| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/14/2011 Rady Gminy Wińsko

z dnia 21 stycznia 2011r.

w sprawie budżetu Gminy Wińsko na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" i "i" oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,ar. 218, art. 219 art. 220, art.222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. )

Rada Gminy Wińsko, uchwala co następuje :

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Wińsko ogółem w wysokości 22 269 684,-zł w tym:

1) dochody bieżące w wysokości 18 824 740,-zł

2) dochody majątkowe w wysokości 3 444 944,-zł

2. Szczegółowy podział dochodów w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załączniki nr 1.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 22 781 198,-zł w tym :

1) wydatki bieżące 18 602 820,-zł

2) wydatki majątkowe 4 178 378,- zł

2. Podział wydatków w układzie w układzie działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

1. Uchwala się planowy deficyt w wysokości 511.514,-zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości 511 514,-zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 762 070,-zł i rozchody budżetu w kwocie 1 250 556,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 3

3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1 250 556,-zł finansowane będą :

1) z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 1 250 556,- zł

§ 4.

Tworzy się:

1. Ogólną rezerwę budżetową w wysokości 31 000,-zł

2. Rezerwę celową w wysokości 31 000,-zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w jednostkach oświatowych

3. Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 47 000,-zł

4. Rezerwę celową na realizację projektu EFS Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wińsku w wysokości 11 000,-zł

5. Rezerwę celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 11.000,-zł

§ 5.

1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2 682 334,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5

2. Określa się dochody związane z realizacją zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 30 000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 6.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w następujących kwotach: przychody 1.998.383,-zł, koszty 1.998.383,-zł zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 82 863,-zł i wydatki w wysokości 87 960,-zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 8.

Ustala się plan dochodów wyodrębnionych na wydzielonych rachunkach, oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w następujących kwotach: dochody 324 510,-zł, wydatki 324 510-zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się plan - wydatków na przedsięwzięcia realizowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10.

Ustala się dotacje kwocie 1 159 369,00 zł. dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 11, w tym:

1. dotacje podmiotowe w kwocie 542 840 ,- zł dla Samorządowej Instytucji Kultury

2. dotacje przedmiotowe w kwocie 607 929 zł dla samorządowego zakładu budżetowego

3. dotacje celowe w kwocie 8 600,-zł

§ 11.

Ustala się wydatki w kwocie 4 178 378-zł na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12.

Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 25.000,-zł.

§ 13.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 14.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,-zł

2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 511 514,-zł

3. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych w kwocie 1 250 556,-zł

§ 15.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu w maksymalnej wysokości 1 000 000,-zł ze spłatą do 31.12.2011r.

2. zaciągania pożyczek i kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz sfinansowanie planowanego deficytu w maksymalnej wysokości 1 762 070 ,-zł

3. dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu wraz ze zmianami planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. udzielania zaliczek pracownikom jednostki budżetowej Urzędu Gminy na wydatki bieżące do wysokości 4.000,-zł

5. przekazania uprawnień kierownikom innych jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do udzielania zaliczek pracownikom na wydatki bieżące do wysokości 3.000,-zł

§ 16.

Upoważnia się kierownika zakładu budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu zmian pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej pod warunkiem, że nie spowoduje to zwiększenia dotacji z budżetu w ciągu roku. Upoważnienie nie dotyczy zmian w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń

§ 17.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wińsko.

§ 18.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wińsko.

Przewodnicząca Rady Gminy Wińsko


Zofia Baranowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

załącznik nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.pdf

załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.pdf

załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.pdf

załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.pdf

załącznik nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/14/2011
Rady Gminy Wińsko
z dnia 21 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.pdf

załącznik nr 13

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Milena Wilczak

Właścicielka biura rachunkowego Account Finance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »