| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/15/10 Rady Miejskiej w Żmigrodzie

z dnia 30 grudnia 2010r.

w sprawie przyjęcia budżetu Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt. 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz .1591 z późn. zm.) art 211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235-237,art.239,art.242, art 258, art.262, art.264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U .Nr 157 poz.1241) Rada Miejska w Żmigrodzie uchwala co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu w wysokości 40.174.772,50.-zł, z tego: zgodnie z tabelą Nr 1.

- dochody bieżące w kwocie 32.064.628,50.-zł

-dochody majątkowe w kwocie 8.110.144,00.-zł

2. Dochody o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- dochody własne w wysokości 18.430.520,00.-zł

- subwencje w wysokości 12.809.588,00.-zł

- dotacje celowe w wysokości 5.239.384,00.-zł

- pozostałe środki na zadania własne 3.695.280,50.-zł

Zgodnie z tabelą Nr 2.

§ 2. 1 Wydatki budżetu w wysokości 42.557.482,41.-zł, zgodnie z tabelą Nr 3, z tego:

2. Wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 31.166.520,50.-zł, w tym:

- wydatki na wynagrodzenia 12.141.286,98.-zł

- wydatki na pochodne od wynagrodzeń 2.155.497,02.-zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.493.520,00.-zł

- dotacje z budżetu w wysokości 2.786.000,00.-zł

- wydatki na obsługę długu gminy w wysokości 1.078.400,00.-zł

- wydatki z tytułu spłaty poręczeń w wysokości 233.239,00.-zł

3. Wydatki majątkowe w wysokości 11.390.961,91.-zł

§ 3. 1 Planowany deficyt budżetu w wysokości 2.382.709,91.-zł. zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.

2. Źródło pokrycia deficytu stanowić będą przychody z emisji obligacji.

§ 4. Planowane przychody z emisji obligacji wynoszą 4.400.000,00.-zł.

§ 5. 1 Na rozchody z tytułu spłat pożyczek, kredytów i obligacji przeznacza się kwotę 2.017.290,09.-zł zgodnie tabelą nr 4 do uchwały

2.Rozchody finansowane będą przychodami z emisji obligacji.

§ 6. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego: Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- przychody w wysokości 6.870.460,14,-zł,

- wydatki w wysokości 6.870.460,14.-zł

§ 7. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 42.500,00.-zł oraz rezerwę celową na realizację zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 78.500,00.-zł.

§ 8. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.589.684,00.-zł, zgodnie z tabelą Nr 5.

§ 9. Określa się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin w wysokości 649.700,00.-zł zgodnie z tabelą Nr 6

§ 10. Określa się dochody, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 71.000.-zł zgodnie z tabelą Nr 7

§ 11. Ustala się plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2011 roku w wysokości 11.390.961,91.-zł zgodnie z tabelą Nr 8.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze zgodnie z tabelą Nr 9

- dochody w wysokości 90.000,00.-zł

- wydatki w wysokości 90.000,00.-zł

§ 13. Ustala się kwotę dotacji z budżetu w wysokości 2.966.000,00.-zł w tym: dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 395.000,00.-zł , dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 2.571.000,00.-zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

-dotacje celowe w wysokości 563.000,00.- zł.

-dotacje przedmiotowe w wysokości 1.083.000,00.-zł

-dotacje podmiotowe w wysokości 1.320.000,00.-zł

§ 14. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 275.500,00.-zł i wydatki na realizację zadań określonych:

- w Gminnym Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 217.000,00.-zł

- w Gminnym Programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 58.500,00.-zł

§ 15. Ustala się wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 291.694,92zł Zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w łącznej wysokości 6,400.000,00.-zł. w tym z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00.-zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji oraz kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu .

2. Upoważnia się Burmistrza do:

- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków bieżących pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu wydatków na wynagrodzenia i uposażenia pracowników ,

- dokonywania przeniesień w planie wydatków inwestycyjnych między poszczególnymi zadaniami w ramach danego działu,

- przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących pomiędzy paragrafami klasyfikacji ,

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żmigród.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w Żmigrodzie


mgr inż. Jan Czyżowicz

Załącznik Nr Tabela Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 1.pdf

DOCHODY 2011 rok

Załącznik Nr Tabela Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 2.pdf

Plan dochodów Gminy Żmigród na 2011 rok

Załącznik Nr Tabela Nr 3 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 3.pdf

Wydatki budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr Tabela Nr 4 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 4.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarsw pomocniczych oraz dochodów i wydatków własnych jednostek budżetowych na 2011 r.

Załącznik Nr Tabela Nr 5 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 5.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

Załącznik Nr Tabela Nr 6 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gminy-dotacje celowe p.2030

Załącznik Nr Tabela Nr 7 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 7.pdf

Plan finansowy dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2011 roku

Załącznik Nr Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 8.pdf

Wykaz wydatków majątkowych planowanych przez Gminę Żmigród w 2011 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe i podmiotowe w 2011 r.

Załącznik Nr Tabela Nr 9 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 9.pdf

Plan dochodów i wydatków budżetu na 2011 rok związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Załącznik Nr Tabela Nr 10 do Uchwały Nr III/15/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie
z dnia 30 grudnia 2010 r.
ZalacznikTabela Nr 10.pdf

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY ŻMIGRÓD NA 2011 ROK

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »