłużnika lub członka jego rodziny, sieroctwem, potrzebą ochrony macierzyństwa, alkoholizmem, narkomanią, gdy w rodzinie są małoletnie dzieci,

8. dłużnik - osoba prawna, został wykreślony z właściwego rejestru osób prawnych, przy jednoczesnym braku majątku, z którego można przeprowadzić egzekucję a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

9. należność pieniężna jest mniejsza lub równa trzykrotnej kwocie najniższego wpisu sądowego od pozwu w postępowaniu zwykłym.

§ 7. Umarzanie należności Gminy o charakterze cywilnoprawnym w przypadku, gdy oprócz dłużnika głównego są inne osoby, może nastąpić tylko wtedy, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie zachodzą wobec wszystkich zobowiązanych.

§ 8. 1. Na pisemny wniosek, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika, w tym okolicznościami wymienionymi w § 6 ust. 1 pkt 7 lit. b, lub interesem publicznym spłata należności pieniężnych może być odraczana lub rozłożona na raty.

2. Jeżeli dłużnik:

1) nie spłaci należności pieniężnej w odroczonym terminie - należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty włącznie,

2) nie spłaci którejkolwiek z rat - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami należnymi od dnia powstania zadłużenia do dnia zapłaty włącznie.

§ 9. Do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych uprawnieni są:

1. Burmistrz Niemczy bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych,

2. kierownik jednostki podległej i administrator zasobu komunalnego, jeżeli kwota należności pieniężnych nie przekracza 10.000 zł.

§ 10. 1. Wniosek o umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny wraz z dokumentami na jego poparcie dłużnik składa wierzycielowi.

2. Organ uprawniony dokonuje weryfikacji wniosku w zakresie jego kompletności.

3. Wniosek powinien zawierać co najmniej:

1) szczegółowe informacje dotyczące wystąpienia przesłanek uzasadniających udzielenie ulgi,

2) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą fizyczną lub opis sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające, tzn. na podstawie, których nie można ustalić istnienia lub nieistnienia przesłanek do udzielania umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnych, organ uprawniony wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie przez dłużnika wniosku w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 11. Należności pieniężne będące przedmiotem umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty stają się natychmiast wymagalne, w przypadku gdy:

1. zostanie ustalone, że:

1) dowody, na podstawie których organ uprawniony umorzył, odroczył lub rozłożył na raty spłatę należności pieniężnych, w całości lub w części okazały się fałszywe,

2) dłużnik wprowadził organ uprawniony w błąd, co do okoliczności uzasadniających złożenie oświadczenia woli określonej treści.

§ 12. 1. Kierownicy jednostek podległych i administrator zasobu komunalnego przedstawiają Burmistrzowi Niemczy sprawozdania dotyczące zakresu ulg, udzielonych w trybie określonym niniejszą uchwałą.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 są sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 15 lutego następnego roku, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 13. Traci moc uchwała Nr XLIX/245/06 Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 29 września 2006 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Niemcza lub jej jednostkom organizacyjnym.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemcza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14. dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Niemczy


Kazimierz Dziadkowiec

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

RSM Poland – Audit, Tax, Consulting

Dzięki nam z odwagą spojrzysz w biznesową przyszłość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »