| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Chojnów

z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów Nr LVII/311/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Chojnów Nr LVII/311/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010r. Nr 200, poz. 3092) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie: "d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 4,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący


mgr Andrzej Pyrz


Uzasadnienie

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR V/26/2011 W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY RADY GMINY CHOJNÓW NR LVII/311/2010 Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2010R. W SPRAWIE WYSOKOŚCI STAWEK I ZWONIEŃ W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W dniu 11 listopada 2010 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2011r. Nowelizacja dotyczy stawki, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, dla budynków i ich części, które obecnie zajmowane są na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Celem nowelizacji przepisów wskazanej ustawy było umożliwienie stosowania preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości poprzez rozszerzenie jej również na te budynki i ich części, które nie są bezpośrednio zajęte, lecz jedynie związane z realizacją świadczeń zdrowotnych. Tak późne wejście w życie analizowanych przepisów skutkuje tym, że nie mogły być one uwzględnione na etapie podejmowania przez rady gmin uchwał w sprawie stawek podatkowych na 2011 r. Podobna sytuacja ma miejsce w zakresie wzorów informacji i deklaracji podatkowych, które również muszą uwzględniać nowe brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. W związku z powyższą zmianą podjęta na rok 2011 uchwała, z obowiązującym w 2010 r. brzmieniem stawki zdrowotnej jest wadliwa, gdyż jest sprzeczna z brzmieniem ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Taka uchwała nie zostanie oczywiście w trybie nadzoru zakwestionowania przez regionalna izbę obrachunkową, gdyż w dacie podjęcia i jej weryfikacji była ona prawidłowa. Ryzyko uchylenia uchwały związane jest natomiast z jej zagrożeniem w trybie skargi powszechnej na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Ustawodawca nie uwzględnił faktu, że rady gmin odpowiednio wcześnie podejmują uchwały podatkowe na kolejny rok, a zatem podejmując ją, nie mogła uwzględnić brzmienia przepisów obowiązującego od początku 2011 r. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmiany ww. uchwał w trakcie roku 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »