| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/15/11 Rady Gminy Kotla

z dnia 16 lutego 2011r.

w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) art. 6 ust 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95 poz. 613 z późn zm.) Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje :

§ 1. Zarządza się w 2011 roku na terenie gminy Kotla pobór w drodze inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych.

§ 2. Na inkasentów podatków określonych w § 1 wyznacza się w poszczególnych sołectwach następujące osoby:

1) Ceber - Jacek Wołoszyn,

2) Chociemyśl - Helena Płócienniczak,

3) Głogówko - Ireneusz Ostapczuk,

4) Grochowice - Mirosław Hachuła,

5) Kotla - Ewa Kłonica,

6) Kozie Doły - Agnieszka Krupa,

7) Krzekotówek - Kazimierz Rojek,

8) Kulów - Janusz Rzymek,

9) Moszowice - Halina Bobel,

10) Skidniów - Marzena Pazdej,

11) Sobczyce - Maria Garbolińska,

12) Zabiele - Marianna Stachurska.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie za inkaso w wysokości 200,00 zł. za pobór jednej raty podatku oraz procentową wartość zainkasowanej kwoty w wysokości:

1) w sołectwach: Chociemyśl, Grochowice, Kozie Doły, Moszowice, Sobczyce i Zabiele - 7% zainkasowanej kwoty,

2) w sołectwach: Ceber, Kotla, Krzekotówek i Skidniów - 8% zainkasowanej kwoty,

3) w sołectwach: Głogówko, Kulów - 9% zainkasowanej kwoty.

§ 4. 1. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta przekazane na konto Urzędu Gminy w dniu następnym po ustawowym terminie płatności.

2. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności podatku przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy.

§ 5. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za zainkasowane należności.

§ 6. Wypłata prowizji nastąpi w ciągu 7 dni po zakończeniu m-ca w którym był termin płatności raty podatku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 r. ( Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 07 grudnia 2009r. nr 210, poz. 3890) zmieniona uchwałą Nr XLI/225/10 z dnia 30 marca 2010r Rady Gminy Kotla w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/196/09 Rady Gminy Kotla z dnia 12 listopada 2009 w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 14.04.2010 r. Nr 67, poz.1040).

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kotla.

Przewodnicząca Rady


Halina Przybylska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »