reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/11 Rady Miejskiej w Szczytnej

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na nieruchomościach zabudowanych na terenie Gminy Szczytna

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), art. 400a ust. 1 pkt 2 i pkt. 42, art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 roku Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Szczytnej uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się szczegółowe zasady udzielania dotacji na pokrycie kosztów inwestycji należących do zadań własnych gminy, realizowanych przez właścicieli nieruchomości zabudowanych (osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy), w zakresie usuwania i unieszkodliwiania ścieków bytowych.

2. Dotacja przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

§ 2. Dotacją na podstawie niniejszej uchwały objęte są inwestycje na nieruchomościach, które ze względów technicznych lub ekonomicznych, nie mogą być podłączone do sieci kanalizacyjnej.

§ 3. 1. Środki przeznaczone na dotacje przydomowych oczyszczalni ścieków pochodzą z budżetu gminy.

2. Dotacja udzielana jest do wysokości środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy, w danym roku budżetowym.

§ 4. Dotacja na pokrycie kosztów inwestycji, o której mowa w § 2, ma miejsce niezależnie od tego czy wnioskodawca uzyska inne wsparcie finansowe realizowanego zadania.

§ 5. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późniejszą zmianą).

§ 6. 1. O dotację na pokrycie kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków mogą ubiegać się właściciele nieruchomości, przy łącznym spełnieniu poniższych warunków:

1) posiadają prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym,

2) złożą do właściwych organów wniosek zgłoszenia budowy oczyszczalni ścieków lub pozwolenie na budowę, a organy te nie wniosą sprzeciwu,

3) zostanie złożony wniosek o dotację zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

4) w przypadku współwłaścicieli budynku mieszkalnego posiadania pisemnej zgody wszystkich współwłaścicieli na posadowienie, zainstalowanie i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków lub złożenia wniosku przez wszystkich współwłaścicieli albo przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.

2. Dotacja wypłacana jest wnioskodawcom spełniającym wszystkie warunki określone niniejszą uchwałą w wysokości, o której mowa w § 7, według kolejności w jakiej zostały złożone kompletne wnioski.

§ 7. 1. Dotacja udzielana jest jednorazowo i wynosi 1.000,00 zł brutto.

2. Dotacja jest udzielana dla jednego zadania inwestycyjnego, niezależnie od ilości nieruchomości, które obsługiwać będzie inwestycja.

3. Otrzymaną dotację należy wykorzystać do końca danego roku budżetowego.

§ 8. Dotację otrzymują wnioskodawcy, którzy złożą kompletne wnioski i spełnią warunki określone w § 2, § 6 i § 9.

§ 9. Zasady udzielenia dotacji:

1) wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek wraz z załącznikami do Urzędu Miasta i Gminy w Szczytnej,

2) pomiędzy wnioskodawcą a Burmistrzem Szczytnej zawierana jest umowa określająca obowiązki wzajemne stron i warunki rozliczeń.

§ 10. Przedstawiciel Gminy Szczytna ma prawo kontroli inwestycji objętej dotacją, na każdym jej etapie.

§ 11. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku:

1) jej niewykorzystania w danym roku budżetowym, tj. niewybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków w roku, w którym właściciel nieruchomości otrzymał dotację,

2) eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi przez producenta (dostawcę) urządzenia,

3) gdy eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków nie spełnia wymogów zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczytnej.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Uzasadnienie

W związku ze zmianą przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (likwidacja z dniem 1 stycznia 2010 roku gminnego funduszu ochrony środowiska, a następnie dodanie ust. 3-6 w art. 403 przepisów , które umożliwiają udzielenie dotacji) istnieje konieczność podjęcia przez radę nowej uchwały w sprawie udzielenie dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załącznik do Uchwały Nr V/25/11
Rady Miejskiej w Szczytnej
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

wniosek o dotację

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama