| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja nr OWR-4210-75/2010/2011/2678/VII-A/AŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 4 kwietnia 2011r.

zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 22 grudnia 2010 r. uzupełnionego pismami z dnia 11 stycznia, 11 lutego, 8 i 24 marca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

przedsiębiorcy: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie, posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 390021764, zwanego w dalszej części decyzji Przedsiębiorstwem,

postanawiam zatwierdzić taryfę dla ciepła

ustaloną przez to Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

na okres do dnia 30 kwietnia 2012 r.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje z dnia 12 listopada 1998 r. na:

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/579/2678/U/3/98/RW ze zmianami z dnia 25 sierpnia 1999 r. nr PCC/579A/2678/W/3/99, z dnia 12 czerwca 2002 r. nr PCC/579B/2678/W/OWR/2002/MB, z dnia 21 maja 2004 r. nr PCC/579C/2678/W/OWR/2004/HC, z dnia 7 lutego 2005 r. nr PCC/579D/2678/W/OWR/2005/CP, z dnia 27 września 2007 r. nr PCC/579-ZTO/2678/W/OWR/2007/JM,

- oraz na obrót ciepłem nr OCC/151/2678/U/3/98/RW ze zmianami z dnia 5 października 1999 r. nr OCC/151A/2678/W/3/99/RW, z dnia 22 czerwca 2004 r. nr OCC/151B/2678/W/OWR/2004/HC/JM, z dnia 27 września 2007 r. nr OCC/151-ZTO/2678/W/OWR/2007/JM,

w dniu 14 stycznia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. W myśl art. 47 ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, Prezes URE zatwierdza taryfę, bądź odmawia jej zatwierdzenia w przypadku stwierdzenia niezgodności taryfy z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 ÷ 46 tej ustawy.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291).

Oceny kosztów uzasadnionych, stanowiących podstawę ustalania stawek opłat, dla pierwszego roku stosowania taryfy, dokonano na podstawie porównania jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy.

Udział opłat stałych, w łacznych opłatach za świadczenie usług w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła, o których mowa w art. 45 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne został przyjęty zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia ochronę interesów odbiorców.

Okres obowiązywania taryfy dla ciepła został przyjęty, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.

3. Stosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt. 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł w dniu 11 stycznia 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 - Główny specjalista Andrzej Łukasiewicz

Otrzymują:

Pani Patrycja Szczurek, Pan Henryk Kotuła Pełnomocnicy KGHM POLSKA MIEDŹ SA, Przedsiębiorstwo Energo System ul. Wieniawskiego 18, 41-506 Chorzów

Wojewoda Dolnośląski

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki we Wrocławiu


Józef Dolata

Załącznik do Decyzji Nr OWR-4210-75/2010/2011/2678/VII-A/AŁ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 4 kwietnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »