| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Wądroże Wielkie

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wądroże Wielkie na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.c, d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211,art.212,art.,214,art 215, art.217,art.222,art 235, art.236 art. 237,art239,art242, art.258 i art.264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. ) Rada Gminy w Wądrożu Wielkim uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości : 9.454.989,00 zł

w tym :

a) dochody bieżące w kwocie 8.776.319,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 678.670,00 zł

w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 578.000,00 zł

dochody ze sprzedaży majątku 100.670,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości: 12.052.790,00 zł

w tym:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.760.593,30

a) wydatki jednostek budżetowych 6.530.376,30 zł

w tym:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.807.391,00 zł

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.722.985,30 zł

b) dotacje na zadania bieżące 477.282,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.627.935,00 zł

d) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 125.000,00 zł

2) wydatki majątkowe w kwocie 3.292.196,70 zł

zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a do niniejszej uchwały

§ 2.

1. Ustala się kwotę planowanego deficytu w wysokości 2.597.801,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

2. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu 3.471.905 zł ,oraz łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego 874.104 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3.

1. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan Dochodów i Wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 4.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 5.

1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu do zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł,

2. Ustala się limity zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.597.801

w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art.5ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 1.048.840 zł.

b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 874.104

§ 6.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 12.053 zł

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 127.352 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 19.566 zł,

b) rezerwa celowa - oświatowa

-gimnazjum: nagrody jubileuszowe, odprawy, godziny za nauczanie indywidualne kwota 67.786 zł

-szkoła podstawowa: zatrudnienie od września dodatkowego nauczyciela kwota 40.000 zł

§ 7.

Ustala się dotację przedmiotową dla Zakładu Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim z tytułu dopłaty do ceny wody i ścieków w kwocie 265.200

§ 8.

1. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego Zakładu Usług Komunalnych w Wądrożu Wielkim zgodnie załącznikiem nr 9

4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały

§ 9.

Ustala się dochody w wysokości 63.100 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 63.100

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 1.000.000 zł .

b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 2.597.801 zł w tym na: na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.048.840 zł

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 874.104 zł

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania przeniesień w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

4. Dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych nie powodujących zmian w programie tych zadań w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

5. Dokonywanie przeniesień między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

§ 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

PLAN DOCHODÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE w 2011r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

PLAN WYDATKÓW GMINY WĄDROŻE WIELKIE w 2011 r.

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2a.xml

WYDATKI MAJĄTKOWE w 2011 roku.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xml

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.docx

Plan Dochodów i Wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.docx

dotacje celowe, podmiotowe, przedmiotowe

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.docx

Plan wydzielonych rachunków dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

załącznik nr 9 PLAN PRZYCHODÓW i KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY WĄDROŻE WIELKIE NA 2011 ROK

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/8/10
Rady Gminy Wądroże Wielkie
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.docx

załącznik nr 10 FUNDUSZ SOŁECKI PLAN NA 2011 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »