| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rady Gminy Dziadowa Kłoda uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2) posiadać tytuł prawny i odpowiednio zorganizowany teren jeżeli planowane jest przetrzymywanie zwierząt do 7 (siedmiu) dni od wyłapania

3) uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jeśli dotyczy;

4) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt tj.

a) atestowane urządzenia i środki przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia;

b) środki transportu przeznaczone do przewozu zwierząt żywych objęte nadzorem powiatowego lekarza weterynarii spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla przeprowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;

5) spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt;

6) dysponować odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami do przetrzymywania bezdomnych zwierząt, jeżeli planowane jest przetrzymywanie zwierząt do 7 (siedmiu) dni od wyłapania;

7) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;

8) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego i technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

9) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę ;

10) przedsiębiorca oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt.

11) przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt, jeżeli podmiot nie prowadzi schroniska, odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę z prowadzącym schronisko;

12) złożyć do Wójta Gminy Dziadowa Kłoda wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych wymagań są w szczególności

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa współpracy z lekarzem weterynarii;

3) Oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy maja kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie byli karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »