reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr II/17/2010 Rady Powiatu Oleśnickiego

z dnia 20 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2011

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust.1, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Powiatu Oleśnickiego uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu w wysokości 89.911.064 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 86.799.798 zł,

2) majątkowe w wysokości 3.111.266 zł,

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu w wysokości 89.911.064 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 82.148.675 zł,

2) majątkowe w wysokości 7.762.389 zł,

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W budżecie Powiatu tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 614.312 zł,

2) celową w wysokości - 333.935 zł, z przeznaczeniem na:

a)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 138.612 zł,

b) zadania oświatowe w wysokości 195.323 zł.

§ 4.

1.Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.985.000 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych.

2.Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.985.000 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 110.000 zł,

3.Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 6.000.000 zł z tytułu zaciąganych kredytów krótkoterminowych w kwocie 6.000.000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.985.000 zł, w tym na:

a) spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 3.875.000 zł,

b) spłatę zaciągniętej pożyczki w kwocie 110.000 zł.

4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.985.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.985.000 zł, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat w kwocie 128.000 zł.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 8.

1. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej umowy.

§ 9.

Ustala się plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 377.985 zł, wydatki - 377.485 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Upoważnia się Zarząd Powiatu Oleśnickiego do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, w tym:

a) uposażeń i wynagrodzeń,

b) zmniejszeń i zwiększeń wydatków majątkowych jednorocznych, z wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych,

2) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały.

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

4) przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących jednostki, z wyjątkiem uposażeń i wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.

§ 11.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Oleśnickiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

Przewodniczący Rady Powiatu Oleśnickiego

Walerian Pietrzak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Plan dochodów Powiatu Oleśnickiego według źródeł i działów klasyfikacji budżetowej w 2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Plan wydatków Powiatu Oleśnickiego w 2011 roku w układzie działów i rozdziałów

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Plan przychodów i rozchodów budżetowych na 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Plan dochodów i wydatków zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2011 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Wykaz zadań i zakupów inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Dotacje udzielone z budżetu powiatu dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w roku 2011

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2011

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Plan dochodów i wydatków powiatu oleśnickiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2011 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr II/17/2010
Rady Powiatu Oleśnickiego
z dnia 20 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej Plan dochodów oraz wydatków nimi finansowanych dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2011 rok

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

BG TAX & LEGAL

Spółka BG TAX & LEGAL od 2015 r. świadczy usługi profesjonalnego doradztwa podatkowego na rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw, specjalizując się w bieżącym doradztwie podatkowym, jak i transakcyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama