reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Jordanów Śląski

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się na terenie gminy Jordanów Śląski pobór w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, należnych od osób fizycznych.

2. Na inkasentów podatków określonych w ust.1 na obszarze sołectw wyznacza się następujące osoby:

1) w sołectwie Biskupice - Teresa Oleksak;

2) w sołectwie Dankowice - Grażyna Demska;

3) w sołectwie Glinica - Jan Kanak;

4) w sołectwie Janówek - Małgorzata Antoń;

5) w sołectwie Jezierzyce Wielkie - Jadwiga Szwiec;

6) w sołectwie Jordanów Śląski - Paweł Pacułt;

7) w sołectwie Mleczna - Bogusława Pańko;

8) w sołectwie Piotrówek - Wioletta Batóg;

9) w sołectwie Popowice - Ryszard Ciróg;

10) w sołectwie Pożarzyce - Wiesław Czyż;

11) w sołectwie Tomice - Marian Zieleń;

12) w sołectwie Wilczkowice - Ewa Pisarska;

13) w sołectwie Winna Góra - Jan Dawiec.

§ 2. 1. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% zainkasowanych kwot za pobór i terminowe wpłacenie podatków pobranych na konto Urzędu Gminy Jordanów Śląski.

2. Pobrane podatki powinny być przez inkasenta przekazane na konto Urzędu Gminy w ciągu dwóch dni po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić.

§ 3. Wypłata wynagrodzenia za inkaso nastąpi w ciągu 14 dni po zakończeniu miesiąca, w którym był termin płatności raty podatku.

§ 4. Inkasenci ponoszą materialną odpowiedzialność za inkasowane należności.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/18/2007 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 marca 2007r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa i uchwała Nr XXXVI/188/2010 Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 czerwca 2010 w sprawie zmiany uchwały Nr V/18/2007 z dnia 30 czerwca 2007r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie począwszy od 20 lutego 2011r.


Uzasadnienie

Zasady poboru podatku w drodze inkasa zostały uchwalone Uchwałą Nr V/18/2007r. z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. Przedmiotowa uchwała zawierała imienny wykaz osób uprawnionych do poboru podatków w drodze inkasa.
W związku z upływem kadencji Rady Gminy jak również kadencji sołtysów w gminie Jordanów Śląski zostały przeprowadzone nowe wybory sołtysów w dniach od 20.02.2011. do 03.03.2011r. W wyniku przeprowadzonych wyborów czterech sołtysów zostało wybranych jako nowe osoby, które wcześniej nie pełniły funkcji sołtysa i nie mogły być wymienione w Uchwale Rady Gminy z 2007.
Wobec powyższego należało na nowo uregulować zasady poboru podatków w drodze inkasa na terenie Gminy Jordanów Śl. co zostało dokonane Uchwałą z dnia 28 marca 2011 Nr V/23/2011. Jednocześnie aby nowo wybranych sołtysów nie pozbawić wynagrodzenia wobec wypełnienia swoich obowiązków niniejsza uchwała powinna wejść w życie w ciągu 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym z mocą od dnia 20 lutego 2011r. tj. od dnia wyboru pierwszego sołtysa.
Nadmieniam, że środki finansowe na wypłatę wynagrodzenia dla sołtysów zostały zabezpieczone w budżecie Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Cholewa

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama