| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Legnickie Pole

z dnia 26 stycznia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2011

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236 , 237, 258, 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240). uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 17 630 000,00 zł, z wyodrębnieniem:

1) dochodów bieżących w wysokości 15 830 000,00 zł, w tym:

a) subwencja ogólna (część oświatowa i wyrównawcza) 3 620 905,00 zł,

b) dotacje celowe na zadania zlecone i własne 1 690 901,00 zł,

c) dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych nieposiadających osobowości prawnej 7 055 733,00 zł,

d) środki na realizację zadań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej 441 697,00 zł,

e) pozostałe dochody 3 020 764,00 zł,

2) dochodów majątkowych w wysokości 1 800 000,00 zł, w tym:

a) dochody ze sprzedaży majątku 980 000,00 zł,

b) środki otrzymane na finansowanie kosztów realizacji inwestycji 320 000,00 zł,

c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 500 000,00 zł

2. Kwoty planowanych dochodów budżetu Gminy, w układzie rodzajowym zawiera załącznik Nr 1- tabela Nr 1.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 18 598 000,00 zł, z wyodrębnieniem:

1) wydatków bieżących w wysokości 15 164 666,00 zł w tym w szczególności:

a) wydatków jednostek budżetowych, w wysokości 10 548 494,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 490 562,00 zł ,

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 057 932,00 zł,

b) dotacji na zadania bieżące 1 708 030,00 zł,

c) świadczeń na rzecz osób fizycznych 2 018 500,00 zł,

d) wydatków na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej 529 644,00 zł,

e) obsługę długu gminy 359 998,00 zł

2) wydatków majątkowych w wysokości 3 433 334,00 zł przeznaczonych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na programy, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 110 901,00 zł

2. Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy, w układzie rodzajowym zawiera załącznik Nr 2 - tabela Nr 2.

3. Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011 zawiera załącznik Nr 3 - tabela Nr 3.

§ 3. 1. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 968 000,00 zł.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą przychody:

1) Zaciągnięty kredyt i pożyczka w wysokości w wysokości 968 000,00 zł

§ 4. 1. Planowana kwota przychodów budżetu gminy wynosi 1 770 763,00 zł, w tym:

1) pożyczki 700 000,00 zł

2) kredyty 415 000,00 zł

3) wolne środki 655 763,00 zł

2. Planowana kwota rozchodów budżetu gminy wynosi 802 763,00 zł, w tym:

1) spłaty kredytów 792 763,00 zł,

2) spłaty pożyczek 10 000,00 zł.

3. Plan przychodów i rozchodów zawiera Załącznik Nr 4 - tabela Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2 315 000,00 zł, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000,00 zł

2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 968 000,00 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 147 000,00 zł

§ 6. 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, w wysokości 1 800 463,00 zł, z tego:

1) dotacje dla sektora finansów publicznych wynoszą 1 700 463,00 zł, z tego:

a) dotacje przedmiotowe w wysokości 1 018 030,00 zł

b) dotacje podmiotowe w wysokości 590 000,00 zł

c) dotacje celowe w wysokości 92 433,00 zł

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wynoszą 100 000,00 zł, z tego:

a) dotacje celowe 100 000,00 zł

2. Ustala się następujący zakres i kwotę dotacji przedmiotowych:

1) Dotacje do wody i ścieków:

a) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy I (gospodarstwa domowe) 264 000 m3 na kwotę 356 400,00 zł,

b) dostarczanie wody z gminnych urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla grupy II (jednostki budżetowe) 29 000 m3 na kwotę 26 100,00 zł

c) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla grupy I 115 000 m3 na kwotę 322 000,00 zł

d) wprowadzenie ścieków do gminnych zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych dla grupy II 29 000 m3 na kwotę 52 200,00 zł

e) Do kwot dotacji doliczany jest 8% VAT.

2) Dotacje na utrzymanie czystości w Gminie:

a) 21 przystanków sprzątanych 48 razy w roku (4 razy w miesiącu) na kwotę 22 700 zł

3) Dotacja na utrzymanie cmentarzy:

a) 4,46 ha na kwotę 41 632,00 zł.

4) Dotacja na utrzymanie dróg gminnych

a) 60 km na kwotę 68 436,00 zł.

5) Dotacja na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 68 026,00 zł.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik Nr 5.

§ 7. Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 8 - tabela Nr 5 i Nr 8A - tabela Nr 5A.

§ 10. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które stanowią załącznik Nr 9 - tabela Nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 - tabela Nr 7.

§ 12. Ustala się plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11 - tabela Nr 8.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną, na nieprzewidywane wydatki, w wysokości 160 000 zł

2. Celowe w kwocie 445 000 na następujące zadania:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 45 000 zł,

b) na wkład własny na realizację projektów z Unii Europejskiej i programów rządowych w wysokości 365 000 zł,

c) na projekty przyszłych inwestycji 35 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 200 000 zł,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do wysokości 1 115 000,00 zł.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Planowane dochody budżetu Gminy

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Planowane kwoty wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zestawienie zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2011

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Plan przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oraz wydatków nimi finansowanych

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodow i kosztow samorządowego zakładu budżetowego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 8A do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik8A.pdf

Plan wydatków związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/22/11
Rady Gminy Legnickie Pole
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole


Dariusz Mendryk

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Diana Renata Bożek

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »