| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Kotla

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego - zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Kotla przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), art. 90 ust. 1, ust. 2b do 2e, ust.3d do 3g i ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.) Rada Gminy Kotla uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała reguluje tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Kotla dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust 7 - ustawy o systemie oświaty, prowadzonych przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania .

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

a) dotującym - należy przez to rozumieć Gminę Kotla,

b) dotowanym - należy przez to rozumieć podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego prowadzący niepubliczne przedszkole oraz niepubliczne inne formy wychowania o systemie oświaty,

c) przedszkolu publicznym - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Kotli.

Rozdział 2.
Podstawa obliczania dotacji

§ 2. 1. Przedszkola niepubliczne otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 75% ustalonych w budżecie wydatków bieżących w przedszkolu samorządowym w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

2. Osoby prowadzące wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 - ustawy o systemie oświaty otrzymują na każdego ucznia dotację w wysokości 40% ustalonych w budżecie dotującego wydatków bieżących w przedszkolu publicznym w przeliczeniu na jednego ucznia z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę.

3. Podstawą do ustalenia kwoty miesięcznej części dotacji, przypadającej na jednego ucznia, będą planowane na dany rok budżetowy wydatki bieżące, ustalone w budżecie Gminy Kotla dla przedszkola publicznego wg stanu na początek roku budżetowego, zgodnie z liczbą uczniów uczęszczających do przedszkola publicznego na dzień 31 października roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

4. Koszty udzielonej dotacji na dziecko niebędące mieszkańcem gminy Kotla pokrywa gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

5. Porozumienie zawarte między dotującym a właściwą gminą określi w szczególności sposób i terminy zwrotu dotacji, o której mowa w pkt 4.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 3. 1. Dotacji udziela się na okres jednego roku budżetowego.

2. Dotacja jest przekazywana na wskazany rachunek bankowy placówki dotowanej.

3. O szacowanej wysokości kwoty dotacji przysługującej na jednego ucznia w następnym roku budżetowym, Wójt Gminy informuje dotowanego w terminie do 31 grudnia roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji w formie pisemnej.

4. Warunkiem przyznania dotacji jest złożenie wniosku o udzielenie dotacji w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

5. Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1) nazwę i adres dotowanego,

2) nazwę i adres placówki dotowanej,

3) numer i datę zaświadczenia o wpisie do Ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Kotla,

4) planowaną liczbę uczniów, którzy będą uczęszczać do placówki dotowanej w roku budżetowym, na który udzielana jest dotacja z podaniem liczby:

- dzieci zamieszkałych na terenie gminy Kotla,

- dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin,

- dzieci niepełnosprawnych,

5) nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywana dotacja,

6) oświadczenie dotowanego, że wszystkie podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym,

7) oświadczenie dotowanego, że znane są mu przepisy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U . z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm),

8) oświadczenie dotowanego, że w przedszkolu zostały zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i przepisach wykonawczych do tej ustawy.

6. Wzór wniosku o przyznanie dotacji określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Dotacja przekazywana jest w 12 częściach, wypłacanych w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca, w wysokości odpowiadającej aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień miesiąca, na który udzielana jest dotacja.

2. Aktualna liczba uczniów ustalana jest na podstawie miesięcznej informacji, którą dotowany zobowiązany jest dostarczać dotującemu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Informacja miesięczna powinna zawierać w szczególności:

a) nazwę i adres dotowanego;

b) aktualną liczbę uczniów w miesiącu złożenia informacji;

c) faktyczną liczbę uczniów w miesiącu poprzednim, za które uiszczona została stała opłata za pobyt w danym miesiącu oraz które figurowały w ewidencji i zapisane były w dzienniku zajęć.

d) imienne wykazy uczniów z miesiąca złożenia informacji i z poprzedniego miesiąca z adresami i datami urodzeń z podziałem na uczniów będących mieszkańcami Gminy Kotla oraz na uczniów zamieszkałych tereny innych gmin z podaniem nazwy gminy oraz wykazania dzieci niepełnosprawnych;

e) rozliczenie dotacji otrzymanej w poprzednim miesiącu.

4. Wzór informacji miesięcznej i rozliczenia dotacji otrzymanej w poprzednim miesiącu określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy.

6. Wysokość wypłacanej zaliczkowo dotacji korygowana będzie w kolejnym miesiącu w oparciu o informację miesięczną.

7. W przypadku, gdy z przedłożonej informacji miesięcznej za dany miesiąc wynika, że faktyczna liczba uczniów była mniejsza od planowanej, kolejna część dotacji zostaje pomniejszona o nadpłatę z poprzedniego miesiąca.

8. W przypadku, gdy liczba uczniów była większa od planowanej, kolejna część dotacji zostaje powiększona o niedopłatę z poprzedniego miesiąca.

9. Nieprzekazanie informacji miesięcznej spowoduje wstrzymanie kolejnej raty dotacji do czasu jej przekazania.

10. Liczba uczniów, na których przysługuje dotacja na miesiąc przerwy wakacyjnej ustalana jest jako średnia liczba uczniów z trzech miesięcy - kwiecień, maj i czerwiec danego roku.

11. W przypadku braku przerwy wakacyjnej dotacja przysługuje na faktyczną liczbę uczniów.

§ 5. Utrata prawa do dotacji następuje w przypadku zaistnienia przyczyn uzasadniających wykreślenie wpisu do ewidencji wymienionych w art. 83 ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 4.
Tryb rozliczania udzielonej dotacji

§ 6. 1. Dotowany zobowiązany jest w terminie do dnia 20 stycznia roku następującego po roku, w którym udzielono dotacji, przedstawić rozliczenie końcowe z jej wykorzystania.

2. Rozliczenie końcowe powinno zwierać w szczególności:

1) nazwę i siedzibę dotowanego;

2) informację o wysokości otrzymanej w danym roku budżetowym dotacji oraz zestawienie o rodzaju i wysokości wydatków poniesionych przez dotowanego sfinansowanych z dotacji;

3) informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki w poszczególnych miesiącach;

4) informację o niewykorzystanej kwocie dotacji.

3. Wzór rozliczenia końcowego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dotowany, który zakończył działalność w trakcie roku budżetowego zobowiązany jest do złożenia rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu zakończenia działalności.

5. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu gminy zgodnie z art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

Rozdział 5.
Kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji

§ 7. 1. Dotowany zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający ustalenie wysokości wydatków bieżących finansowanych ze środków dotacji.

2. Dotującemu przysługuje w każdym czasie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz zgodności liczby uczniów wykazanych w informacji miesięcznej w oparciu o dokumentację stanowiącą podstawę sporządzenia danych w każdym czasie w formie audytu wewnętrznego lub innych wyrywkowych kontroli.

3. Kontrolę przeprowadzają osoby pisemnie upoważnione przez Wójta Gminy Kotla

4. Kontrolę przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu dotowanego, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

5. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

a) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, z informacjami miesięcznymi, rocznym rozliczeniem dotacji a także z danymi zawartymi w obowiązującej dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz wymaganym przebiegiem nauczania w przedszkolach.

b) posiadane przez dotowanego opinie lub orzeczenia o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju,

c) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących dotowanego,

d) dowody wniesienia opłat za pobyt dziecka w placówce.

6. Dotowany jest zobowiązany do udostępnienia kontrolującym dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia kontroli.

7. Kontrolujący mogą żądać od dotowanego sporządzenie niezbędnych do kontroli odpisów lub wyciągów z dokumentów, jak również zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

8. Przeprowadzenie kontroli dokumentuje protokół podpisany przez kontrolujących i dotowanego, lub osobę przez niego upoważnioną.

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, dotacja podlega zwrotowi zgodnie z § 6 ust. 5 niniejszej uchwały.

Rozdział 6.
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kotla.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady


Halina Przybylska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Kotla
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik nr 1 do Uchwaly Nr VI.25.11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Kotla
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik nr 2 do Uchwala Nr VI.25.11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/25/11
Rady Gminy Kotla
z dnia 29 marca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik nr 3 do Uchwaly Nr VI.25.11

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »