reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/29/10 Rady Gminy Dzierżoniów

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dzierżoniów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", "d" oraz lit. "i" i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216 ust.2, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258 i art. 264 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Dzierżoniów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 22.714.286 zł

a) dochody bieżące 20.143.986 zł

b) dochody majątkowe 2.570.300 zł

2. Podział dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

3. Podział dochodów na bieżące i majątkowe zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 24.914.286 zł

a) wydatki bieżące ogółem: 19.840.876 zł

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9.145.556 zł

- dotacje na zadania bieżące 1.637.900 zł

- wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 507.800 zł

- wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z narkomanią i alkoholizmem 110.000 zł

- środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 872.000 zł

- środki do dyspozycji sołectw 254.988 zł

b) wydatki majątkowe: 5.073.410 zł

- zadania inwestycyjne 3.557.910 zł

- zakupy inwestycyjne 12.000 zł

- udziały WiK 1.500.000 zł

- dotacja do inwestycji dla Biblioteki Publicznej Gminy Dzierżoniów 3.500 zł

Wydatki majątkowe stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

2. Tworzy się rezerwy w kwocie 76.000 zł w tym:

1) ogólną w wysokości - 25.000 zł,

2) celową w wysokości - 51.000 zł.

§ 3. 1. Planuje się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.200.000 zł,

2. Planuje się przychody budżetu w wysokości 3.500.000 zł, rozchody w wysokości 1.300.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały,

3. Źródłem finansowania planowanego deficytu oraz rozchodów budżetu z tytułu spłat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich będą kredyty i pożyczki w wysokości 3.200.000 zł.

§ 4. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dotacje udzielone w 2011r. z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej w wysokości:

1) wysokość środków na 01.01.2011r. - 300.000 zł

2) dochody - 572.000 zł,

3) wydatki - 872.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów na kwotę 4.200.000 zł, w tym:

a) kredyty krótkoterminowe - kwota 1.000.000 zł,

b) kredyty długoterminowe - kwota 3.200.000 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Dzierżoniów do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów do wysokości 3.200.000 zł,

3) do dokonywania zmian w planach wydatków w ramach tego samego działu polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz majątkowych jednorocznych (zgodnie z art. 257 pkt 3 i art. 258 ust 1 pkt ufp).

4) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dzierżoniów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Dzierżoniów


Grzegorz Powązka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Dochody budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. z podziałem na bieżące i majątkowe.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.pdf

Wydatki budżetu Gminy Dzierżoniów na 2011r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej i grupy.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.pdf

Plan wydatków majątkowych na 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów i wydatków na Ochronę Środowiska i Gospodarkę Wodną Gminy Dzierżoniów na 2011r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów dla podmiotów należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.pdf

Fundusz sołecki 2011r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.pdf

Przychody i rozchody 2011 Gminy Dzierżoniów.


Uzasadnienie

Załącznik do Uchwały Nr IV/29/10
Rady Gminy Dzierżoniów
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.pdf

Uzasadnienie do Budżetu Gminy Dzierzoniów na rok 2011.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Verum Numerica

Usługi księgowe │Audyt księgowy i podatkowy│ Doradztwo

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama