reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/17/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu

z dnia 8 lutego 2011r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późń. zm) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska przyjmuje Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzylesie.

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.

§ 2. 1. Regulamin obowiązuje:

1) właścicieli nieruchomości,

2) kierowników budów,

3) jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej,

4) wszystkich korzystających z terenów będących własnością Gminy, w tym użytkowników terenów rekreacyjnych.

2. Gmina Międzylesie tworzy odpowiednie warunki do utrzymania czystości i porządku w szczególności poprzez:

1) propagowanie działań wśród mieszkańców gminy na rzecz ekologii,

2) wspieranie, w miarę posiadanych środków, inicjatyw mieszkańców zmierzających do utrzymania czystości i porządku w miejscu zamieszkiwania,

3) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwoleń na działalność usługową w zakresie utrzymania czystości i porządku,

4) bieżącą kontrolę realizacji przepisów ustawy oraz niniejszego regulaminu,

5) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,

6) podejmowanie działań w celu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych,

7) kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do osób winnych zaniedbań lub też uchylających się od obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości określonych w ustawie i niniejszym regulaminie,

8) zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok padłych bezdomnych zwierząt oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami zbiórki i utylizacji tych zwierząt.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości i terenach użytku publicznego

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani utrzymywać porządek na terenie nieruchomości oraz dbać o estetyczny wygląd budynków i ich otoczenia, uprzątać teren nieruchomości i pomieszczenia przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i nieprzydatnych przedmiotów.

2. Jeżeli na nieruchomości prowadzone są roboty budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), utrzymanie czystości i porządku na terenie budowy w zakresie określonym w ust. 1 należy do kierownika budowy.

3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do udokumentowania korzystania z usług w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Na żądanie Burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej, właściciel nieruchomości lub osoba, o której mowa w ust. 2 zobowiązany jest okazać umowę zawartą z podmiotem uprawnionym do usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz dowód opłaty za te usługi

§ 4. 1. Gmina stwarza warunki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, z podziałem na:

a) opakowania ze szkła

b) opakowania z tworzyw sztucznych typu PET

c) opakowania z papieru i tektury

- poprzez ustawienie oznakowanych pojemników do selektywnej zbiórki tego typu odpadów, rozmieszczonych w miejscach ogólnodostępnych na terenie Gminy.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek segregować odpady, z rozdziałem na surowce wtórne, odpady niebezpieczne (w tym. m.in. świetlówki i inne lampy rtęciowe, baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa), wielkogabarytowe, elektryczne i elektroniczne oraz biodegradowalne.

3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji należy zbierać i gromadzić w przydomowych kompostownikach. Właściciele nieruchomości nie posiadający możliwości zbierania i gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach mogą zbierać i gromadzić te odpady w odrębnych urządzeniach przeznaczonych do tego typu odpadów.

4. Odpady niebezpieczne (w tym przemysłowe, medyczne i weterynaryjne) podlegają obowiązkowemu oddzielnemu gromadzeniu, odbiorowi i unieszkodliwieniu wg zasad i wymogów określonych odrębnymi przepisami.

5. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania z terenu nieruchomości wraków pojazdów oraz innych odpadów wielkogabarytowych oraz niezwłocznego usuwania z terenów nieruchomości odpadów budowlanych (materiałów rozbiórkowych i innych materiałów budowlanych, powstających w wyniku budowy, remontów i modernizacji lokali i budynków).

§ 5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego niezwłocznie po ich powstaniu, jak również sprzątania terenu nieruchomości i pomieszczeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców z zanieczyszczeń i odpadów komunalnych oraz zamiatania terenów utwardzonych, aby nie dopuścić do zalegania na nich zanieczyszczeń.

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwanie błota i zanieczyszczeń z chodnika na długości swojej posesji.

3. Zakazuje się wrzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika do pojemników na odpady komunalne.

4. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu powinien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających lub, co najmniej ograniczających śliskość chodnika.

5. Błoto, śnieg, lód lub inne zanieczyszczenia należy gromadzić przy krawężnikach jezdni, a piasek użyty celem zapobiegania śliskości chodników należy usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.

§ 6. 1. Z uwagi na zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka jakie stanowi roślina gatunku barszcz Sosnowskiego, właściciele nieruchomości zobowiązani są do jej likwidacji ze swoich posesji celem zapobieżenia jej rozprzestrzenianiu się.

2. Zabrania się wypalania trawników, terenów zielonych, nieużytków i obszarów użytkowanych rolniczo oraz wyłączonych z użytkowania rolniczego.

3. Dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych w postaci gałęzi, wykoszonej zeschłej trawy i chwastów oraz opadłych liści wiosną w okresie od 1 marca do 30 kwietnia oraz jesienią w okresie od 15 września do 15 listopada.

4. Dopuszczenie o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy działań w ramach nieruchomości:

1) użyteczności publicznej, a w tym na: skwerach, parkach, placach zabaw, obiektach sportowych,

2) położonej na obszarze miejskim w granicach zabudowy wielorodzinnej,

3) położonej w odległosci mniejszej niż 50 m od placówek usługowych, handlowych i użyteczności publicznej,

4) stanowiących cmentarze

§ 7. 1. Mycie i naprawa pojazdów mechaniacznych oraz maszyn rolniczych, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, dozwolone są z zachowaniem następujących warunków:

1) mogą się odbywać wyłącznie w obrębie nieruchomości i za zgodą właściciela nieruchomości,

2) powstające ścieki odprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej lub szczelnych zbiorników bezodpływowych,

3) dopuszczalne jest przeprowadzanie jedynie drobnych, doraźnych napraw i regulacji pojazdów samochodowych pod warunkiem, że nie będą powodować powstawania ponadnormatywnych hałasów, emisji spalin oraz powstawania ścieków zawierających oleje lub smary.

2. Zabronione jest mycie pojazdów mechaniacznych oraz maszyn rolniczych w pasie drogowym (chodnik, jezdnia i pobocze) wszystkich kategorii dróg, chodnikach, w lasach, parkach i w pobliżu zbiorników wodnych, rzek, cieków wodnych i rowów melioracyjnych.

§ 8. Na terenie Gminy Międzylesie obowiązują następujące zakazy i obowiązki :

1) zakaz lokalizowania nowych budynków przeznaczonych do hodowli zwierząt gospodarskich w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowy budynkami wielorodzinnymi, użyteczności publicznej i magazynów produktów spożywczych,

2) zakaz składowania obornika przez rolników w odległościach mniejszych niż 50 m od budynków wielorodzinnych, magazynów artykułów spożywczych i obiektów użyteczności publicznej,

3) zakaz spalania komunalnych odpadów niebezpiecznych w miejscach i instalacjach do tego celu nie przeznaczonych oraz spalania w paleniskach domowych odpadów z tworzyw sztucznych gumy odzieży, szmat oraz mebli,

4) zakaz zakopywania odpadów komunalnych, padłych zwierząt i wylewania nieczystości ciekłych oraz wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do tego nie przeznaczonych,

5) zakaz wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych nieczystości ciekłych i wód deszczowych,

6) obowiązek składowania obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach do tego przeznaczonych jak odpowiednie płyty gnojowe i zbiorniki na płynne odchody zwierzęce,

7) obowiązek corocznej wymiany piasku w piaskownicach dla dzieci,

8) obowiązek umieszczania na targowiskach informacji o warunkach prowadzenia handlu i utrzymania czystości,

9) obowiązek umieszczania plakatów, reklam, nekrologów itp. jedynie w wyznaczonych miejscach tj. odpowiednich tablicach, słupach ogłoszeniowych czy gablotach.

§ 9. 1. W budynkach wielolokalowych winna znajdować się tablica zawierająca dane:

a) adres właściciela lub zarządcy nieruchomości,

b) numer telefonu pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, pogotowia energetycznego, wodociągowego.

2. Nieruchomości zabudowane powinny być oznaczone w sposób trwały i widoczny numerami porządkowymi.

Rozdział 3.
Rodzaj urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie

§ 10. 1. Minimalne częstotliwości oraz pojemności pojemników zabezpieczających skuteczne pozbywanie się odpadów komunalnych ustalono w oparciu o średnią ilość miesięczną wytwarzania odpadów w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Międzylesie, która wynosi 0,15 m3/osobę.

2. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to:

a) kosze uliczne o pojemności od 10 do 50 l,

b) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 1100 l,

c) specjalne przeznaczone do zbórki odpadów worki,

d) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, papieru i tektury,

e) kontenery przeznaczone na odpady budowlane KP-7

3. Odpady komunalne, które nie są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

a) pięcioosobowa rodzina zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w jeden pojemnik o pojemności 110 l,

b) rodziny liczniejsze mają obowiązek wyposażyć nieruchomości w pojemniki o pojemności zapewniającej pokrycie zapotrzebowania według powyższej normy,

c) w domach wielorodzinnych pojemnik stanowi wielokrotność pojemników 110 l (1100 l lub kontenerów KP - 7),

d) prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do potrzeb uwzględniając następujące normatywy miesięczne:

- dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;

- dla lokali handlowych - 80 l na każde 10 m2 pow. całkowitej, jednak co najmniej dwa pojemniki o pojemności 110 l na lokal;

- dla lokali gastronomicznych - 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;

- dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

- dla domów opieki, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów zajazdów itp. - 10 l na jedno łóżko;

- dla ogródków działkowych 15 l na każdą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca do 31 października każdego roku;

e) dla cmentarzy powinny być przewidziane pojemniki wystarczające do gromadzenia śmieci bez ich przepełniania

f) do zbierania wyjątkowo zwiększonych ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiednio oznaczone worki, odpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony, z którym właściciel nieruchomości zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych;

g) dozwolone jest korzystanie przez właścicieli nieruchomości sąsiednich z jednego lub kilku pojemników ustawionych razem, za zgodą właściciela pojemnika i z zachowaniem zasady wyliczenia ich pojemności dla wszystkich osób na nieruchomościach wyposażonych we wspólny pojemnik.

4. Rodzaj pojemników właściciel nieruchomości uzgadnia z przedsiębiorcą, któremu zlecił odbiór odpadów komunalnych, albo powierza temu podmiotowi wyposażenie nieruchomości w odpowiednie pojemniki zgodnie z zawartą umową.

5. Odpady segregowane winny być gromadzone w przeznaczonych do tego celu, oznakowanych pojemnikach:

a) opakowania ze szkła - pojemnik w kolorze zielonym typu PT- 1100

b) opakowania z tworzyw sztucznych pojemnik w kolorze żółtym typu PT-1100

c) opakowania z papieru i tektury - pojemnik w kolorze niebieskim typu PT-1100

6. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z działalności gospodarczej, gałęzi, gruzu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych.

7. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstające w związku z prowadzeniem na terenie nieruchomości działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych. Zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

8. Przy sytuowaniu miejsc gromadzenia nieczystości stałych należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawne w tym zakresie a w szczególności § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku Nr 75 poz. 690 ze zm.).

9. Wielkość pojemników i ich ilość musi być dostosowana do ilości odpadów powstających na terenie danej nieruchomości.

10. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów.

11. Obowiązki określone w ust. 5-6 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

12. Posiadacze odpadów obowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem.

13. Odpady komunalne winny być gromadzone w zamkniętych i szczelnych pojmnikach, spełniających techniczne warunki bezpieczeństwa i higieny sanitarnej, a w szczególności winny być zabezpieczone przed dostępem zwierząt i zbieraniem się wody.

14. Właściciele pojemników mają obowiązek utrzymywania ich w odpowiednim stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania, nie rzadziej niż raz na cztery miesiące w okresie od grudnia do marca i raz na dwa miesiące w pozostałych miesiącach.

§ 11. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia wewnętrznej kanalizacji sanitarnej nieruchomości do istniejącej ogólnospławnej sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku, gdy urządzenia kanalizacji znajdują się na nieruchomości bądź bespośrednio przylegają do niej.

2. Właściciel nieruchomości, która nie została przyłączona do kanalizacji sanitarnej, jest zobowiązany do wyposażenia jej w oczyszczalnie przydomowe lub w szczelne zbiorniki bezodpływowe oraz do opróżniania ich w miarę potrzeb.

3. Pojemność zbiornika bezodpływowego (szamba) winna uwzględniać normatywne ilości odpadów ciekłych na jednego mieszkańca zgodnie z odrębnymi obowiązującymi przepisami.

4. W razie podejrzenia o nieszczelność zbiornika lub podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, rowu melioracyjnego czy innego nielegalnego zrzutu ścieków upoważnione przez Burmistrza Gminy służby mogą dokonać kontroli w celu stwierdzenia stanu faktycznego. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić tym służbom wstęp na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia kontroli.

§ 12. 1. Na drogach publicznych, chodnikach, placach, skwerach i zieleńcach odpady komunalne gromadzone są w koszach ulicznych ustawionych w miejscach i ilości pozwalającej na swobodne korzystanie z nich przez przechodniów.

2. Organizatorzy imprez, o charakterze publicznym są zobowiązani do utrzymania porządku i czystości na obszarze, gdzie się one odbywają poprzez:

1) wyposażenie miejsca organizacji imprez w odpowiednią liczbę pojemników na odpady oraz przenośnych sanitariatów;

2) uprzątnięcie terenu bezpośrednio po zakończeniu imprezy;

3) zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) uzyskanie opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku w sytuacjach gdy prawo tego wymaga.

Rozdział 4.
Sposób i częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz innych terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie rzadziej niż:

a) odpady powstałe z pielęgnacji ogrodów, odbierane są w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowych;

b) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem i tekturą, odbierane są w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowym;

c) odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; gruz budowlany i odpady niebezpieczne, wyselekcjonowane ze strumienia odpadów komunalnych, odbierane są w terminach ustalonych z przedsiębiorstwem wywozowym;

d) odpady nieselekcjonowane odbierane są:

- na obszarach wiejskich nie rzadziej niż raz w miesiącu;

- w mieście, dla budownictwa zwartego, osiedlowego i jednorodzinnego w cyklu tygodniowym

e) odpady z pojemników do segregacji odpadów powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do pojemności pojemników na te odpady. Niedopuszczalne jest by pojemniki te ulegały przepełnieniu,

f) odpady biodegradowalne powinny być usuwane z częstotliwością dostosowaną do technologii ich magazynowania w pojemnikach,

g) pojemniki lub kosze ustawione na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane z częstotliwością nie mniejszą niż raz na tydzień w sezonie jesienno-zimowym i dwa razy na tydzień w sezonie wiosenno-letnim lub częściej, w miarę potrzeb wynikających z konieczności zachowania porządku i czystości na tych terenach.

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów, poprzez wystawienie ich w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd.

2. Właściciele nieruchomości na terenie których znajdują się tereny lub obiekty użytku publicznego, maja obowiązek ustawiania na tych terenach lub przy tych obiektach urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania.

3. Opróżnianie zbiorników ze ścieków odbywać się musi z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie ich przed przepełnieniem, stanowiącym zagrożenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych, na podstawie umowy z uprawnionym podmiotem.

4. Zabrania się używania zawartości zbiorników bezodpływowych na potrzeby użyźniania gleby oraz wylewania na teren nieruchomości, odprowadzania nieczystości do kanalizacji deszczowej, cieków wodnych, urządzeń melioracyjnych i odwadniających drogi, itp.

5. Odpady komunalne stałe należy usuwać wyłącznie na składowiska odpadów a ścieki wyłącznie do oczyszczalni ścieków.

6. Do wywozu odpadów komunalnych stałych należy używać sprzętu specjalistycznego, a do wywozu odpadów komunalnych ciekłych wozów asenizacyjnych.

7. Do wywozu nieczystości stałych i płynnych upoważnione są tylko podmioty uprawnione.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe lub gospodarskie

§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, i ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie zwierząt, które utrzymują.

2. Zwolnienie psów i innych zwierząt domowych od stałego dozoru jest dozwolone wyłącznie na terenie właściciela lub opiekuna psa, który jest należycie ogrodzony, uniemożliwiając wydostanie się zwierzęcia.

3. Właściciel psów obowiązany jest stworzyć warunki uniemożliwiające im samodzielnie wydostanie się poza teren nieruchomości. Właściciele psów na nieruchomości wspólnej są zobowiązani do wyprowadzania ich na smyczy, a także stworzenia warunków wykluczających uciążliwości dla użytkowników nieruchomości.

4. Do obowiązków właścicieli psów należy:

1) bezzwłoczne zgłoszenie do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa i zastosowanie się do zaleceń służb weterynaryjnych,

2) uzyskanie stosownego zezwolenia Burmistrza na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28.04.2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne ( Dz. U. Nr 77 poz.687)

3) czytelne oznakowanie nieruchomości w widocznym miejscu informacją o znajdującym się tam psie np. "uwaga pies",

4) psom co, do których istnieje uzasadniona obawa, że mogą zachowywać się agresywnie przy wyprowadzaniu w miejscach publicznych, należy założyć kaganiec.

5. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy w szczególności:

1) w miejscach publicznych lub ogólnodostępnych prowadzenie ich na uwięzi oraz stosowanie metod lub zabezpieczeń, które uniemożliwią stworzenie sytuacji zagrożenia dla otoczenia,

2) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami,

3) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności, na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci,

4) usuwanie zanieczyszczeń pozostawianych przez zwierzęta domowe na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych oraz na obiektach i terenach przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego,

5) przestrzeganie innych obowiązków określonych w przepisach szczególnych jak uiszczanie opłat od posiadania psów, obowiązkowe szczepienia psów i kotów przeciwko wściekliźnie, przestrzeganie terminów tych szczepień i udostępnianie na żądanie upoważnionych do kontroli służb świadectwa szczepienia.

§ 16. 1. Właściciele zwierząt gospodarskich wyprowadzając je na wypas powinni robić to w sposób jak najmniej uciążliwy i nie stanowiący niebezpieczeństwa dla użytkowników dróg publicznych.

2. Właściciel jest zobowiązany do zapewnienia swoim podopiecznym odpowiedniej opieki poprzez:

a) ochronę przed warunkami pogodowymi tj. opadami atmosferycznymi, zimnem i upałem,

b) zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych,

c) stosowanie uwięzi nie powodującej urazów i zapewniającej swobodny ruch zwierzęcia,

d) swobodny dostęp do wody,

e) odpowiednie odżywianie,

f) w razie potrzeby pomoc weterynaryjną.

3. Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego nie może być uciążliwe dla otoczenia i sąsiednich nieruchomości.

4. Obornik, odchody zwierząt i inne odpady pochodzące z hodowli winne być gromadzone w wydzielonych miejscach o nieprzepuszczalnym podłożu.

5. W razie świadomego znęcania się lub zadawania bólu i cierpienia zwierzęciu, Burmistrz może odebrać zwierzę na koszt właściciela lub opiekuna i przekazać je odpowiednim jednostkom pod opiekę.

§ 17. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej obowiązują następujące wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodarskich:

1) Dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich przez rolników posiadających grunty rolne na terenie Gminy Międzylesie, które są ich głównym źródłem utrzymania pod warunkiem, że prowadzą ją w budynkach wybudowanych (lub zaadaptowanych) w celach hodowlanych i posiadają odpowiednie obiekty i urządzenia służące do gromadzenia odpadów zwierzęcych. Wszystkie obiekty muszą być wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Hodowla nie może stanowić uciążliwości dla środowiska.

2) Prowadzący chów zwierząt gospodarskich musi przestrzegać obowiązujących przepisów weterynaryjnych i sanitarno-epidemiologicznych oraz dbać o to, aby utrzymywanie zwierzęcia nie powodowało uciążliwości dla innych osób.

2. W przypadku traktowania zwierzęcia w sposób niehumanitarny Burmistrz Gminy może na mocy decyzji odebrać je czasowo właścicielowi lub opiekunowi i przekazać do schroniska dla zwierząt lub innemu podmiotowi lub jednostce, jeśli jest to zwierzę gospodarskie.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich musi przestrzegać obowiązujących przepisów weterynaryjnych i sanitarno - epidemiologicznych, w szczególności zobowiązany jest:

1) zapewnić opiekę i właściwe warunki bytowania.

2) gromadzić i usuwać powstające w związku z hodowlą odpady i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały.

3) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak hałas czy odór, zanieczyszczenie terenu.

4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

5. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich w budynkach mieszkalnych.

Rozdział 6.
Wyznaczanie terenów podlegających obowiązkowej deratyzacji

§ 18. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości:

1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - co najmniej 1 raz na sześć miesięcy chyba ,że inne przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie.

2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby.

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

3. W terminach uzgodnionych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zarządzać się będzie w miarę potrzeby, jednak co najmniej raz w roku deratyzację obszaru Miasta i Gminy lub jego części, podając w obwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców.

Rozdział 7.
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów

§ 19. 1. Do 31 grudnia 2012 nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku

2. Do 31 grudnia 2016 nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku

3. Do 31 grudnia 2020 nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku

Rozdział 8.
Postanowienia końcowe

§ 20. Kontrolę wykonywania i przestrzegania postanowień mniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie. Wykonywanie tych obowiązków podlega egzekucji administracyjnej.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie

§ 22. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/229/05 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia2005r. w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Międzylesie.

§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej publikacji.


Uzasadnienie

Zakres przedmiotowy projektu uchwały określony został na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późń. zm). Poprzedni "regulamin", który zostanie uchylony, przyjęty został Uchwałą NR XXXIII/229/05 Rady Miejskiej w Miedzylesiu z dnia 20 grudnia 2005 roku. Od 2005 roku ustawa bedąca podstawą kilkakrotnie była zmieniana (2006 r. Nr 144, poz. 1042; 2008 r. Nr 223, poz. 1464, 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; 2010 r. Nr 47, poz. 278). Wobec powyższego niezbednym stało się dostosowanie uchwału do obowiązującego stanu prawnego. Przesłanki proponowanych zmian: 1) zmiany w przepisach prawa powszechnie obowiązującego w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami (np. bezwzględny obowiazek segregacji odpadów), 2) opinie i postulaty mieszkańców gminy (np. w zakresie palenia odpadów na sąsiednich posesjach), 3) uwagi i opinie zakładu prowadzącego działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 4) całkowity brak lub niepełność funkcjonujących regulacji w niektórych obszarach (np. w zakresie ilości pojemników do gromadzenia odpadów dla poszczególnych rodzajów nieruchomości, normatywów częstotliwości opróżniania pojemników, obowiązku przyłączenia kanalizacji wewnętrznych nieruchomości do ogólnospławnej, utrzymanie chodników przyległych do nieruchomosci), 5) uwagi policji dot. braku podstaw do interwencji w sprawach gospodarki odpadami. Projekt uchwały uwzględnia: 1) zmianę przepisów prawa w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminach oraz gospodarki odpadami, 2) specyfikę gminy (obszar miejski i obszary wiejskie) 3) wymagania w zakresie ochrony środowiska i standardów dot. działalności gminy w zakresie gospodarki odpadami, 4) doświadczenia funkcjonowania dotychczasowych zasad oraz wnioski wynikające z opini mieszkańców oraz uwag zakładu budżetowego (ZGKiM) prowadzącego działalność w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy W stosunku do uchwały z 2005 roku, projekt uchwały zawiera: 1) Wprowadzono wyraźne określenie podmiotów, których regulamin dotyczy. (§ 2 ust. 1). W poprzednim stanie prawnym brak było takiej regulacji. 2) W zakresie obowiązków gminy wprowadzono obowiązek "podejmowania działań w celu likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci i zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych" (§ 2 ust. 2 pkt. 6). W poprzednim stanie prawnym brak było takiej regulacji. 3) Określono zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz wielkogabarytowymi (§ 4 ust. 4-6). W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowane regulacje jednoznacznie zobowiazują właścicieli nieruchomości do wyodrębniania strumienia tego typu odpadów i poddawania ich unieszkodliwianiu wg szczególych zasad określonych w odrębnych przepisach. Wprowadzenie tego zapisu ma spowodować odciążenie masy odpadów komunalnych od wyżej wspomnianych odpadów, a przez to poprawić strukturę i zmniejszyć ilość odpadów komunalnych oddawanych na składowisko odpadów. 4) Doprecyzowano obowiązki właścicieli nieruchomości oraz zasady postepowania w zakresie oczyszczania przyległych do nieruchomosci chodników ze śniegu, lodu oraz błota (§ 5 ust. 2-5). W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu uregulowań, co w praktyce często powodowało liczne nieporozumienia, a w efekcie brak osiągania założonych celów. 5) Wprowadzono obowiązek likwidacji z nieruchomości barszczu Sosnowskiego (§ 6 ust. 1). W poprzednim stanie prawnym brak było tego rodzaju uregulowań. Wprowadzona regulacja da gminie podstawę do egzekwowania od właścicieli nieruchomości usuwania tej rośliny, a gminie do zlecania do jej usuwania ze swoich nieruchomości. 6) Dopuszczono okresową możliwość spalania odpadów roślinnych oraz określono obszary wyłączone z tego dopuszczenia (§ 6 ust. 3-4). W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowana regulacja porządkuje działalność właścicieli nieruchomości w tym zakresie oraz pozwoli na niwelowanie zagrożeń pożarowych i konfliktów międzysąsiedzkich. Poza tym przepis ten da podstawę do interwencji policji w tym zakresie. 7) Rozszerzono katalog miejsc, w którym nie będzie można myć pojazdów mechanicznych oraz maszyn rolniczych o obszar całego pasa drogowego wszystkich kategorii dróg (§ 7 ust. 2). W obowiązującym stanie prawnym zakaz dotyczył tylko ulic. 8) Określono miesięczną normę wytwarzania odpadów z gospodarstw domowych (§ 10 ust. 1). Proponowany przepis sankcjonuje funkcjonujacą na terenie gminy normę. W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowany przepis stanowi podstawę do obliczania wysokości opłat dla podmiotów zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów. 9) Określono rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych dla wszystkich rodzajów odpadów stałych (§ 10 ust. 2-3). Proponowana regulacja stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku. W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowany przepis wyraźnie i jednoznacznie określa jeden z warunków gromadzenia odpadów i ułatwi działalność podmiotom zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów. 10) Określono minimalną liczbę pojemników na odpady niesegregowane, w które powinna być wyposażona nieruchomość w zależności od prowadzonej na niej działalności. W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowana regulacja pozwoli na objęcie właściclieli nieruchomości jednakowymi standardami wyposażenia w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych niesegregowanych i ułatwi działalność podmiotom zajmujących się zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów. 11) Wprowadzono obowiązek oraz określono przesłanki włączenia kanalizacji wewnętrznej nieruchomości do kanalizacji sanitarnej ogólnospławnej (§ 11 ust. 1). W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowana regulacja ma przyczynić się do zwiększenia ilości podłączeń i wyłączenia z użytkowania zbiorników, które czasami tylko z nazwy są "bezodpływowymi", a przez to obciążają środowisko naturalne. 12) Określono częstotliwość odbierania poszczególnych rodzajów odpadów stałych na terenie gminy (§ 13). W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowana regulacja stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku oraz daje podstawę do egzekwowania przez gminę i jej mieszkańców od podmiotów zajmujacych się odbiorem i utylizacją odpadów określonych częstotliwości odbioru. 13) Doprecyzowano oraz dookreślono obowiązki osób utrzymujących psy (§ 16 ust. 2 i 4). Proponowane zapisy są próbą odpowiedzi na uwagi i postulaty mieszkańców. 14) Doprecyzowano oraz dookreślono obowiązki właścicieli zwierząt gospodarskich (§ 17 ust. 2 i 4-5). W poprzednim stanie prawnym brak było tego typu regulacji. Proponowane zapisy są próbą odpowiedzi na uwagi i postulaty mieszkańców.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jerzy Marcinek

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama