| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/12/11 Rady Gminy Podgórzyn

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zmianami)

Rada Gminy Podgórzyn
uchwala, co następuje:

§ 1. W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Podgórzyn uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz szczegółowe warunki jego działania.

§ 2. Tryb powoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.

1. Gminny Zespół Interdyscyplinarny, zwany dalej "Zespołem" powołuje Wójt Gminy Podgórzyn w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji, organizacji i jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy Podgórzyn:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podgórzynie - minimum 2 osoby,

- Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Podgórzynie - minimum 1 przedstawiciel,

- Komisariatu Policji w Karpaczu - minimum 1 przedstawiciel,

- jednostek oświatowych - minimum 1 przedstawiciel,

- jednostek ochrony zdrowia - minimum 1 przedstawiciel,

- organizacji pozarządowych - minimum 1 przedstawiciel,

- kuratorzy sądowi - minimum 1 przedstawiciel,

3. Zespół powinien składać się minimum z 8 osób.

4. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy Podgórzyn może poszerzyć skład Zespołu o podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

5. Zespół działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Podgórzyn a podmiotami których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 3. Tryb odwoływania członków Zespołu.

1. Wójt Gminy Podgórzyn może odwołać członka Zespołu przed upływem kadencji w następujących przypadkach:

- na wniosek członka,

- na wniosek instytucji, która delegowała go do pracy w Zespole,

- na wniosek przewodniczącego Zespołu w uzasadnionych przypadkach,

- w razie skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

§ 4. Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu.

1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Pierwsze posiedzenie zespołu zwołuje Wójt Gminy Podgórzyn.

3. Przewodniczący Zespołu wybierany jest na 4 letnią kadencję na pierwszym posiedzeniu Zespołu spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

4. Na wniosek przewodniczącego, podczas pierwszego posiedzenia Zespołu, wybierany jest zastępca przewodniczącego oraz sekretarz spośród jego członków, większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Zadania Zespołu wynikają z art. 9 b ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

6. Szczegółowy zakres prac Zespołu, w tym zadania przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza oraz tryb ich odwoływania zostaną określone w regulaminie organizacyjnym opracowanym przez Zespół i zatwierdzonym przez Wójta Gminy Podgórzyn w drodze zarządzenia.

7. Posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący, w wyjątkowych sytuacjach - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

8. Posiedzenie Zespołu może być zwołane także na wniosek co najmniej jednej czwartej liczby członków zespołu.

9. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

10. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, w wyjątkowych sytuacjach - zastępca przewodniczącego lub sekretarz.

11. Zespół może powoływać grupy robocze w celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.

12. Członkowie Zespołu i grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

13. Prace Zespołu są prowadzone jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jego członków.

14. Ze spotkań Zespołu sporządza się listę obecności oraz protokół zawierający w szczególności opis przebiegu posiedzenia oraz podjęte ustalenia i uchwały.

15. Członkowie Zespołu zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych w ramach pracy Zespołu.

16. Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podgórzynie.

17. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podgórzynie.

18. Przewodniczący Zespołu zobowiązany jest do przedkładania Wójtowi Gminy Podgórzyn rocznego sprawozdania z pracy Zespołu w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

§ 5. Uchyla się uchwałę Nr LVII/514/10 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podgórzyn.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Podgórzyn


Halina Klepka

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »