| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Udanin

z dnia 9 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym

Na podstawie art18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr. 256, poz. 2572 z poźn. zm. ) uchwala się co następuje:

§ 1. -

1) W Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym w zakresie grup przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Udanin, opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową realizowaną od godz. 8.00 do godz. 13.00 (5,0 godz. dziennie) obejmujące koszt dodatkowych zajęć opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez wymienioną placówkę.

2) Ustala się odpłatność za dodatkowe zajęcia w wysokości 0,18 % minimalnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonego na podstawie odrębnych przepisów, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w placówce

3) Miesięczną opłatę wyliczoną zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 zaokrągla się do pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości

4) Opłaty o której mowa w ust. 2, nie wnosi się wyłącznie w okresie przerwy urlopowej placówki

§ 2. Opłata o której mowa w § 1 ust. 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajęć z rytmiki i nauki języków obcych

§ 3. Opłaty wnosi się miesięcznie do dnia 15 każdego miesiąca

§ 4. Zakres świadczenia, zasady pobierania i zwrot opłat za świadczenia, termin obowiązania umowy oraz warunki jej rozwiązywania określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem placówki a rodzicem (prawnym opiekunem) dziecka uczęszczającego do przedszkola

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Udanin

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia uchwały


Uzasadnienie

Uzasadnienie do uchwały Nr VI/23/2011 Rady Gminy Udanin z dnia 09.03.2011 r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym w Ujeździe Górnym przez Gminę Udanin Zgodnie z art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli publicznych ustala rada gminy z uwzględnieniem bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na realizację której zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm ), przeznacza się czas nie krótszy niż 5 godzin dziennie. Zgodnie z brzmieniem art.14 ust.5 ustawy o systemie oświaty z dnia 5 sierpnia 2010r. obowiązujący od 1 września 2010r. Organ prowadzący ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez: 1) przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt2 a) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego; b) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 2) publiczną inną formę wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli publicznych na podstawie art.6 ust.1 pkt 2 I. Katalog świadczeń. Świadczenia oświatowo - wychowawcze zgodnie art. 7 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 7 i nast. ustawy o systemie oświaty, należą do zadań własnych gminy. Gmina odpowiada za działalność gminnych przedszkoli, w szczególności odnosi się to do obowiązku ich utrzymania, a także odpowiada za właściwą ich organizację zgodną z oczekiwaniami rodziców. Chcąc temu sprostać gmina świadczy w przedszkolach, obok usług oświatowo wychowawczych także usługi opiekuńczo bytowe. Różnica między tymi usługami polega na tym, że te pierwsze mają charakter obligatoryjny i bezpłatny, drugie mają charakter fakultatywny i są odpłatne. Świadczenia wychowawczo - oświatowe polegają na realizacji co najmniej 5 godzinnego minimum programowego. Świadczenia opiekuńczo bytowe, nie są zadaniem własnym gminy, gdyż są to świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego, które odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy. Świadczeń tego rodzaju oczekuje od Gminy zdecydowana większość rodziców. Przedszkola w ten sposób zapewniają rodzicom bezpieczny pobyt ich dziecka w placówce po zakończonych zajęciach obligatoryjnych. Znaczna część rodziców, z różnych powodów nie jest w stanie zapewnić innej formy bytowej dla swoich dzieci w czasie swojej nieobecności. Przedszkola tę możliwość im zapewniają w formie odpłatnej usługi opiekuńczo bytowej. Realizacja wyżej wymienionych usług przebiega zgodnie ze statutem przedszkola oraz zawartą umową między dyrektorem przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. Informacyjnie w tym miejscu należy dodać, iż 5 godzinny program wychowania przedszkolnego realizowany jest ze względu na jego obligatoryjność, w godzinach od 800.do 1300, tj. w czasie obecności wszystkich dzieci w przedszkolu. Gmina tym sposobem chce objąć minimum programowym możliwie wszystkie dzieci, albowiem niektóre z nich korzystają z przedszkola jedynie w ograniczonym zakresie bo odbierane są z przedszkola już o godzinie 13.00. W tej sytuacji obligatoryjny program wychowania przedszkolnego, którego realizacja jest zadaniem własnym gminy, winien być wykonywany w optymalnym czasie, co wydaje się logiczne i uzasadnione. Należy także zaznaczyć, że wprowadzenie odpłatności za świadczenie opiekuńczo bytowe polegające na nadzorze nad dzieckiem pod nieobecność rodziców pozwoli na pełne wykorzystanie placówek przedszkolnych także w godzinach poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy programowej i funkcjonowanie jej w wymiarze od godziny 6.30 do godziny 16.30. W przeciwnym razie funkcjonowanie przedszkoli sprowadzi się jedynie do realizacji 5 godzinnego programu wychowania przedszkolnego. II. Kalkulacja ekonomiczna W roku 2010;2011i 2012 ze względu na otrzymanie dofinansowania w ramach Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. " 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty" oraz "9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej". Gmina Udanin nie będzie pobierała żadnych opłat za korzystanie z przedszkola w latach realizacji Projektu tj.2010; 2011;2012 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »