| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Dziadowa Kłoda

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rady Gminy Dziadowa Kłoda uchwala co następuje:

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą obejmującą prowadzenie działalności zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

2) posiadać tytuł prawny i odpowiednio zorganizowany teren jeżeli planowane jest przetrzymywanie zwierząt do 7 (siedmiu) dni od wyłapania

3) uzyskać wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii jeśli dotyczy;

4) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz transportowania bezdomnych zwierząt tj.

a) atestowane urządzenia i środki przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane w sposób nie powodujący zagrożenia dla ich życia i zdrowia;

b) środki transportu przeznaczone do przewozu zwierząt żywych objęte nadzorem powiatowego lekarza weterynarii spełniające warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2004r w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla przeprowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej;

5) spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt;

6) dysponować odpowiednio przystosowanymi pomieszczeniami do przetrzymywania bezdomnych zwierząt, jeżeli planowane jest przetrzymywanie zwierząt do 7 (siedmiu) dni od wyłapania;

7) zapewnić w razie potrzeby pomoc weterynaryjną;

8) posiadać doświadczenie w zakresie technicznego i technologicznego sposobu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

9) posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę ;

10) przedsiębiorca oraz jego pracownicy, którzy mają kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie mogą być karani z art. 35 i 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o ochronie zwierząt.

11) przekazywanie bezdomnych zwierząt do schroniska dla zwierząt, jeżeli podmiot nie prowadzi schroniska, odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę z prowadzącym schronisko;

12) złożyć do Wójta Gminy Dziadowa Kłoda wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający dane określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej uchwale.

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższych wymagań są w szczególności

1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego;

2) umowa współpracy z lekarzem weterynarii;

3) Oświadczenie przedsiębiorcy, że on oraz jego pracownicy, którzy maja kontakt z wyłapywanymi lub transportowanymi zwierzętami nie byli karani z art. 35 lub 37 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o ochronie zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziadowa Kłoda.

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Władysław Koćwin

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Wójcik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »