reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Jordanów Śląski pobór w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych.

2. Na inkasentów podatków określonych w ust.1 na obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:

1) w sołectwie Biskupice - Teresa Oleksak;

2) w sołectwie Dankowice - Grażyna Demska;

3) w sołectwie Glinica - Jan Kanak;

4) w sołectwie Janówek - Małgorzata Antoń;

5) w sołectwie Jezierzyce Wielkie - Jadwiga Szwiec;

6) w sołectwie Jordanów Śląski - Paweł Pacułt;

7) w sołectwie Mleczna - Bogusława Pańko;

8) w sołectwie Piotrówek - Wioletta Batóg;

9) w sołectwie Popowice - Ryszard Ciróg;

10) w sołectwie Pożarzyce - Wiesław Czyż;

11) w sołectwie Tomice - Marian Zieleń;

12) w sołectwie Wilczkowice - Ewa Pisarska;

13) w sołectwie Winna Góra - Jan Dawiec.

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zainkasowanych kwot za pobór i terminowe wpłacenie podatków pobranych na konto Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

2. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta przekazane na konto Urzędu Gminy w ciągu dwóch dni po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, w którym był termin płatności raty podatku.

§ 4. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowane należności.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/18/2007 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 marca 2007r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i uchwała Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/2007 z dnia 30 czerwca 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie począwszy od 20 lutego 2011r.


Uzasadnienie

Zasady poboru podatku w drodze inkasa zostały uchwalone Uchwałą Nr V/18/2007r. z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Przedmiotowa uchwała zawierała imienny wykaz osób uprawnionych do poboru podatków w drodze inkasa.
W związku z upływem kadencji Rady Gminy jak również kadencji sołtysów w gminie Jordanów Śląski zostały przeprowadzone nowe wybory sołtysów w dniach od 20.02.2011. do 03.03.2011r. W wyniku przeprowadzonych wyborów czterech sołtysów zostało wybranych jako nowe osoby, które wcześniej nie pełniły funkcji sołtysa i nie mogły być wymienione w Uchwale Rady Gminy z 2007.
Wobec powyższego należało na nowo uregulować zasady poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Jordanów Śl. co zostało dokonane Uchwałą z dnia 28 marca 2011 Nr V/23/2011. Jednocześnie aby nowo wybranych sołtysów nie pozbawić wynagrodzenia wobec wypełnienia swoich obowiązków niniejsza uchwała powinna wejść w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym z mocą od dnia 20 lutego 2011r. tj. od dnia wyboru pierwszego sołtysa.
Nadmieniam, że środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów zostały zabezpieczone w budżecie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Cholewa

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sembox

Agencja search engine marketing

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama