| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/10 Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.714.286 zł

a) dochody bieżące 20.143.986 zł

b) dochody majątkowe 2.570.300 zł

2. Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.914.286 zł

a) wydatki bieżące ogółem: 19.840.876 zł

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.145.556 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.637.900 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 507.800 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem 110.000 zł

- środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 872.000 zł

- środki do dyspozycji sołectw 254.988 zł

b) wydatki majątkowe: 5.073.410 zł

- zadania inwestycyjne 3.557.910 zł

- zakupy inwestycyjne 12.000 zł

- udziały WiK 1.500.000 zł

- dotacja do inwestycji dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów 3.500 zł

Wydatki majątkowe stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

2. Tworzy się rezerwy w kwocie 76.000 zł w tym:

1) ogólną w wysokości - 25.000 zł,

2) celową w wysokości - 51.000 zł.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.000 zł,

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 3.500.000 zł, rozchody w wysokości 1.300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3. Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich będą kredyty i pożyczki w wysokości 3.200.000 zł.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2011r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w wysokości:

1) wysokość środków na 01.01.2011r. - 300.000 zł

2) dochody - 572.000 zł,

3) wydatki - 872.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 4.200.000 zł, w tym:

a) kredyty krótkoterminowe - kwota 1.000.000 zł,

b) kredyty długoterminowe - kwota 3.200.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.200.000 zł,

3) do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach tego samego działu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych jednorocznych (zgodnie z art. 257 pkt 3 i art. 258 ust 1 pkt ufp).

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów


Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. z podziałem na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Fundusz sołecki 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Przychody i rozchody 2011 Gminy Dzierżoniów.


Uzasadnienie

Załącznik do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie do Budżetu Gminy Dzierzoniów na rok 2011.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Narkiewicz-Tarłowska

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »